EU for dig

Forskning og erhverv

Team Forskning og Erhverv består af CDEU’s repræsentation for Aarhus Universitet og CDEU’s erhvervsindsats, som ved udgangen af 2017 er blevet samlet, således at erhvervsindsatsen nu også inkluderer kreative erhverv, tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft, turisme og det europæiske tværregionale projekt for erhvervsfremme, EIS.

En samlende faktor i teamet er innovation, forstået som viden, der omsættes til værdiskabende processer, som f.eks. i arbejdet med banebrydende forskning og innovative virksomheder.

Teamet for Forskning og Erhverv har som ambition at bruge en tværfaglig tilgang og udnytte synergier, personlige kompetencer, netværk og aktørkendskab til at bygge bro mellem offentlige og private aktører, mellem universitet og virksomheder med henblik på at afsøge og udvikle nye veje til viden og vækst for midtjyske aktører.

Teamet fokuserer hovedsageligt på mulighederne inden for forsknings- og innovationsrammeprogrammet Horizon 2020 både på strategisk og udførende plan samt EU-programmet for SMV’er, COSME og de tværregionale Interreg-programmer.

Cases

Her kan du læse om nogle af de cases og projekter på forsknings- og erhvervsområdet, der har fået støtte fra EU med hjælp fra CDEU:

Everywhere International SMEs (EIS)

Everywhere International SMEs, eller EIS, er et Interreg Europe-projekt, som CDEU og Region Midtjylland er partnere i sammen med seks andre europæiske regioner. Formålet med projektet er at løfte indsatsen for, at små- og mellemstore virksomheder (SMV’er) i alle partnerregionerne kommer til at arbejde mere internationalt.

Læs mere om Everywhere International SMEs her.

Aarhus Universitets forskning på første parket i Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet er et af de allerbedste udstillingsvinduer på den europapolitiske scene. Dette gælder også når forskning skal fremmes og forstås, så i november 2017 slog Aarhus Universitet i samarbejde med CDEU dørene op for en tværdisciplinær udstilling om antimikrobiel resistens. Antimikrobiel resistens udgør idag en tikkende bombe ift. sundhed og miljø. Det vurderes faktisk, at vi i 2050 vil opleve flere dødsfald grundet resistens end grundet kræft.

Læs mere om udstillingen her. 

Cercare Medical

Har du den rette idé, så kan du få EU-støtte til at hyre en PhD-specialist til din virksomhed i et helt år. Sådan lød opfordringen sidste år fra EU, og den mulighed benyttede virksomheden Cercare Medical fra Aarhus sig af. Virksomheden udspringer fra Aarhus Universitet, og dens seks medarbejdere udvikler softwareløsninger til brug i akut klinisk diagnosticering og til behandlingsafklaring ved slagtilfælde.

Læs mere om Cercare Medical her. 

VisBlue

Energien fra solcelleanlæg i private hjem kan udnyttes dobbelt så godt, som den bliver i dag. Det vil firmaet VisBlue fra Aarhus gøre muligt ved at lave et batteri, som kan lagre den opsparede energi til senere brug. Idéen er så god, at den netop har hentet 50.000 euro i EU-støtte til at få udviklet en forretningsplan.

Læs mere om VisBlue her. 

Puljer

Herunder kan du læse om de forskellige puljer inden for forskning og erhverv.

Horizon 2020

Horizon 2020 er EU’s støtteprogram for forskning og innovation, det største i EU’s historie. Programmet gælder for årene 2014 – 2020 og har et budget på 592 milliarder kroner. Horizon 2020 yder økonomisk støtte til forskere, virksomheder, iværksættere, organisationer, regioner m.fl. Du kan læse mere om Horizon 2020 i vores udvidede beskrivelse her.

SMV-instrumentet

SMV-instrumentet giver små og mellemstore virksomheder mulighed for at søge støtte til deres innovationsprocesser.  Alle projekter kan støttes, så længe de har en europæisk dimension og kan lede til optimerede forretningsgange inden for fx produktudvikling, processer og marketing. Programmet er opdelt i tre; fase 1 (undersøgelse af den tekniske anvendelse, vurdering af projektets kommercielle potentiale og udarbejdelse af forretningsplan), fase 2 (udvikling, demonstration og markedstilretning) og ’rådgivning og kommercialisering’, løber parallelt med begge. SMV’er kan vælge at søge fase 1-midler først, men de kan også springe direkte til fase 2.

Hvem kan søge?

Programmet henvender sig til SMV’er med innovative teknologiske udviklingsprojekter, der har potentialet til at ændre markedet og skabe stor indtjening for virksomheden.

Budget

I fase 1 udbetales et fast beløb på ca. 50.000 EUR per projekt. I fase 2 gives mellem 0,5 og 2,5 millioner EUR i støtte – dog kan maksimum 70 % af omkostningerne blive dækket.

Læs mere om SMV-instrumentet her.

Eurostars

Eurostars støtter forsknings- og udviklingsorienterede små og mellemstore virksomheder (mindst 10 % af omsætning eller fuldtidsansatte investeres i forskning), som udvikler innovative produkter, processer og services inden for alle teknologiske områder. Produktet skal være på markedet senest 2 år efter projektets afslutning. Virksomhedens mål skal være at styrke sine kernekompetencer og udnytte de fordele, der er ved internationalt samarbejde.

Hvem kan søge?

Projektet skal ledes af en forsknings- og udviklingsorienteret SMV, men derudover kan alle typer af organisationer deltage i projektkonsortiet, fx store virksomheder, SMV’er, godkendte forskningsinstitutioner, universiteter og hospitaler.

Budget

Det totale projektbudget typisk ligger på ca. 1-2 millioner EUR og det gennemsnitlige projekt har 3-4 partnere. Danske partnere kan samlet set maksimum modtage 500.000 EUR.

Læs mere om Eurostars her.

Active and Assisted Living

Active and Assisted Living arbejder på at sikre bedre livsbetingelser for ældre mennesker ved at støtte innovative, tværnationale og tværfaglige samarbejdsprojekter, der udvikler IKT-baserede løsninger inden for AAL’s ramme. Tre lande skal være repræsenteret i projektkonsortiet, og  projektløbetiden vil være på 6 måneder. Den korte løbetid gør, at disse projekter typisk egner sig godt til test og demonstration af løsninger til ældre borgere.

Hvem kan søge?

Alle typer af organisationer, deriblandt kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner, der arbejder med IKT-baserede løsninger til forbedring af livskvaliteten for ældre borgere.

Budget

Danske aktører kan søge puljen ’small collaborative projects’, der har et maksimum budget på 300.000EUR, hvoraf 100.000 EUR kan gå til danske partnere, der som hovedregel kan få mellem 75 %-90 % finansiering af faktiske omkostninger.

Læs mere om Active and Assisted Living her.

COSME

COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs) har til formål at styrke europæiske virksomheders konkurrenceevne og bæredygtighed samt fremme iværksætterkulturen og styrke små og mellemstore virksomheders (SMV’er) vækst. Programmet er inddelt i fire områder, som hver har sit specifikke formål:

1. Forbedring af adgang til finansiering til SMV’er
2. Forbedring af adgang til markeder for SMV’er
3. Iværksætteri
4. Gunstigere rammevilkår for erhvervslivet

HVEM KAN SØGE?

Det afhænger af den specifikke indkaldelse og varierer efter område.

BUDGET

Der er afsat 2,3 mia. EUR til perioden 2014-2020.
Læs mere om COSME her.

Interreg Europe

Interreg Europe dækker hele Europa og er et af instrumenterne til gennemførelsen af EU’s samhørighedspolitik. Formålet med programmet er at forbedre gennemførelse af EU’s politikker og programmer for regional udvikling, ved at fremme policy og erfaringsudveksling mellem relevante kommuner, provinser og regioner i Europa.

Der er fire tematiske indsatsområder i perioden 2014-2020:

 1. Forskning, teknologisk udvikling og innovation.
 2. SMV’ers konkurrenceevne.
 3. Kulstoffattig økonomi.
 4. Miljø- og ressourceeffektivitet.

Hvem kan søge?

Programmet retter sig primært mod nationale, regionale og lokale offentlige myndigheder, som beskæftiger sig med ét af de fire indsatsområder.

Finansiering

Programmet finansieres af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Der er afsat et samlet budget på ca. 360 mio. EUR for hele programperioden. EU finansierer op til 85 % af de samlede projektomkostninger.

Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

Programmet dækker Danmark, Sverige og Norge. Norge deltager dog for egne midler. Formålet med programmet er at gøre Øresund-Kattegat-Skagerrak regionen til et attraktivt og konkurrencekraftigt område, kendetegnet ved vidensbaseret samarbejde og holdbar udvikling.

Programmet har fire tematiske mål, som der kan søges midler indenfor:

 • Styrke forskning, teknologisk udvikling og innovation.
 • Støtte overgangen til en CO2 neutral (grøn) økonomi i alle sektorer.
 • Fremme bæredygtig transport og afskaffe flaskehalsproblemer.
 • Fremme beskæftigelse og arbejdskraftens bevægelighed.

Hvem kan søge?

Programmet retter sig mod offentlige aktører, men også private aktører, både non-profit og profit-aktører

Finansiering

Programmet medfinansieres af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og af de tre lande. Der er afsat et samlet budget på 143 millioner EUR for hele programperioden. Hertil kommer nationale midler. EU finansierer op til 50 % af de samlede projektomkostninger.

Interreg Nordsøen

Interreg Nordsøen dækker Danmark, Norge (deltager for egne midler) samt dele af Sverige, Storbritannien, Tyskland, Holland og Belgien. Formålet med programmet er at gøre Nordsøområdet til et bedre sted for borgerne at bosætte sig i, arbejde i og investere i.

Programmet har fire indsatsområder i perioden 2014-2020:

 1. Vækst: Revitalisering af økonomierne i Nordsøregionen
 2. Økoinnovation: Stimulering af den grønne økonomi
 3. Bæredygtig Nordsøregion – være førende inden for bæredygtig vækst
 4. Grøn mobilitet – være førende inden for grøn transport og logistik

Finansiering

Programmet medfinansieres af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og af nationale midler. Der kan ydes en maksimal støtte til projekter på 50 mio. EUR. Hertil kommer nationale midler. EU finansierer op til 50 % af de samlede projektomkostninger.

Interreg Østersøen

Interreg – Østersøen dækker 11 lande omkring Østersøen, inklusiv Norge, Hviderusland og Rusland. Formålet med programmet er at styrke integreret, territoriel udvikling og samarbejde med henblik på at skabe en mere innovativ, tilgængelig og bæredygtig Østersøregion.

Programmet har fire tematiske indsatsområder i perioden 2014-2020:

 1. Innovationskapacitet
 2. Effektiv forvaltning af naturressourcer
 3. Bæredygtig transport
 4. Institutionel kapacitet til makroregionalt samarbejde

Hvem kan søge?

Offentlige aktører på lokal, kommunal, regional, national og europæisk plan. Private aktører kan også deltage, men dog ikke som koordinator.

Finansiering

Programmet finansieres af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Der er afsat et samlet budget på ca. 235 mio. EUR for hele programperioden. EU finansierer op til 75 % af de samlede projektomkostninger.

 

 

Lad os hjælpe dig videre

Kontakt en af vores kompetente medarbejdere, som kan rådgive dig inden for netop dette område og hjælpe dig videre med dit projekt.

Rikke Edsjö
EU-specialkonsulent
Forskning og Aarhus Universitet
Thomas Steen Hansen
EU-specialkonsulent
Erhverv
Lina Christensen
EU-specialkonsulent
Forskning, uddannelse og Aarhus Universitet
Tarik Kehli
EU-konsulent
Erhverv og grøn omstilling
Maria Heilskou Pedersen
EU-konsulent
Sundhed og Erhverv