EU for dig

Kultur, uddannelse og sundhed

Team for Kultur, Uddannelse og Sundhed er et team med borgernære projekter i centrum.  Vi kommer i løbet af vores liv alle i kontakt med sundhedsfaglige personer og systemer. Vi er alle brugere af kultur i ordets bredeste forstand, og vi oplever alle at et skoleforløb bliver til et uddannelsesforløb. Med andre ord er dette teams omdrejningsakse udviklingsmuligheder for organisationer, der har denne tætte relation til borgerne i Midtjylland.

Samskabelse er et bærende og tværfagligt element i teamet og de udviklingsforløb, som teamet indgår i med lokale og regionale myndigheder og institutioner. Samarbejdet med offentlige og private aktører inden for områderne kultur, uddannelse og sundhed dykker ned i projekt-, kompetence- og strategisk udvikling af midtjyske aktørers organisationer og processer. Vores samarbejder relaterer sig i særlig grad til EU-programmerne: Erasmus+, Europa for Borgerne, Creative Europe og udvalgte dele af Horizon 2020 samt EU’s tredje sundhedsprogram.

Teamet har været en aktiv del af Aarhus 2017 og er nu en aktiv del af Europæisk Kulturregion.

Nyt inspirationskatalog

Erasmus+programmet tilbyder masser af oplagte muligheder for uddannelsesinstitutioner, men hvordan kommer man i gang?

Vi har lavet et nye inspirationskatalog spækket med gode eksempler og hands-on råd til, hvordan midtjyske uddannelsesinstitutioner kan komme i gang med at arbejde internationalt.

Her kan du læse vores nye katalog om Erasmus+ 

Cases

Her kan du læse nogle gode historier om organisationer og virksomheder, som CDEU har hjulpet.

VIA Holstebro

Alt for mange elever frafalder deres uddannelser, men nu har et nyt EU-projekt med VIA Holstebro i spidsen sat sig for at undersøge, hvordan eleverne bedre kan fastholdes.

EU synes så godt om idéen, at projektet nu har opnået 2 mio. kr. i støtte – og CDEU har hjulpet hele vejen igennem.

Læs mere om projektet her

Tools-konferencen

50 kulturaktører fra Region Midtjylland, Danmark og Europa satte sig til rette ved deres borde til Tools konferencen den 29- 30. november 2017 i Herning. De blev mødt med folkemusik fra Norge spillet af danske musikskoleelever som et eksempel på, hvad Erasmus+-projektet Rethink Folk Music havde betydet for musikskoleeleverne, og hvordan elever fra de to lande havde taget hinandens folkemusik til sig. Swinging Europe, Herning, Herning Bibliotekerne og Kulturskolen Skanderborg stod sammen med Genvej til Europa bag konferencen.

Læs mere om Tools-konferencen her.

Cercare Medical

Har du den rette idé, så kan du få EU-støtte til at hyre en PhD-specialist til din virksomhed i et helt år. Sådan lød opfordringen sidste år fra EU, og den mulighed benyttede virksomheden Cercare Medical fra Aarhus sig af. Virksomheden udspringer fra Aarhus Universitet, og dens seks medarbejdere udvikler softwareløsninger til brug i akut klinisk diagnosticering og til behandlingsafklaring ved slagtilfælde.

Læs mere om Cercare Medical her.

Puljer

Herunder kan du læse om puljerne indenfor sundhed, kultur og uddannelse:

Europa for Borgerne

Europa for Borgerne støtter blandt venskabsbysamarbejder (bypartnerskaber) og initiativer, der handler om at sikre en fælles europæisk erindring om store skelsættende begivenheder eller perioder i nyere europæisk historie. Baggrunden for Europa for Borgerne programmet skal findes i EU’s ønske om at få inddraget offentligheden mere i EU-spørgsmål og derved øge den europæiske bevidsthed om fælles kulturelle værdier og historie.

Hvem kan søge?

Europa for Borgerne retter sig mod en bred vifte af aktører og NGO’er inden for kultur, oplysning og læringsområdet og skal bidrage til borgernes forståelse af EU, EU’s historie og mangfoldighed.

Budget

Programmet har et samlet budget på 185 mio EUR fordelt på syv år. Afhængigt af projektet støttes der med mellem 25.000 EUR og 150.000 EUR pr. projekt, og støtteprocenten svinger mellem 60 % op til 100 %.

Læs mere om Europa for Borgerne her.

Et Kreativt Europa

Et Kreativt Europa er EU’s program for kultur og kreativitet, og skal bidrage til at bevare og udvikle den kulturelle og sproglige mangfoldighed i Europa og styrke de kulturelle og kreative sektorers konkurrenceevne. Programmet skal hjælpe kultursektoren med at komme ind i den digitale tidsalder og globalisering, og er inddelt i tre dele; kulturdel, en mediedel og en tværsektoriel del. Den kulturelle del har fokus på kapacitetsopbygning og tværnational udbredelse, mens medie-underprogrammet er målrettet film- og tv-branchen. Den tværsektorielle del støtter alle kreative og kulturelle sektorer.

Hvem kan søge?

Alle former for aktører inden for den kulturelle og kreative sektor, typisk kommuner, organisationer, foreninger og virksomheder.

Budget

EUR 1,8 milliarder i perioden 2014-2020, heraf 15 % til den tværsektorielle del, 30 % til den kulturelle del og 55 % til mediedelen. Støtteprocenten går op til 50 %.

Læs mere om Et Kreativt Europa her.

Erasmus+

Erasmus+ er puljen for lærings- og uddannelsesaktiviteter, men dækker også aktiviteter, der involverer unge og sport. Det overordnede mål er at støtte programlandenes indsats for effektivt at udnytte Europas menneskelige talent og sociale potentiale og samtidig bekræfte princippet om livslang læring ved at lade tilskuddet være betinget af formel, ikke-formel og uformel læring på uddannelses- og ungdomsområderne.

Hvem kan søge?

Erasmus+ er åbent for studerende, praktikanter, lærlinge, elever, studerende på voksenuddannelser, unge, frivillige, professorer, undervisere, kursusledere, ungdomsarbejdere og fagfolk fra hvilket som helst offentligt eller privat organ inden for uddannelse, træning, ungdom og sport samt organisationer, institutioner og organer, som tilrettelægger aktiviteter, der modtager tilskud fra programmet.

Budget

Erasmus+ har et samlet budget på 14,774 mia EUR for perioden 2014-2020. Støttebeløbet og -procenten varierer meget mellem de forskellige projekter og stipendier.

Læs mere om Erasmus+ her.

Health for growth: Folkesundhedsprogrammet 2014-2020

EU’s 3. folkesundhedsprogram har som overordnet mål at mindske sundhedsulighed, fremme sundhedsinnovation samt øge den økonomiske bæredygtighed af sundhedssystemer. Dette skal gøres ved at fokusere på aktuelle sundhedsproblemstillinger på tværs af medlemslandene samt ved at understøtte samarbejde mellem landene.

Det skal ske inden for følgende tematiske områder:

 • Fremme sundheden, forebygge sygdomme og fremelske sund livsstil.
 • Beskytte borgere mod større grænseoverskridende sundhedsrisici.
 • Bidrage til innovative, effektive og økonomisk bæredygtige sundhedssystemer.
 • Facilitere adgang til bedre og mere sikre sundhedsydelser for EU-borgere.

Hvem kan søge støtte?

Organisationer fra erhvervslivet, forskningsinstitutioner, SMV’er og slutbrugerorganisationer kan opnå støtte under programmet.

Finansiering

Folkesundhedsprogrammet har sammenlagt 449,4 mio. EUR frem til 2020, hvoraf ca. 100 mio. EUR vil være til projekter, mens resten vil gå til driftsstøtte til tværeuropæiske sundhedsorganisationer og udbud på forskellige opgaver. Det typiske projektbudget ligger på 1,5-2,5 mio. EUR, hvoraf EU så betaler 60%.

Læs mere om Health for growth: Folkesundhedsprogrammet 2014-2020 her.

Interreg Europe

Interreg Europe dækker hele Europa og er et af instrumenterne til gennemførelsen af EU’s samhørighedspolitik. Formålet med programmet er at forbedre gennemførelse af EU’s politikker og programmer for regional udvikling, ved at fremme policy og erfaringsudveksling mellem relevante kommuner, provinser og regioner i Europa.

Der er fire tematiske indsatsområder i perioden 2014-2020:

 1. Forskning, teknologisk udvikling og innovation.
 2. SMV’ers konkurrenceevne.
 3. Kulstoffattig økonomi.
 4. Miljø- og ressourceeffektivitet.

Hvem kan søge?

Programmet retter sig primært mod nationale, regionale og lokale offentlige myndigheder, som beskæftiger sig med ét af de fire indsatsområder.

Finansiering

Programmet finansieres af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Der er afsat et samlet budget på ca. 360 mio. EUR for hele programperioden. EU finansierer op til 85 % af de samlede projektomkostninger.

Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

Programmet dækker Danmark, Sverige og Norge. Norge deltager dog for egne midler. Formålet med programmet er at gøre Øresund-Kattegat-Skagerrak regionen til et attraktivt og konkurrencekraftigt område, kendetegnet ved vidensbaseret samarbejde og holdbar udvikling.

Programmet har fire tematiske mål, som der kan søges midler indenfor:

 • Styrke forskning, teknologisk udvikling og innovation.
 • Støtte overgangen til en CO2 neutral (grøn) økonomi i alle sektorer.
 • Fremme bæredygtig transport og afskaffe flaskehalsproblemer.
 • Fremme beskæftigelse og arbejdskraftens bevægelighed.

Hvem kan søge?

Programmet retter sig mod offentlige aktører, men også private aktører, både non-profit og profit-aktører

Finansiering

Programmet medfinansieres af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og af de tre lande. Der er afsat et samlet budget på 143 millioner EUR for hele programperioden. Hertil kommer nationale midler. EU finansierer op til 50 % af de samlede projektomkostninger.

Interreg Nordsøen

Interreg Nordsøen dækker Danmark, Norge (deltager for egne midler) samt dele af Sverige, Storbritannien, Tyskland, Holland og Belgien. Formålet med programmet er at gøre Nordsøområdet til et bedre sted for borgerne at bosætte sig i, arbejde i og investere i.

Programmet har fire indsatsområder i perioden 2014-2020:

 1. Vækst: Revitalisering af økonomierne i Nordsøregionen
 2. Økoinnovation: Stimulering af den grønne økonomi
 3. Bæredygtig Nordsøregion – være førende inden for bæredygtig vækst
 4. Grøn mobilitet – være førende inden for grøn transport og logistik

Finansiering

Programmet medfinansieres af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og af nationale midler. Der kan ydes en maksimal støtte til projekter på 50 mio. EUR. Hertil kommer nationale midler. EU finansierer op til 50 % af de samlede projektomkostninger.

Interreg Østersøen

Interreg – Østersøen dækker 11 lande omkring Østersøen, inklusiv Norge, Hviderusland og Rusland. Formålet med programmet er at styrke integreret, territoriel udvikling og samarbejde med henblik på at skabe en mere innovativ, tilgængelig og bæredygtig Østersøregion.

Programmet har fire tematiske indsatsområder i perioden 2014-2020:

 1. Innovationskapacitet
 2. Effektiv forvaltning af naturressourcer
 3. Bæredygtig transport
 4. Institutionel kapacitet til makroregionalt samarbejde

Hvem kan søge?

Offentlige aktører på lokal, kommunal, regional, national og europæisk plan. Private aktører kan også deltage, men dog ikke som koordinator.

Finansiering

Programmet finansieres af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Der er afsat et samlet budget på ca. 235 mio. EUR for hele programperioden. EU finansierer op til 75 % af de samlede projektomkostninger.

 

 

Lad os hjælpe dig videre

Kontakt en af vores kompetente medarbejdere, som kan rådgive dig inden for netop dette område og hjælpe dig videre med dit projekt.

Lina Christensen
EU-specialkonsulent
Forskning, uddannelse og Aarhus Universitet
Julie Sand Jørgensen
EU-konsulent
Kultur og uddannelse
Elena Nielsen
EU-konsulent
Uddannelse, VIA og erhverv
Signe Waltoft Madsen
EU-konsulent
Grøn omstilling og sundhed
Maria Heilskou Pedersen
EU-specialkonsulent
Sundhed