Puljer

Forskning og innovation

Her finder du oversigten over støtteprogrammer under forskning og innovation.

De kan ligeledes findes herunder.

H2020: Det Europæiske Forskningsråd

Europas videnskabelige position i verden skal styrkes ved at støtte videnskabelig topkvalitet. Det Europæiske Forskningsråd (ERC) uddeler bevillinger til projekter med videnskabelig topkvalitet inden for alle forskningsområder.

Programmet er åbent for alle forskere fra hele verden, men det er et krav, at forskningen gennemføres i en EU eller associeret medlemsstat. Excellence er det eneste evalueringskriterium.

Opslaget til ERC Advanced Grant bliver offentliggjort 17. juni 2014 og forventes at have ansøgningsfrist 21. oktober 2014. Se opslag og frister på: Participant Portal.

Programmet består af en række individuelle aktioner:

 1. Starting Grant
 2. Consolidator Grant
 3. Advanced Grant
 4. Proof of Concept

Finansiering

Der er afsat godt 13 mia. EUR i perioden 2014-2020.

Støtten fra EU er:

 • 100 % af de totale støtteberettigede og godkendte omkostninger
 • en flat-rate af de indirekte omkostninger (overhead) på basis af 25 % af de totale støtteberettigede direkte omkostninger (excl. direkte omkostninger af underleverandører og ressourcer som stilles til rådighed af tredjeparter, som ikke anvendes hos værtsinstitutionen)

Bevillingen kan anvendes til række omkostninger i projektet bl.a.:

 • Direkte omkostninger:
 • Lønomkostninger (herunder løn til ansøger)
 • Omkostninger i forbindelse med anskaffelse af udstyr
 • Rejse- og underholdsomkostninger
 • Omkostninger til publicering
 • Indirekte omkostninger (overhead)

Typisk bevillingsstørrelse:

Starting Grant bevilling:

Er på op til 1,5 mio. euro for en periode på op til fem år. Herudover kan der bevilges ekstra 500.000 euro til:

 1. opstartsomkostninger til forskere (Principal Investigators) fra 3. lande, der kommer til en EU eller associeret stat i forbindelse med ERC bevillingen
 2. indkøb af større udstyr
 3. adgang til store faciliteter

Ansøgerne (Principal Investigator) skal være tildelt sin første ph.d. grad mellem min. to og op til syv år før offentliggørelsen af opslaget. Dertil kommer krav om publicering af min. fem væsentlige publikationer i anerkendte internationale videnskabelige tidskrifter, og der kan også lægges vægt på præsentationer ved konferencer, evt. patenter, priser etc.

Consolidator Grant bevilling:

Er på op til 2 mio. euro for en periode på op til fem år. Herudover kan der bevilges ekstra 750.000 euro til:

 1. opstartsomkostninger til forskere (Principal Investigators) fra 3. lande, der kommer til en EU eller associeret stat i forbindelse med ERC bevillingen
 2. indkøb af større udstyr
 3. adgang til store faciliteter

Ansøgere (Principal Investigator) skal være tildelt sin første ph.d. grad mellem min. 7 og op til 12 år før offentliggørelsen af opslaget. Dertil kommer krav om publicering af min. 10 væsentlige publikationer i anerkendte internationale videnskabelige tidskrifter, og der kan også lægges vægt på præsentationer ved konferencer, evt. patenter, priser etc.

Advanced Grant bevilling:

Er på op til 2,5 mio. euro for en periode på op til fem år. Herudover kan der bevilges ekstra 1 mio. euro til:

 1. opstartsomkostninger til forskere (Principal Investigators) fra 3. lande, der kommer til en EU eller associeret stat i forbindelse med ERC bevillingen
 2. indkøb af større udstyr
 3. adgang til store faciliteter

Ansøgerne (Principal Investigators) forventes at være aktive forskere og have en track-record af væsentlige videnskabelige resultater inden for de seneste ti år. En sådan skal indeholde min. ti repræsentative publikationer (som senior author) i anerkendte, internationale, videnskabelige tidskrifter, evt. monografier, patenter, præsentationer ved konferencer, ekspeditioner.

Proof of Concept bevilling:

Er på op til 150.000 euro for en periode på op til 18 måneder.

Ansøgerne, skal enten have et igangværende ERC-projekt eller et ERC-projekt, som er afsluttet inden for 12 måneder før datoen for opslaget. Tilskuddet kan anvendes til at:

 1. Klarlægge IPR spørgsmål og strategi
 2. Undersøge spørgsmål om budget og andre kommercielle spørgsmål
 3. Etablere forbindelser med henblik på senere finansielt tilskud
 4. Dække indledende omkostninger i forbindelse med etablering af en virksomhed

Yderligere information

Mere uddybende information om midler fra ERC kan findes i arbejdsprogrammetfor Det Europæiske Forskningsråd (ERC).

H2020: Fremtidige og fremspirende teknologier

Fremtidige og fremspirende teknologier, FET støtter pionerforskning med høj risiko, som har et stort, langsigtet teknologisk eller samfundsmæssigt potentiale. FET beskrives ofte som en stifinder for fremtidig forskning i banebrydende nye teknologier, der kan øge Europas globale industrielle og teknologiske konkurrenceevne.

Universiteter, andre forskningsinstitutioner (fx GTS-institutter), små og mellemstore virksomheder (SMV’er) og store virksomheder. Programmet kan også være relevant for statslige, regionale og lokale myndigheder, hospitaler, interesseorganisationer, brancheorganisationer og professionshøjskoler.

Da de udforskede teknologier under FET-programmet ofte er på et meget tidligt stadie og har en lang modningsproces til anvendelse/markedet, er det kun en relativt lille andel af midlerne, der forventes at gå til virksomheder.

De første opslag blev offentliggjort den 11. december 2013 med frister i 2014. Se opslag og frister for FET Open, FET-Proactive og FET Flagships på: Participant Portal.

Formål

FET Open støtter forskning i visionær teknologi inden for alle teknologiområder.

FET-Proactive støtter forskning i visionær teknologi inden for på forhånd udvalgte områder. I arbejdsprogrammet for 2014-15 drejer mulighederne sig eksempelvis om “Exascale High Performance Computing” og “Quantum Simulation”.

FET Flagships er store, videnskabsdrevne forskningsinitiativer. Der er i øjeblikket to igangværende FET-Flagship-projekter, som blev udvalgt i januar 2013: Graphene og HumanBrainProject. Det drejer sig om både store og meget langvarige projekter med en bred deltagerkreds. Det forventes, at hvert flagskib vil have et budget på op mod 50 millioner euro pr. år i en ti-årig periode.

Finansiering

Der er afsat 2,696 mio. EUR i perioden 2014-2020.

Der kan søges støtte til:

Forsknings- og innovationsprojekter: Projekterne varierer i omfang og varighed fra mindre projekter af to til tre års varighed til store integrerede, multidisciplinære projekter. Der er tale om konsortier bestående af partnere fra forskellige lande og sektorer. Støtten dækker 100 % af alle direkte projektrelaterede omkostninger og 25 % medfinansiering af de indirekte omkostninger (overhead).

Innovationsprojekter: Projekter med særligt fokus på aktiviteter tættere på markedet f.eks. udvikling af prototyper, test og demonstration. Der er tale om konsortier bestående af partnere fra forskellige lande og sektorer. Støtten dækker 70 % af alle direkte projektrelaterede omkostninger og 25 % medfinansiering af de indirekte omkostninger (overhead). For non-profit institutioner/organisationer er satsen 100 % medfinansiering af projektomkostningerne.

Yderligere information

Yderligere information fås ved henvendelse til Central Denmark EU Office.

Læs mere om FET på Europa-Kommissionens hjemmeside eller se arbejdsprogrammet for FET her.

H2020: Uddannelse af forskere (Marie Skłodowska-Curie)

Europa skal være et endnu mere attraktivt sted for de allerbedste forskere, så talent og viden tiltrækkes og fastholdes. Programmet går også under navnet Marie Skłodowska-Curie eller blot Marie Curie.

Programmet er åbent for forskere og personer inden for innovation, for universiteter, forskningsinstitutioner, forskningsinfrastrukturer og virksomheder fra alle lande. Der er særlig fokus på, at virksomheder, især små og mellemstore virksomheder (SMV’er) deltager.

Der er typisk et opslag og en ansøgningsfrist pr. aktion pr. år. De første opslag blev offentliggjort den 11. december 2013 med frister i 2014. Se opslag og frister på: Participant Portal.

Formål

Programmet består af en række individuelle aktioner:

 • Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN)
 • Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF)
 • Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND)
 • European Researchers’ Night (NIGHT)
 • Transnational cooperation among Marie Skłodowska-CurieNational Contact Points (NCP)
 • Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN)

Formålet med ITN er at støtte ph.d. uddannelsen af såkaldte “Early Stages Researchers”. Aktionen vil blive gennemført via fælles forskertrænings- og/eller ph.d. programmer af konsortier bestående af universiteter, forskningsinstitutioner, forskningsinfrastrukturer, virksomheder eller SMV’er fra min. tre EU medlemsstater eller associerede stater, eller min. to for EID. Støtte til Early Stage Reseachers i ITN vil være for perioder på mellem 3 – 36 måneder.

EN ITN kan gennemføres som:

 • Collaborative European Training Networks (ETN)
 • European Industrial Doctorates (EID)
 • European Joint Doctorates (EJD)
 • Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF)

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF)

Formålet med IF er at støtte ”Experienced researchers” til at udvikle deres viden gennem avanceret træning, og international og intersektoriel mobilitet. En IF kan gennemføres som:

 • European Fellowship
 • Reintegration Fellowship
 • Global Fellowship

Forskere, der bliver bevilget et Individual Fellowship, kan vælge at inkludere en ‘anden fase’ inden for den totale stipendieperiode. For et fellowship på op til 18 måneder kan denne have en varighed på op til 3 måneder, og for et fellowship på over 18 måneder op til 6 måneder. Et European Fellowship og Reintegration Fellowship har en varighed på mellem 12-24 måneder.

Et Global Fellowship har en varighed på mellem 12-24 måneder, plus en 12 måneders return phase i Europa.

Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND)

Formålet med COFUND er at stimulere regionale, nationale eller internationale programmer med henblik på at skabe excellence i forskertræning, mobilitet og karriereudvikling, og derved udbrede best practice af Marie Skłodowska-Curie aktionerne. Dette vil blive gennemført ved at medfinansiere nye eller eksisterende, regionale og internationale programmer med henblik på at åbne op for og sikre international, intersektoriel og interdisciplinær forskertræning, og transnational og tværsektoriel mobilitet i alle stadier af karrieren.

Projekter vil have en deltager. Varigheden af projektet er på mellem 3 – 5 år.

European Researchers’ Night (NIGHT)

Formålet med European Researchers’ Night (NIGHT) er at bringe forskere tættere på offentligheden og at forøge offentlighedens bevidsthed om forsknings- og innovationsaktiviteter, med henblik på at støtte offentlighedens anerkendelse af forskere, og skabe en forståelse for indvirkningen af forskeres arbejde på dagligdagen, og opmuntre unge til at starte på en forskerkarriere.

European Researchers’ Night finder sted én gang årligt, den sidste fredag i september. Projekter vil have en varighed på to år, og således omfatte to udgaver af European Researchers’ Night.

Transnational cooperation among Marie Skłodowska-Curie National Contact Points (NCP)

Formålet med denne aktion er at forstærke netværket af National Contact Points (NCP) for Marie Skłodowska-Curie Actions, gennem tværnationalt samarbejde.

Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

Formålet med Research and Innovation Staff Exchange er at fremme internationalt og intersektorielt samarbejde gennem medarbejder-udveksling, og deling af viden og idéer fra forskning til marked (og vice-versa) med henblik på fremme af videnskab og udvikling af innovation.

Aktionen vil omfatte institutioner fra den akademiske og ikke-akademiske sektor (især SMV’er). Støtte gives til at skabe, udvikle, styrke og gennemføre partnerskaber i form af fælles forsknings- og innovationsprogrammer mellem deltagerne, målrettet vidensdeling og intersektoriel mobilitet, baseret på to-vejs udveksling af forsknings- og innovationsmedarbejdere. Udveksling kan ske for ”Early Stage researchers” og ”Experienced researchers”, samt administrativt og teknisk personale.

Early Stage researchers” skal på tidspunktet for ansættelse af værtsinstitutionen være i de første fire år af deres forskerkarriere, og må ikke endnu være tildelt en ph.d.

Experienced researchers” skal på tidspunktet for ansøgningsfristen enten være i besiddelse af en ph.d. eller have min. fire års tilsvarende fuld tids forskningserfaring.

Finansiering

Der er afsat 6,162 mio. EUR i perioden 2014-2020.

Yderligere information

Yderligere information om midler fra Marie Skłodowska-Curie Actions kan findes i arbejdsprogrammet.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Central Denmark EU Office.

H2020: Forsknings- og e-infrastruktur

Visionen er at skabe bedre forskningsinfrastruktur og bedre adgang til og udnyttelse af infrastruktur som laboratorier og dyre faciliteter.

Formål

Formålet er

 • at give adgang for alle europæiske forskere til forskningsinfrastrukturer, som findes i de enkelte medlemslande
 • undgå duplikering af indsats og at koordinere og rationalisere brugen af forskningsinfrastrukturer
 • igangsætte best practice, udvikle interoperabilitet af faciliteter og ressourcer og udvikle uddannelse af næste generation af forskere
 • forbinde nationale forskningsmiljøer og øge kvaliteten af forskning og innovation
 • hjælpe med at samle ressourcer med henblik på, at EU også kan etablere og administrere infrastrukturer på globalt niveau.

Programmet er åbent for institutioner fra EU og associerede stater og forskere fra hele verden.

De første opslag blev offentliggjort den 11. december 2013 med frister i 2014. Se opslag og frister på: Participant Portal.

Programmet består af følgende områder:

 • Udvikling af europæiske forskningsinfrastrukturer frem til 2020 og fremover
 • Udvikling af nye forskningsinfrastrukturer af verdensklasse
 • Integrering og åbning af nationale forskningsinfrastrukturer af tværeuropæisk interesse
 • Udvikling og igangsættelse af IKT baserede e-Infrastrukturer.
 • Støtte til innovationspotentialet af forskningsinfrastrukturer og deres menneskelige ressourcer
 • Styrkelse af europæisk forskningsinfrastruktur politik og internationalt samarbejde

Finansiering

Der er afsat 2,488 mio. EUR i perioden 2014-2020.

Der kan søges støtte til:

Forsknings- og innovationsprojekter: Projekterne varierer i omfang og varighed fra mindre projekter af to til tre års varighed til store integrerede, multidisciplinære projekter. Der er tale om konsortier bestående af partnere fra forskellige lande og sektorer. Støtten dækker 100 % af alle direkte projektrelaterede omkostninger og 25 % medfinansiering af de indirekte omkostninger (overhead).

Koordinerings- og støtteaktioner: Projekter som fremmer videndeling og udveksling af erfaring. Der er tale om enkeltpersoner eller konsortier bestående af partnere fra forskellige lande og sektorer. Støtten dækker 100 % af alle direkte projektrelaterede omkostninger og 25 % medfinansiering af de indirekte omkostninger (overhead).

Yderligere information

Yderligere information kan fås ved at se arbejdsprogrammet her eller ved henvendelse til Central Denmark EU Office.

KIC (Knowledge and Innovation Communities): Støtte til større, integrerede partnerskaber

Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi, EIT arbejder for at fremme innovation og entreprenørskab gennem integration af videntrekanten – forskning, erhvervsliv og uddannelse. EIT blev betableret i 2008 og støtter f.eks. etableringen af store europæiske viden- og innovationsfællesskaber.

Formål

Hovedformålet er, at Europa kan skabe den fornødne innovation til at løse de store samfundsmæssige udfordringer ved at bringe erhvervsliv, forskning og højere uddannelse sammen. EIT’s mission er at fremme innovation ved at bringe alle tre sider af ”videntrekanten” sammen i større partnerskaber, såkaldte videns- og innovationssamfund (Knowledge and Innovation Communities – KICs).

Hvert KIC har til opgave at etablere uddannelsesprogrammer, innovationsprojekter og business inkubatorer, der understøtter og fremmer, at uddannelse og forskningsresultater omsættes til innovative produkter og nye virksomheder.

Et KIC etableres som en selvstændig juridisk enhed (KIC LE) med en bestyrelse og en direktør. KIC består typisk af et antal kernepartnere samt nogle tilknyttede partnere (knudepunkter og satellitter). KIC partnerne indgår en flerårig kontrakt med EIT, mens de tilknyttede partnere tiltræder kontrakten gennem selvstændige aftaler med KIC LE.

Finansiering

EIT fungerer som katalysator for privat og offentlig investering i innovation.

EIT bidrager med 25 % af det totale budget for hvert KIC, mens de resterende 75 % skal finansieres enten af parterne selv eller ved hjælp af offentlig støtte fra EU – især Horizon 2020 og Strukturfonde – samt nationale og regionale fonde.

EIT’s medfinansiering reduceres gradvis og det forventes, at KIC’et efterhånden bliver selvfinansierende og bæredygtigt gennem indtægter fra KIC’ets forskellige aktiviteter, intellektuelle rettigheder, venture kapital, investeringsafkast mv.

I 2009 blev der oprettet tre KICs inden for henholdsvis klimaforandringer, IKT og bæredygtig energi.

I Horizon 2020 skal EIT komplementere særligt søjlen med de samfundsmæssige udfordringer. Der er i Horizon 2020 afsat et budget på 2,7 mia. euro til EIT.

I 2014 har EIT indkaldt ansøgninger til etablering af to nye KICs:

1. Innovation for sund levevis og aktiv aldring

2. Råstoffer – bæredygtig efterforskning, udvinding, forædling, genanvendelse og substitution

Deadline for at indsende ansøgninger er den 10. september 2014.

Det forventes, at EIT i 2016 vil indkalde til følgende tre KICs:

1. Food4Future – bæredygtig forsyningskæde fra jord til bord

2. Produktion med høj værdivækst 2018

3. Mobilitet i byer

Yderligere information

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Central Denmark EU Office.

Yderligere information om Den Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) her.

Yderligere information om KIC’s her.

Introduktionsfilm

EuroCenter i Styrelsen for Forskning og Innovation har produceret tre kortfilm, som giver en introduktion til Horizon 2020-programmet, og til hvordan Europa-Kommissionens webportal Participant Portal kan håndteres.

Den første introduktionsfilm, der kan ses herunder, giver en grundlæggende viden om Horizon 2020, hvad et projekt skal inkludere, og hvad man får ud af Horizon-midler.

Den næste film forklarer, hvordan man kan finde opslag inde på Horizon 2020-programmets Participant Portal.

Den tredje film forklarer, hvordan man registrerer sig på Participant Portal.

EuroCenter har ligeledes lavet to film om den gode ansøgning og tværfaglighed i Horizon 2020.

Den ene film belyser vigtigheden, samt fordelene, ved tværvidenskabeligt samarbejde.

Den anden film forsøger at svare på, hvordan man skriver en god ansøgning om et udbudt forsknings- og innovationsemne i Horizon 2020.

 

Lad os hjælpe dig videre

Kontakt en af vores kompetente medarbejdere, som kan rådgive dig inden for netop dette område og hjælpe dig videre med dit projekt.

Elena Nielsen
EU-konsulent
Uddannelse, VIA og erhverv
Lina Christensen
EU-specialkonsulent
Forskning, uddannelse og Aarhus Universitet
Rikke Edsjö
EU-specialkonsulent
Forskning, Aarhus Universitet og grøn omstilling