Europe for Citizens

Europa for borgerne 2014-2020

Europe for Citizens eller Europa for Borgerne 2014-2020 er opfølgningen på puljen af samme navn fra perioden 2007-13. Europa for Borgerne støtter blandt venskabsbysamarbejder (bypartnerskaber) og initiativer, der handler om at sikre en fælles europæisk erindring om store skelsættende begivenheder eller perioder i nyere europæisk historie. Programmet har et samlet budget på 185 mio EUR fordelt på syv år.

Formål

Baggrunden for Europa for Borgerne programmet skal findes i EU’s ønske om at få inddraget offentligheden mere i EU-spørgsmål og derved øge den europæiske bevidsthed om fælles kulturelle værdier og historie.

De overordnede målsætninger handler om:

 • At bidrage til borgernes forståelse af EU, dets historie og mangfoldighed
 • At styrke et europæisk medborgerskab og forbedre vilkårene for demokratisk deltagelse på EU-niveau
 • At øge opmærksomheden på vores fælles historie og værdier
 • At fremme borgernes demokratiske deltagelse på EU-niveau gennem at udvikle borgernes forståelse af de politiske processer og gennem at fremme mulighederne for samfundsmæssig og interkulturel engagement på EU-niveau.

Årlige prioriteter

Tidligere skiftede prioriteterne hvert år, men fra 2016 er prioriteterne blevet flerårige og er gældende for resten af programperioden (2016-2020), så ansøgere har mere tid til at planlægge og forberede deres projekter. De årlige prioriteter forholder sig til de to overordnede indsatsområder, som også er beskrevet i den generelle programoversigt 2014-2020.

Indsatsområde 1: Aktiv europæisk erindring

1.1   Mindehøjtidelighed for betydningsfulde vendepunkter i nyere europæisk historie

1.2   Det civile samfund og aktivt medborgerskab under totalitære regimer

1.3   Landsforvisning og tab af statsborgerskab under totalitære regimer: optegning af lektioner for i dag

1.4   Demokratisk overgang og tiltrædelse i den europæiske Union

Indsatsområde 2: Demokratisk engagement og aktivt medborgerskab

2.1   Forståelse og debat af EU-skepsis

2.2   Solidaritet i krisetider

2.3   Bekæmpelse af stigmatisering af ”immigranter” og opbyggelse af modfortællinger for at støtte interkulturel dialog og gensidig forståelse

2.4   Debat om Europas fremtid

En beskrivelse og uddybning af prioriteterne for 2016-2020 kan findes her.

Aktiviteter

Indsatsområde 1: Aktiv europæisk erindring

Projekter under dette indsatsområde kan omfatte forskellige typer aktiviteter som fx forskning, uformel uddannelse, offentlige debatter, udstillinger osv. eller involvere borgere fra forskellige målgrupper.

Projekter kan max vare 18 måneder.

Hvem kan søge?

Offentlige lokale/regionale myndigheder eller nonprofitorganisationer, herunder civilsamfundsorganisationer, sammenslutninger af overlevende og kultur-, ungdoms-, uddannelses- og forskningsorganisationer, sammenslutninger af venskabsbyer.

Hvor mange partnere?

Der er ikke krav om internationalt partnerskab, men der skal i så fald være en tydelig europæisk dimension.

Tilskud

Maksimumbeløbet for tilskud til et projekt er 100 000 EUR.

Ansøgningsfrist

Hvert år d. 1. marts.

Opstart af projekter i perioden mellem 1. august i det år, som der ansøges i, og d. 31. januar i det efterfølgende år.

Indsatsområde 2: Demokratisk engagement og aktivt medborgerskab

Under dette indsatsområde vil der blive ydet støtte til aktiviteter, som dækker aktivt medborgerskab i ordets bredeste forstand med særlig fokus på aktiviteter, som er direkte knyttet til EU’s politikker. Indsatsområdet er delt op i tre underområder:

 1. Venskabsbysamarbejde (bypartnerskaber)

Under dette underområde støttes projekter, der kan samle en bred vifte af borgere fra venskabsbyer omkring emner, som ligger inden for rammen af programmets målsætninger.

Venskabsbysamarbejde skal forstås i bred forstand, dvs. som kommuner, der har underskrevet eller har forpligtet sig til at underskrive venskabsaftaler, samt kommuner, der fremmer deres samarbejde og kulturelle forbindelser ved hjælp af andre former for partnerskaber.

Et projekt skal involvere mindst 25 indbudte deltagere. “Indbudte deltagere” er de internationale deltagere, som er udsendt af den eller de støtteberettigede partnere. Mødet kan højst vare 21 dage.

Hvem kan søge?

Byer/kommuner eller deres venskabsbyudvalg eller andre nonprofitorganisationer, som repræsenterer lokale myndigheder.

Hvor mange partnere?

Et projekt skal involvere kommuner fra mindst to støtteberettigede lande, hvoraf mindst ét land skal være EU-medlemsstat.

Tilskud

Maksimumbeløbet for tilskud til et projekt er 25 000 EUR

Ansøgningsfrist

To årlige ansøgningsfrister:

D. 1. marts – opstart af projekter i perioden mellem 1. juli i samme år som fristen og 31. marts i året efter.

D. 1. september – opstart af projekter i perioden mellem 1. januar og 30. september i året efter ansøgningsfristen. 

Netværk af venskabsbyer

Kommuner og sammenslutninger, der samarbejder om et fælles tema med et langsigtet perspektiv, ønsker måske at udvikle netværk af byer for at gøre deres samarbejde mere bæredygtigt. Under dette område støttes udviklingen af tematiske og langvarige netværk, som er vigtige for at etablere et struktureret, intensivt og mangfoldigt samarbejde, der kan medvirke til, at programmet får den størst mulige effekt.

Netværk af venskabsbyer skal:

 • integrere en række aktiviteter vedrørende et emne/emner af fælles interesse, som skal behandles inden for rammerne af programmets målsætninger eller årlige prioriteringer
 • være rettet mod definerede målgrupper, som de udvalgte emner er særlig relevante for, og inddrage samfundsaktører, der er aktive på det pågældende område (eksperter, lokale foreninger, borgere og borgergrupper, der er direkte berørt af emnet, osv.)
 • danne afsæt for de pågældende byers fremtidige initiativer og aktioner vedrørende de spørgsmål, der fokuseres på, eller eventuelle andre spørgsmål af fælles interesse.

Et projekt skal involvere mindst 30 % indbudte deltagere. “Indbudte deltagere” er de internationale deltagere, som er udsendt af den eller de støtteberettigede partnere.

Projektet kan max vare 24 måneder.

Hvem kan søge?

 • Byer/kommuner eller deres venskabsbyudvalg eller netværk andre lokale/regionale myndigheder
 • Foreninger/sammenslutninger af lokale myndigheder
 • Nonprofitorganisationer, som repræsenterer lokale myndigheder.

Hvor mange partnere?

Et projekt skal involvere kommuner fra mindst fire støtteberettigede lande, hvoraf mindst ét land skal være en EU-medlemsstat.

Tilskud

Maksimumbeløbet for tilskud til et projekt er 150 000 EUR.

Ansøgningsfrist

To årlige ansøgningsfrister:

D. 1. marts – opstart af projekter i perioden mellem 1. juli i samme år som fristen og 31. marts i året efter.

D. 1. september – opstart af projekter i perioden mellem 1. januar og 30. september i året efter ansøgningsfristen.

Civilsamfundsprojekter

Under dette område støttes projekter med tværnationale partnerskaber og netværk med direkte deltagelse af borgere. Målet er at samle borgere med forskellig baggrund i aktiviteter, som er direkte knyttet til EU’s politikker og give dem mulighed for konkret at deltage i EU’s politiske beslutningsproces inden for områder, der vedrører programmets målsætninger.

Projekterne bør aktivt inddrage et stort antal borgere i gennemførelsen og sigte mod at danne udgangspunkt for eller tilskynde til udvikling af langvarigt netværkssamarbejde mellem mange organisationer, der er aktive på området.

Et civilsamfundsprojekt skal omfatte mindst to af følgende tre typer aktiviteter:

1)      Fremme af samfundsengagement og solidaritet: aktiviteter, der kan fremme debat/kampagner/aktioner inden for temaer af fælles interesse inden for de bredere rammer af EU-borgernes rettigheder og ansvar og skabe forbindelsen til den europæiske politiske dagsorden og politiske beslutningsproces.

2)      Indsamling af holdninger: aktiviteter, der skal indsamle de enkelte borgeres holdninger til et specifikt emne, som defineres årligt, med anvendelse af en bottom-up metode (herunder anvendelse af sociale netværk, webinarer osv.), og fremme mediekundskab.

3)      Frivilligt arbejde: aktiviteter, der fremmer solidaritet blandt EU-borgerne og i forhold til omverdenen.

Projekter må max vare 18 måneder.

Hvem kan søge?

Nonprofitorganisationer, herunder civilsamfundsorganisationer, uddannelses-, kultur- eller forskningsinstitutioner.

Offentlige lokale/regionale myndigheder eller nonprofitorganisationer, herunder civilsamfundsorganisationer, uddannelses-, kultur- eller forskningsinstitutioner, venskabsbyudvalg eller netværk kan være partnere i projekter under dette underområde

Hvor mange partnere?

Et projekt skal involvere organisationer fra mindst tre støtteberettigede lande, hvoraf mindst ét land skal være en EU-medlemsstat.

Tilskud

Maksimumbeløbet for tilskud til et projekt er 150 000 EUR.

Ansøgningsfrist

Hvert år d. 1. marts.

Opstart af projekter i perioden mellem 1. august i det år, som der ansøges i, og d. 31. januar i det efterfølgende år.

Yderligere information

Hjemmesiden for Europe for Borgerne.

Programvejledning (på dansk)

Prioriterne for 2016-2020 (på engelsk)

Find aktuelle ansøgningsrunder her.

For spørgsmål eller behov for yderligere information, kontakt Central Denmark EU Office.

Europa for Borgerne 2014-2020 er en fortsættelse af Europa for Borgerne 2007-2013.

 

Lad os hjælpe dig videre

Kontakt en af vores kompetente medarbejdere, som kan rådgive dig inden for netop dette område og hjælpe dig videre med dit projekt.

Julie Sand Jørgensen
EU-konsulent
Kultur og uddannelse