Et kreativt Europa

Kultur

Et kreativt Europa samler de to gamle tilskudspuljer, Kultur og MEDIA, og føjer et nyt til: lånefacilitet for kulturelle og kreative virksomheder. Det følgende handler om kulturdelen. Programvejledninger til de forskellige dele af Et kreativt Europa kan findes under de forskellige link på EACEA’s (Education, Audiovisuel & Culture Executive Agency) hjemmeside. Ansøgninger under Et kreativt Europa skal sendes til EACEA i Bruxelles.

Målsætning

 

Et kreativt Europa skal bidrage til at bevare og udvikle den kulturelle og sproglige mangfoldighed i Europa og styrke de kulturelle og kreative sektorers konkurrenceevne. Der er særlig fokus:

– Publikumstiltrækning (audience development). Det dækker over at komme ud til nye publikumsgrupper som børn, unge og voksne, der normalt ikke benytter kulturtilbud
– Kapacitetsopbygning gennem internationalt samarbejde
– Innovation og kreativitet i kultursektoren, fx gennem afprøvning af nye forretningsmodeller og gennem brug af digitale teknologier

Hvem kan deltage i programmet?

Et kreativt Europa er åbent for alle former for aktører inden for den kulturelle og kreative sektor fra EU’s medlemslande, fra lande, der har søgt om medlemskab; lande der er med i det Europæiske Økonomiske Samarbejde (fx Norge og Lichtenstein); Schweiz og fra lande, der er dækket af EU’s naboskabspolitik (lande øst og syd for EU).

Hvad kan man få tilskud til?

Under Et kreativt Europa (kulturdelen) findes der fire hovedområder:

Samarbejdsprojekter

Samarbejdsprojekter er enten mindre projekter (smaller scale) eller større (larger scale) projekttyper. For begge projekttyper gælder, at projektperioden ikke må være længere end 48 måneder.

Mindre samarbejdsprojekter kræver deltagelse af mindst tre aktører fra mindst tre lande. Der kan maksimalt opnås 200.000 EUR i tilskud, og tilskuddet må max udgøre 60 % af de samlede tilskudsberettigede udgifter

Større samarbejdsprojekter kræver deltagelse af mindst seks aktører fra mindst seks forskellige lande. Der kan maksimalt opnås 2 mio. EUR i tilskud, og tilskuddet må max udgøre 50 af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

For begge projekttyper gælder, at tilskuddet kan dække udgifter, som er direkte forbundet med projektet. Det vil fx sige:

 • Lønudgifter
 • Rejse- og opholdsudgifter
 • Udgifter til indkøb af udstyr
 • Mad og andre forsyninger, som er nødvendige for gennemførelsen af projektet
 • Udgifter til materialer, oversættelser og andet forbundet med gennemførelsen af projektet

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er hvert år den første onsdag i oktober måned.

Platforme

Platforme i Et kreativt Europa-forstand er projekter med to primære målsætninger, nemlig at styrke udviklingen af kommende talenter og at øge anerkendelsen og synligheden af kulturelle og kreative kunstnere og aktører.

De to målsætninger skal opnås grennem en række prioriteter, som projekter, der søger tilskud under denne del, skal forholde sig til:

 • Styrke mobilitet og synlighed for kunstnere og kreative personer, især dem, der er på vej op og som endnu ikke har opnået international anerkendelse
 • Understøtte et bredt europæisk program af kulturelle og kunstneriske aktiviteter, som skal give adgang til europæiske værker gennem events, udstillinger, festivaler, m.m.
 • Gennemføre en kommunikations- og brandingstrategi, herunder udvikle fx en europæisk kvalitetsetiket, der kan benyttes til at identificere og fremme medlemmer af platformen
 • Bidrage til tiltrækning af publikum gennem brug af informations- og kommunikationsteknologier og innovative tilgange.
 • Give synlighed til Europas værdier og forskellige kulturer

I modsætning til netværksdelen er platforme mere ’erhverv til forbruger’ rettet i den forstand, at der lægges vægt på at sikre identifikation og synliggørelse af især kunstnere og kreative personer, der er på vej op. Netværk er omvendt mere ’erhverv til erhverv’-rettet gennem at understøtte aktiviteter, hvor professionelle på kulturområdet hjælper andre kulturaktører til en professionalisering gennem erfaringsudveksling, m.v.

I spidsen for hver platform står en koordinerende enhed, som har ansvar for udvikling af et rammeprogram med beskrivelse af de fælles kulturelle og sociale værdier, kunstneriske ambitioner og fælles aktiviteter. Medlemmer til platformen vælges eller vejledes på basis af rammeprogrammet. Den koordinerende enhed har ansvar for, at medlemmerne følger de opstillede kriterier, og vil også kunne understøtte medlemmerne økonomisk. Medlemmer af en platform kan være virksomheder, foreninger og organisationer aktive inden for den kulturelle og kreative sektor, og som har som formål at fremme og præsentere europæiske kunstnere og kreative personer og deres værker.

Europa-Kommissionen vil kun støtte et begrænset antal platforme inden for forskellige områder inden for den kreative og kulturelle sektor, og med maksimum 500.000 EUR i tilskud per år. Opnåelsen af tilskuddet afhænger bl.a. af udarbejdelsen af en detaljeret aktivitetsplan, som skal revideres og godkendes årligt.

Der vil maksimalt kunne opnås 80 % i tilskud til tilskudsberettigede udgifter under Platform-projektformen. Medlemmer af platformen kan opnå max 60.000 EUR i tilskud hver.

Tilskuddet kan dække udgifter i forbindelse med koordinering, monitorering, evaluering, m.v. af medlemmernes aktiviteter, og støtte til medlemmer i forbindelse med at de gennemfører aktiviteter under platformen. For medlemmerne af platformen kan tilskuddet fx dække aktiviteter i forbindelse med at understøtte kunstneres og kreative personers mobilitet, at tiltrække nye publikumsgrupper og fremme af opkommende kunstneres synlighed. Tilskudsberettigede udgifter kan bl.a. være:

 • Udgifter til løn
 • Rejse- og opholdsudgifter
 • Mad og andre forsyninger, der er nødvendige for projektets gennemførelse
 • Udgifter til materialer, oversættelse, m.v.

Ansøgningsfrist

Der åbnes kun for tre ansøgningsrunder under denne aktivitet, den sidste i 2016:

–          2014: 19. marts

–          2015: Fjerde onsdag i februar

–          2016: Fjerde onsdag i oktober

Platforme, der opnår tilskud i 2016 (2017), vil skulle indgå en rammeaftale på 4 år.

Netværk

Målsætningerne for netværksaktionen er at styrke den kulturelle og kreative sektors kapacitet til at operere internationalt og mere overordnet at bidrage til de generelle målsætninger omkring at styrke og fremme kulturel og sproglig diversitet og at styrke den kulturelle og kreative sektors konkurrenceevne.  Prioriteterne for denne del af Et kreativt Europa er:

–          At forsyne kulturelle og kreative aktører med færdigheder, viden og kompetencer, som kan bidrage til at styrke sektoren, bl.a. gennem tilpasning til digitale teknologier, testning af innovative tilgange til tiltrækning af nye publikumsgrupper og afprøvning af nye forretnings- og ledelsesmodeller.

–          At gøre kulturelle og kreative aktører i stand til at operere internationalt og at internationalisere deres karrierer og aktiviteter

–          At styrke europæiske kulturelle og kreative organisationer med henblik på at give dem bedre adgang til professionelle muligheder

Netværk skal gøre det muligt at bringe fragmenterede nationale aktører sammen og hjælpe dem til at håndtere udfordringer, som er identificeret gennem vidensdeling og en øget opmærksomhed. Aktiviteter, der kan indgå i netværksprojekter, er fx:

–          Organisering af møder, konferencer, workshop

–          Udvikling af (digitale) redskaber til vidensdeling

–          Udveksling af aktører inden for den kulturelle og kreative sektor

–          Analyser og sammenlignende studier af politikker, programmer og tiltag inden for kulturområder

–          Indsamling af data omkring sektorudvikling og udvikling af metodologier for indsamling af data og deres fortolkning

Europa-Kommissionen vil kun støtte et begrænset antal netværk, der skal dække bredt. Godkendte netværksprojekter kan maksimalt opnå 250.000 EUR i tilskud per år. Tilskuddet fra EU er på max 80% af samtlige tilskudsberettigede udgifter, og tilskuddet kan dække udgifter, der er direkte forbundet med afviklingen af projekter. Tilskudsberettigede udgifter kan bl.a. være:

 • Udgifter til løn
 • Rejse- og opholdsudgifter
 • Mad og andre forsyninger, der er nødvendige for projektets gennemførelse
 • Udgifter til materialer, oversættelse, m.v.

Ansøgningsfrist

Sidste ansøgningsfrist til og med 2021 er:

–          5. oktober 2016

For netværksprojekter, der opnår tilskud i forbindelse med ansøgningsrunden i 2016, vil der blive indgået en rammeaftale på 4 år.

Litterære oversættelsesprojekter

De overordnede målsætninger med denne del af Et kreativt Europa er at støtte kulturel og sproglig diversitet i EU og at fremme tværnational udbredelse af litterære værker af høj kvalitet samt forbedre adgangen til denne form for litteratur i EU. Med henblik på at nå de målsætninger vil Et kreativt Europa give tilskud til projekter med følgende prioriteter:

–          Udbredelse af europæisk litteratur med henblik på at sikre den bedst mulige tilgængelighed

–          Fremme af europæisk litteratur inklusiv relevant brug af digitale teknologier både i forbindelse med distribuering og fremme af værkerne

–          Opmuntre til oversættelse og fremme af europæisk litteratur af høj kvalitet i en længere perspektiv

Der lægges desuden vægt på, at oversætternes profiler styrkes gennem denne projekttype. Forlag vil derfor blive bedt om at inkludere en biografi af oversætterne i hver oversat bog.

Oversættelse fra mindre udbredte sprog til engelsk, tysk, fransk og spansk vil blive vægtet. Det samme vil litteratur skrevet af forfattere, der har vundet EU’s litteraturpris.

Der findes to projekttyper under denne aktionsform:

–          To-årige projekter

–          Projekter med flerårige rammeaftaler.

To-årige projekter har en maksimum varighed på 2 (!) år og består i oversættelse og udbredelse af en pakke på mellem 3 og 10 værker inden for kategorien litterær fiktion.

Under denne aktionsform kan der max opnås 100.000 EUR i tilskud per år, og tilskuddet kan maksimalt udgøre 50 % af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Projekter med flerårige rammeaftaler er 3 eller 4 årige projekter, der bygger på en handlingsplan for hele perioden, herunder en langsigtet strategi for oversættelse, udbredelse og fremme af oversat litterær fiktion. Der er krav om oversættelse og udbredelse af pakker på mellem 5 og 10 værker per år, og der skal hvert år leveres en oversigt over hvilke værker, der vil indgå i pakken.

Der kan maksimalt opnås 100.000 EUR per år til projekter med flerårige rammeaftaler, og tilskuddet for de efterfølgende år vil afhænge af en vurdering af aktiviteterne det første år. Tilskuddet kan maksimalt udgøre 50 % af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Ansøgningsfrister

To-årige projekter:

–          Første onsdag i februar hvert år

Projekter med flerårige rammeaftaler

–          1. februar 2017

Yderligere information

En generel introduktion til Et kreativt Europa kan findes på programmets egen hjemmeside.

Yderligere oplysninger om MEDIA og de forskellige aktionsformer kan findes på Europa-Kommissionens side for Kultur-delprogrammet.

Information om EU’s kulturpolitik, m.v. kan findes på Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur’s hjemmeside.

For yderligere information kontakt Central Denmark EU Office.

 

Lad os hjælpe dig videre

Kontakt en af vores kompetente medarbejdere, som kan rådgive dig inden for netop dette område og hjælpe dig videre med dit projekt.

Julie Sand Jørgensen
EU-konsulent
Kultur og uddannelse