Puljer

EaSI – EU’s program for beskæftigelse og social innovation

EaSI (Employment and Social Innovation programme) er en ny pulje, der samler to kendte initiativer og et forholdsvis nyt. De to kendte er programmet PROGRESS, der i perioden 2007-2013 gav tilskud til beskæftigelsesfremmende og sociale projekter, og EURES, den europæiske arbejdsformidling. Det tredje, nye initiativ er en lånfacilitet, Progress Mikrofinanciering, som giver adgang til mikrolån for sociale entreprenører.

Baggrunden for programmet er et europæisk arbejdsmarked, der er ramt af arbejdsløshed og usikre arbejdsvilkår, og en forståelse af, at hvis vi vil have økonomisk vækst skal vi arbejde på at skabe et arbejdsmarked, der kan optage alle og hvor der er jobs at få.

EaSI dækker perioden 2014-2020 og har et samlet budget på godt 900 mio EUR.

Formål

EaSI skal bidrage til gennemførelsen af Europa 2020 strategien på de områder, der vedrører arbejdsmarkedet. Målet med programmet er arbejdsmarkedsrettet og handler om at fremme et højt niveau af kvalitet og bæredygtighed på beskæftigelsesområdet, garantere en tilstrækkelig og anstændig social beskyttelse, bekæmpe social eksklusion og fattigdom og forbedre arbejdsvilkårene.

Overordnede målsætninger er:

 • Styrke koordineringen af aktioner på europæisk og nationalt niveau inden for områderne beskæftigelse, sociale tiltag og inklusion
 • Understøtte udviklingen af passende sociale beskyttelsessystemer og arbejdsmarkedspolitikker
 • Modernisere EU-lovgivningen og sikre en effektiv anvendelse
 • Fremme mobilitet på arbejdsmarkedet og beskæftigelsesmuligheder gennem at udvikle et åbent arbejdsmarked
 • Styrke muligheden for at få adgang til mikrofinansiering for sårbare grupper og mikrovirksomheder, og øge adgangen til finansiering for sociale virksomheder.

Ansøgere

EaSI er åben for aktører fra de 28 EU lande. Progress og Mikrofinansieringsdelen er også åbent for aktører fra kandidatlande og potentielle kandidatlande efter underskrivelse af en aftale mellem de pågældende lande og Europa-Kommissionen.

Der er ikke fastlagt generelle bestemmelser omkring hvilke aktører, der kan søge tilskud. Det vil fremgå af de forskellige ansøgningsrunder.

Der er heller ikke generelt et krav om internationalt partnerskab. Minimumsantallet af partnere til de tværnationale tilskudsformer vil fremgå af de enkelte ansøgningsrunder.

Ansøgningsfrist

Oplysning om ansøgningsfristen for de forskellige initiativer kan findes i de dokumenter, der handler om den specifikke ansøgningsrunde.

Prioriteter i 2015

Hvert år defineres en række prioriteter, som ansøgere skal forholde sig til. EaSI fokuserer på tre akser: PROGRESS, EURES og mikrofinansiering. Du kan læse mere om de enkelte aktiviteter under programmerne herunder. Et uddybet arbejdsprogram for 2015 kan findes her.

Aktiviteter

PROGRESS

Denne del af EaSI vil særligt fokusere på tre tematiske områder:

 1. Beskæftigelse, især bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed,
 2. Social beskyttelse, social inklusion og reduktion og forebyggelse af fattigdom
 3. Arbejdsvilkår

Progress har sammenlagt 61 % af det samlede beløb for EaSI afsat til sig. Progress har desuden fire hovedaktivitetsområder, som hver har deres egne målsætninger.

A. Udvikle og udbrede sammenlignende analytiske informationer og levere evidens om unionens politikker

Målet under denne del er at udvikle analytisk baseret viden, som kan sikre at politikker og lovgivning er baseret på sunde og relevante sammenlignelige data og analyser. Der er sat ca. 15.5 mio EUR, svarende til 22 % af årets budget, af til dette område. De specifikke målsætninger er:

 • Beskæftigelse: understøtte og udvikle Kommissionens kapacitet til at analysere og vurdere nationale og europæiske beskæftigelsespolitikker gennem en række analytiske aktiviteter og EU undersøgelser.
 • Social beskyttelse: Støtte udviklingen af relevant politisk rådgivning, forskning og analyse, som kobler op på social beskyttelse, social inklusion og langtidsomsorg. Desuden en fortsat vurdering af udbyttet af de politiske tiltag og udvikling af en metodologi for bestemmelse af det finansielle og sociale afkast på investeringerne i social politik, m.m.
 • Arbejdsvilkår: Fokusere på at evaluere EU’s arbejdsmarkedslovgivning, lancere en Eurobarometer om arbejdsvilkår og andet, foruden tilskud til internationale organisationer og deres forskningsbaserede undersøgelser for at styrke og udbygge viden om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

I 2015 vil pengene også blive brugt til analytiske aktiviteter, som kombinerer de udfordringer og politiske temaer, der er beskrevet ovenfor, for at styrke kendskabet til de globale arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesmæssige udfordringer på globalt plan, som kunne få en indflydelse på EU’s politikker på disse områder.

B. Forbedre informationsdeling, læring og dialog

Målet her er at understøtte en fælles forståelse af, og konsensus blandt aktørerne, om hvilke problemer, der er, og de politiske muligheder og løsninger, der kan være et svar på behovene. Ca. 22,5 mio EUR eller 32 % af årets budget, er sat af til denne del.

De specifikke målsætninger for dette område er:

 • Beskæftigelse:  EEPO (European Employment Policy Observatory) vil levere information om politikudviklinger på beskæftigelsesområder. På læringsdelen vil der være tilskud til samarbejde mellem offentlige beskæftigelsestilbud, med de sektorspecifikke råd og inden for forskellige temaer som færdigheder og beskæftigelse, ungdomsarbejdsløshed, social iværksætteri og andet.
 • Social beskyttelse: Især støtte til det nye socialpolitiske ekspertnetværk, samt til gensidig læring gennem den europæiske platform mod fattigdom og social eksklusion og til erfaringsudveksling inden for områder defineret i ’Social Investment Package’.
 • Arbejdsvilkår: Tilskud til det europæiske juridiske arbejdsmarkedsnetværk for at sikre Kommissionen med relevant information omkring anvendelsen af EU-lovgivning i medlemsstaterne

Desuden tilskud til aktiviteter, der kombinerer udfordringer og politiske temaer på europæisk plan, fx kommunikationsaktiviteter omkring vækst og beskræftigelse.

C. Test af social og arbejdsmarkedspolitisk innovation og opbygning af kapacitet til at designe og gennemføre socialpolitisk innovation

Målet er at yde finansiel støtte til at understøtte social og arbejdsmarkedsmæssig innovation og at støtte de aktører, der er involveret i det.

Denne del af programmet har ca. 12 mio EUR i midler, svarende til 17 % af årets budget.

Under denne del vil pengene blive givet som tilskud til offentlige myndigheder og organisationer til test af innovative sociale og arbejdsmarkedsmæssige politiske reformer, som også har til mål at modernisere velfærdsstaten på linje med Europa 2020 strategien og de politiske prioriteter støttet under EaSI programmet. Udbredelse af resultaterne er en særlig vigtig del af dette område.

D. Øge Unionens og de nationale organisationers kapacitet til at udvikle, fremme og gennemføre Unionens politikker og juridiske bestemmelser

Denne del af programmet dækker udgifter for ca. 20,1 mio EUR, svarende til 29 % af det samlede årlige budget.

Initiativer, der kan opnå tilskud under denne del, er initiativer, der bl.a. skal handle om:

 • Involvering af civilsamfundet, især under temaet social inklusion og især med støtte til europæiske nøgleaktører (netværk)
 • Roma integration
 • Implementering af ungdomsgarantien og andre initiativer, der har betydning for bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed
 • Styrkelse af samarbejde på tværs af grænser omkring udlejning af arbejdskraft

EURES

EaSI’s EURES-del sigter mod at hjælpe EU og medlemsstaterne til at forbedre deres politikker inden for tre tematiske områder:

 1. Gennemsigtighed på området med ledige jobs, jobansøgninger og information til jobsøgende
 2. Udvikling af servicer, der retter sig mod ansættelse og udlejning af arbejdskraft i målrettede mobilitetsordninger
 3. Tværnationale samarbejder

EURES råder over ca. 21.5 mio EUR, svarende til 18 % af det årlige budget. Hovedprioriteterne for 2015 inden for de tre tematiske områder er:

Gennemsigtighed:

Udveksling og udbredelse af ledige jobs på tværnationalt plan, brug af standard formularer og andet, som fx individuel rådgivning og mentoring, især for de lavt uddannede.
Undervisning inden for EURES-service til medarbejdere, der arbejder inden for området
Vedligehold af den europæiske jobmobilitetsportal

Udvikling af EURES servicer:

Støtte til rekruttering og placering af arbejdstagere i beskæftigelse
Målrettede mobilitetsskemaer til at opfylde arbejdskraftsmangel i bestemte sektorer og beskæftigelsesområder eller lande
Støtte til samarbejdet ’Public Employment Services’ (PES)

Tværnationalt samarbejde:

Understøtte samarbejde mellem offentlige jobcentre og erhvervsuddannelser, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, lokale myndigheder og andre institutioner, der arbejder med beskæftigelse og erhvervsrettet læring.

Mikrofinansiering

Under denne del vil der blive givet tilskud til aktiviteter inden for to tematiske sektioner:

 1. Mikrofinansiering til sårbare grupper og mikrovirksomheder
 2. Social iværksætteri

Under denne del er der afsat 24,3 mio EUR, svarende til 21 % af det årlige budget.

De vigtigste prioriteter er følgende:

A. Øge adgangen til mikrofinansiering

Gennem at øge mulighederne for at opnå finansiering hos udbydere af mikrolån. Initiativet er især rettet mod personer, der har vanskeligt ved i øvrigt at få adgang til lånemarkeder, eller som har mistet eller er i risiko for at miste deres job, eller på anden vis befinder sig i en risikogruppe.

B. Opbygge institutionel kapacitet hos udbydere af mikrolån

Støtte til aktiviteter, som sikrer en kapacitetsudvikling hos udbydere af mikrolån. Tilskuddene kan have mange former, og kan fx også bruges til opkøb af IT-system.

C. Understøtte udviklingen af et marked for sociale investeringer og hjælpe sociale virksomheder med adgang til finansiering

Udvikle et nyt finansielt instrument for sociale iværksættere til fremme af social iværksætteri.

Yderligere information

Hjemmesiden for EaSI.

Programvejledning for 2015 (på engelsk)

Liste over aktiviteter i 2015 (på engelsk)

Find aktuelle ansøgningsrunder her.

For spørgsmål eller behov for yderligere information, kontakt Central Denmark EU Office.