Puljer

Transport

Det er muligt at søge støtte til projekter til transport inden for flere af EU’s tilskudsprogrammer:

 • Horizon 2020, hvor der kan søges til forsknings- og innovationsprojekter, der kan bidrage til udviklingen af et ressourceeffektivt, klima- og miljøvenligt, sikkert, ukompliceret og integreret europæisk transportsystem. Du kan finde det samlede arbejdsprogram på transportområdet for 2016-2017 her.
 • Connecting Europe Facility (CEF) for Transport er det finansielle instrument ti gennemførelse af den europæiske politik inden for transportinfrastruktur. Faciliteten støtter investeringer i ny transportinfrastruktur og renovering/opgradering af eksisterende. I EU-budgetperioden 2014-2020 har den nye infrastrukturfond Connecting Europe Facility (CEF) et budget til transportinfrastruktur på 26,2 mia. EUR (195,2 mia. kr.).
 • Interreg-programmerne rummer også muligheder for at lave bæredygtige projekter inden for transport. Du kan læse mere om Interreg-programmerne her.

H2020: Mobilitet for vækst

Denne del af Horizon 2020-tilskudsprogrammet tager sigte på at styrke den ’intelligente mobilitet’, hvor infrastruktur, transportmidler, rejsende og varer i stigende grad bliver forbundet for at skabe den bedste mobilitet, højeste sikkerhed, mindste miljøbelastning og færreste operationelle omkostninger. For at opnå effektivitet på systemniveau, skal der udvikles nye løsninger, som hurtigt kan iværksættes – især i korridorer og bymæssige områder. Tanken er at integrere transportmidler og infrastruktur i brugervenlige systemer. Forskning og udvikling skal gøre udstyr og systemer skal gøre køretøjer, fly og både mere intelligente, automatiserede, renere og mere lydløse samt reducere brugen af fossile brændsler.

Der kan søges om tilskud inden for disse områder:

Transportformerne:

 • Luftfart
 • Skibsfart

Tværgående områder med særlige (tekniske eller socio-økonomiske) udfordringer:

 • Sikkerhed
 • Bymæssige forhold
 • Logistik
 • Intelligente transportsystemer
 • Infrastruktur

Tværgående emner:

 • Forskning i socio-økonomiske og adfærdsmæssige emner mhp. politikformulering
Du kan læse mere i arbejdsprogrammet (side 10-71).

H2020: Grønne køretøjer

Under underskriften ’grønne køretøjer’ har Europa-Kommissionen indgået en aftale med den europæiske bilindustri om at finansiere udvikling af nye og mere bæredygtige køretøjer. Der kan søges om støtte til både el- og gasdrevne køretøjer, hybridkøretøjer, tog osv.

EU’s European Green Vehicles Initiative (EGVI) udgør en vigtig del af forskning og innovation i vejtransport. Det omfatter forskning, teknologisk udvikling, innovation og demonstration inden for energieffektivisering af vejtransporten og anvendelsen af ikkekonventionelle motorer som el, CNG og LNG-motorer, vedvarende og brændsler fra fx biomasse. Initiativerne tager også sigte på at øge sundheden ved at mindske forureningen og støjen.

Du kan læse mere om Green Vehicle-mulighederne i arbejdsprogrammet (side 87-109).

På Participants Portal kan du se, hvilke ansøgningsrunder der er åbne. Der kan søges på to måder. Du kan enten søge tematisk ved f.eks. at skrive ”vehicles” eller søge på emnekoderne, som de fremgår i arbejdsprogrammets emneoverskrifter. En emnekode kunne f.eks. være ”GV-01-2017”, der stammer fra emneoverskriften ”GV-01-2017: Optimisation of heavy duty vehicles for alternative fuels use”.

Du kan også se Horizon 2020’s guide her.

H2020: Automatiseret vejtransport

Automatisering af vejtransportformerne kommer til at forme fremtidens transport på vejene og vores mobilitet. Automatiseringen skal øge vore dages systemer, herunder sikkerheden, energieffektiviteten, luftkvaliteten og overbelastning på vejene, samtidig med at det øger den kørendes komfort.

Du kan læse mere i arbejdsprogrammet her (side 72-86).

På Participants Portal kan du se, hvilke ansøgningsrunder der er åbne. Der kan søges på to måder. Du kan enten søge tematisk ved f.eks. at skrive ”automated” eller søge på emnekoderne, som de fremgår i arbejdsprogrammets emneoverskrifter. En emnekode kunne f.eks. være ”ART-02-2016”, der stammer fra emneoverskriften ”ART-02-2016: Automation pilots for passenger cars”.

Du kan også se Horizon 2020’s guide her.

Connecting Europe Facility, CEF

Europa-Kommissionen har under Generaldirektoratet for Mobilitet og Transport åbnet for den anden ansøgningsrunde for transportprojekter inden for det transeuropæiske transportnet (TEN-T). Programmet ligger under EU’s infrastrukturfond ’Connecting Europe Facility (CEF)’.

Der kan søges støtte til transportinfrastrukturprojekter inden for alle transportformer, hvorfor både projekteringsfaser og egentligt anlægsarbejde også støttes. Puljen er på 11,9 mia. EUR, hvoraf de 7,9 mia. EUR udbydes i den frie pulje, som projekter fra alle EU-lande kan søge.

Ansøgningsrunden for 2016 er ikke åben endnu.

Mål

Ansøgningsrunden dækker transportinfrastrukturprojekter inden for alle transportformer med særligt fokus på trafikstyringssystemerne SESAR (luftfart), ERTMS (jernbane) og ITS (vej) samt det maritime program ”Motorways of the Sea”. Endvidere er der mulighed for at søge støtte til projekter vedr. nye teknologier og innovation, multimodale logistikplatforme, sikker infrastruktur og transportinfrastruktur i byknudepunkter.

Der kan søges om EU-støtte til enten ’’studies’’ (projekteringsfase m.v.) eller ’’works’’ (egentligt anlægsarbejde). Der kan dog ikke søges støtte til generelle anlægsprojekter inden for vej og jernbane.

Der er følgende målsætning med denne ansøgningsrunde:

1.At fjerne flaskehalse og slå bro over manglende forbindelser (korridorer og forbindelsen til kernenetværket), forbedre jernbanernes interoperabilitet og forbedre grænseoverskridende strækninger. Der er ca. afsat næsten 200 mio. EUR af til ERTMS.

2.At sikre bæredygtige og effektive transportsystemer mhp. at forberede fremtidige transportflows og styrke den grønne omstilling i transportsektoren. Her er der ca. afsat 75 mio. EUR til de udvalgte forslag.

3.At optimere integration og sammenkobling af transportformer og fremme transporttjenesternes interoperabilitet. Der er ca. afsat 815 mio. EUR til de udvalgte forslag.

Der er også sat midler af fra Samhørighedsfonden, hvor DK er udelukket fra at deltage. Her er afsat ca. 3.984.08 mio. EUR til de udvalgte forslag.

EU’s retsgrundlag for tildeling af midler kan findes i:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1315/2013 af 11. december 2013 om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet og om ophævelse af afgørelse nr. 661/2010/EU

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning (EU) nr. 913/2010 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 680/2007 og (EF) nr. 67/2010

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 275/2014 af 7. januar 2014 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1316/2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Etablering af hovedtransportnettet: hovednetkorridorer og Connecting Europe-faciliteten
Erklæring fra Kommissionen (2014/C 80/03)

Henvendelser vedr. spørgsmål til programmet

 • Thomas Rousing-Schmidt på tro@trm.dk angående generelle henvendelser
 • Henrik Tornblad (Trafik- og Byggestyrelsen) på heto@tbst.dk angående generelle henvendelser
 • Kristian Baasch Pindbo på krp@trm.dk angående maritime projekter.
 • Flemming Schnipper Christensen (Trafik- og Byggestyrelsen) på flch@tbst.dk angående lufttrafikstyringssystemet SESAR.
 • Kristoffer Bang Refberg på kbr@trm.dk angående ERTMS (trafikstyringssystem på jernbaneområdet)
 • Anders Bak Sørensen (Vejdirektoratet) på abas@vd.dk angående ITS (intelligente transportsystemer på vejområdet).
 • Frederik Hoedeman (Vejdirektoratet) på frho@vd.dk angående vejprojekter.
 • Martin Hellung-Larsen (Trafik- og Byggestyrelsen) på mhl@tbst.dk angående nye teknologier, fx inden for elbiler og brintbiler

Frist

Ansøgningsrunden for 2016 er ikke åben endnu.

 

Lad os hjælpe dig videre

Kontakt en af vores kompetente medarbejdere, som kan rådgive dig inden for netop dette område og hjælpe dig videre med dit projekt.

Birgitte Karnøe Frederiksen
Souschef og EU-chefkonsulent
Grøn omstilling
Signe Waltoft Madsen
EU-konsulent
Grøn omstilling og sundhed
Tarik Kehli
EU-konsulent
Erhverv, uddannelse og grøn omstilling