Puljer

Tværgående programmer

Siden rummer tilskudsprogrammer, der enten ikke lader sig kategorisere i temaer fx Interreg-programmerne og støtte til lande uden for EU, og enkelte temaer, som er sjældent brugt i en dansk sammenhæng (EU’s Retfærdighedsprogram er ikke omtalt, da Danmark ikke deltager pga. retsforbeholdet.)

Sikre samfund

En af de samfundsmæssige udfordringer i Horizon 2020 er ”Sikre samfund”. Programmet støtter projekter, der sigter mod beskyttelse af Europas borgere, samfund og økonomi, herunder ejendom, infrastruktur og services, fremskridt, politisk stabilitet og velfærd. Respekt for privatlivet og borgeres grundlæggende rettigheder danner grundlag for arbejdsprogrammet.

Der kan søges støtte til:

 • Forsknings- og innovationsprojekter (Research & Innovation Actions): Projekter af varierende størrelse spændende fra mindre projekter af to til tre års varighed til store integrerede, multidisciplinære projekter
 • Innovationsprojekter (Innovation Actions): Projekter med særligt fokus på demonstrationsaktiviteter
 • Koordinerings- og støtteaktioner (Coordination and Support Actions): Projekter der fremmer videndeling og erfaringsudveksling
 • SMV-projekter (SME Instrument): Projekter udelukkende med deltagelse af små og mellemstore virksomheder (SMV’er).

Som hovedregel skal et projektkonsortium bestå af minimum tre juridiske enheder fra tre forskellige EU-medlemslande eller associerede lande.

H2020: Modstandsdygtighed mod katastrofer og tilpasning til klimaforandringer

Formålet med indkaldelserne i denne del af arbejdsprogrammet er at reducere tab af mennekseliv, miljøomkostninger, økonomiske og materielle skader i tilfælde af naturkatastrofer og menneskeskabte ulykker. Indkladelserne relaterer sig derfor til både ekstreme vejrsituationer samt kriminalitet og terror.

H2020: Kampen mod kriminalitet og terrorisme

Formålet med denne indkaldelse er dels at undgå kriminalitet og terrorisme, og dels at mindske konsekvenserne, hvis det alligevel finder sted. Der er behov for både behov for ny teknologi og nye evner for at forhindre kriminalitet, cyber-kriminalitet, trafficking, terrorisme og cyber-terrorisme. Til dette er indkaldelserne inddelt i fire områder:

H2020: Grænsesikkerhed og ekstern sikkerhed

Et af hovedområderne i Sikre samfund er grænsesikkerhed og ekstern sikkerhed, herunder maritim, grænsesikkerhed, grænseovergange, supply chain sikkerhed og en etisk/social dimension.

H2020: Digital sikkerhed: Cybersikkerhed, privatliv og tillid

Sikkerhed i det digitale samfund er en af hovedbekymringerne i EU, så disse indkaldelser har fokus på at forhindre cyber-angreb på det digitale samfund, beskytte den (fysiske) kritiske infrastruktur samt beskytte aktiver som finanser, intellektuel ejendomsret og privatliv.

Interregionalt samarbejde

Interreg-programmerne skal understøtte Europa 2020 vækststrategien, der har til formål at gøre EU til den mest konkurrencedygtige og vidensbaserede økonomi i 2020. Tanken bag programmerne er, at samarbejde over grænserne bidrager til regional udvikling. Projekter, der medfinansieres af programmerne skal have en tydelig merværdi på tværs af grænserne inden for det geografiske område.

Nedenfor kan du læse mere om de Interreg-programmer, som Danmark kan deltage i.

Interreg 5 A: Øresund-Kattegat-Skagerrak

Interreg 5A – Øresund-Kattegat-Skagerrak er de to delprogrammer, der er relevante for Midtjylland og dækker Danmark, Sverige og Norge. Norge deltager dog for egne midler. Formålet med programet er at gøre Øresund-Kattegat-Skagerrak regionen til et attraktivt og konkurrencekraftigt område, kendetegnet ved vidensbaseret samarbejde og holdbar udvikling.

Øresund-Kattegat-Skagerrak-programmet omfatter Midtjylland, Nordjylland, Hovedstaden, Sjælland, Skåne, Halland, Västra Götaland, Østfold, Akershus, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder samt Oslo.

Formål

Formålet med programmet er at gøre Øresund-Kattegat-Skagerrak regionen til et attraktivt og konkurrencedygtigt område, kendetegnet ved vidensbaseret samarbejde og holdbar udvikling. Fælles for alle interreg-programmer er, at de skal understøtte Europa 2020-vækststrategien, der har til formål at gøre EU til den mest konkurrencedygtige og vidensbaserede økonomi i 2020. Tanken bag programmet er, at samarbejde over grænserne bidrager til regional udvikling. Projekter, der medfinansieres af programmet skal have en tydelig merværdi på tværs af grænserne inden for det geografiske område.

Der er fire tematiske mål for perioden 2014-2020:

 1. Styrke forskning, teknologisk udvikling og innovation.
  Specifikke mål:
  A. Øge antallet af forskere og PhD-studerende, som er aktive i interregional/international.
  sammenhæng, eller som interagerer med industrien og arbejder inden for ØKS’s styrkeområder.
  B. Øge forsknings- og innovationsorienterede aktiviteter i ØKS.
 2. Støtte overgangen til en CO2 neutral (grøn) økonomi i alle sektorer.
  Specifikke mål:
  A. Øge produktionen af vedvarende energi.
  B. Øge andelen af forbruget af vedvarende energi (i forhold til det samlede energiforbrug).
  C. Reducere energiforbruget i den offentlige sektor.
 3. Fremme bæredygtig transport og afskaffe flaskehalsproblemer.
  Specifikke mål:
  A. Forbedre adgangen til og gennem ØKS-regionen.
  B. Reducere transporttiden med miljøvenlige transportformer af personer og varer til trafikknudepunkter i det transeuropæiske transportnet (TEN-T).
  C. Øge miljøvenlig transport i udvalgte korridorer, herunder i hovednettet TEN-T samt i og omkring byområder.
 4. Fremme beskæftigelse og arbejdskraftens bevægelighed.
  Specifikke mål:
  A. Øge antallet af vækstvirksomheder.
  B. Øge antallet af grænsependlere til 30.000 personer i 2020.

Programmet retter sig mod offentlige aktører, men også private aktører, både non-profit og profit-aktører kan deltage i programmet.

Alle projekter skal arbejde på tværs af grænserne og i hvert projekt skal der findes en partner fra mindst to af de medvirkende lande. Én af partnerne i Danmark eller Sverige skal være ledende partner for projektet.

Finansiering

Programmet medfinansieres af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og af de tre lande. Der er afsat et samlet budget på 143 millioner EUR for hele programperioden. Hertil kommer nationale midler. Danske, norske og svenske ansøgere kan modtage støtte fra en pulje på 127,6 mio. EUR

Budgettet fra EU fordeles med 40 % til delområde Øresund og 40 % til delområde Kattegat-Skagerrak og endelig 20 % til projekter, der dækker samarbejder mellem de to områder (ØKS).

EU finansierer op til 50 % af de samlede projektomkostninger. Det betyder, at den lokale, regionale og nationale medfinansiering fra Sverige, Danmark og Norge også skal udgøre mindst 50 %.

Programmet kan kombineres med nationale og regionale strukturfondsprogrammer (den europæiske socialfond og den regionale udviklingsfond). Derudover kan programmet kombineres med andre europæiske støtteprogrammer, som eksempelvis Erasmus+ og Horizon 2020. Regionerne kan selv medfinansiere projekter gennem ”ekstern offentlig medfinansiering”.

Både offentlig og privat medfinansiering kan udløse EU-støtte. Private virksomheder kan medfinansiere og deltage som partnere på samme måde som offentlige aktører. Medfinansiering fra private profit-orienterede aktører understøttes i alle programmets tematiske mål. Private non-profit virksomheder eller offentlige aktører kan være ledende partner i programmet. Private profit-orienterede aktører kan ikke være ledende partner.

Tidsplan

Du kan ansøge om midler i ansøgningsomgang 2017:2 fra den 8. august 2017 til den 15. september 2017.

Yderlige information

Yderligere information, ansøgningsskemaer, indkaldelser og vejledninger vil være at finde på programmets hjemmeside. Du kan læse det endelige program her. For spørgsmål eller yderligere information kontakt Central Denmark EU Office.

Der er to programsekretariater, ét for Kattegat-Skagerrak i Kungsbacka ved Göteborg, hvor Region Halland er værtsorganisation, og ét for Øresund i København med Öresundskomiteen som værtsorganisation.

Kattegat/Skagerrak-sekretariatet:
Södra Torggatan 16 Box 10125
SE-434 22 Kungsbacka
Telefon: +46 (0) 300 332 30
Telefax: +46 (0) 300 332 38
E-mail: kattegat-skagerrak@interreg-oks.eu

Øresundsregionssekretariatet:
Öresundskomiteen
Nørregade 7B, 3. sal
DK-1165 København K
Telefon: +45 33 22 00 11
Telefax: +45 33 22 00 23
E-mail: oresund@interreg-oks.eu

Interreg 5B: Nordsøregionen

Interreg – Nordsøregionen dækker Danmark, Norge (deltager for egne midler) samt dele af Sverige, Storbritannien, Tyskland, Nederlandene og Belgien. Formålet med programmet er at gøre Nordsøområdet til et bedre sted for borgerne at bosætte sig i, arbejde i og investere i. Programmet skal forbedre den generelle livskvalitet blandt borgerne i regionen ved at sikre adgang til flere og bedre jobs, etablere gode transportforbindelser og ved at gøre området attraktivt at bo i.

Der er fire indsatsområder i perioden 2014-2020:

 1. Vækst – revitalisering af økonomierne i Nordsøregionen, herunder:
  a. styrke forskning, teknologisk udvikling og innovation.
  b. forbedre videnspartnerskaber.
  c. forbedre regional støtte til innovationskapacitet.
  d. stimulere den offentlige sektor til at generere efterspørgsel på innovation og innovative løsninger.
 2. Øko-innovation: stimulering af den grønne økonomi.
 3. Bæredygtig Nordsøregion – være førende inden for bæredygtig vækst, herunder:
  a. støtte overgangen til en kulstoffattig økonomi inden for alle sektorer.
  b. fremme tilpasning af klimaforandringer.
  c. bevare og beskytte miljøet og fremme ressourceeffektivitet.
 4. Grøn mobilitet – være førende inden for grøn transport og logistik, herunder:
  a. fremme bæredygtig transport og fjerne flaskehalsproblemer i netværksinfrastrukturer.

Som noget nyt kan private aktører deltage, så længe aktiviteterne ikke er profitskabende. Programmet kan kombineres med regionale udviklingsmidler.

Regionale, lokale og andre offentlige myndigheder, samt økonomiske- og arbejdsmarkedets partere kan deltage. Derudover ydes støtte til civilsamfundsaktører, inklusiv NGO’er.

Finansiering

Programmet medfinansieres af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og af nationale midler. Der kan ydes en maksimal støtte til projekter på 50 mio. EUR. Hertil kommer nationale midler.

Tidsplan

Den næste ansøgningsrunde åbner d. 14. november 2016 og lukker igen d. 1 februar. For at få lov til at søge, kræver det dig at du tidligere har fået godkendt “Expression of Interest”. Hvis dette ikke er tilfældet kan du indsende denne fra. d. 1. november 2016 til juli 2017. Se de kommende tidsfrister her.

Yderligere information

Yderligere information, ansøgningsskemaer, indkaldelser og vejledninger vil være at finde på programmets hjemmeside. Oversigten over de fire tematiske områder kan ses her. For spørgsmål eller yderligere information kontakt Central Denmark EU Office.

Programsekretariatet ligger i Viborg:
Sekretariat for Nordsøregionen (North Sea Region):

Toldboden 3, st. E, 8800 Viborg
Telefon: +45 78 41 17 70
E-mail: info@northsearegion.eu

Christian Byrith, Sekretariatsleder
Telefon: +45 78 41 17 72
E-mail: Christian.Byrith@northsearegion.eu

Interreg 5B: Østersøregionen

Interreg – Østersøregionen dækker 11 lande omkring Østersøen, inklusiv Norge, Hviderusland og Rusland. Formålet med programmet er at styrke integreret, territoriel udvikling og samarbejde med henblik på at skabe en mere innovativ, tilgængelig og bæredygtig Østersøregion.

Formål

Formålet med programmet er at styrke integreret, territoriel udvikling og samarbejde med henblik på at skabe en mere innovativ, tilgængelig og bæredygtig Østersøregion. Interreg 5B understøtter EU’s strategi for Østersøen.

Der er fire tematiske indsatsområder i perioden 2014-2020:

 1. Innovationskapacitet
 2. Effektiv forvaltning af naturressourcer
 3. Bæredygtig transport
 4. Institutionel kapacitet til makroregionalt samarbejde

Næste ansøgningsrunde åbner i 2017. Du kan læse mere om det her.

Offentlige aktører på lokal, kommunal, regional, national og europæisk plan og andre offentligt lignende partere kan søge støtte. Som noget nyt kan private aktører deltage, men dog ikke som ledende partner. Programmet kan kombineres med regionale udviklingsmidler.

Finansiering

Programmet medfinansieres af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), og af nationale midler fra de involverede lande, inklusiv Rusland og Norge. Der er afsat et samlet budget på ca. 260 mio. EUR for hele programperioden. Hertil kommer nationale midler, plus midler fra Rusland og Norge.

EU finansierer op til 75-85 % af de samlede projektomkostninger. Projekter finansieres op til maksimalt 50 mio. EUR.

Yderligere information

Yderligere information, ansøgningsskemaer, indkaldelser og vejledninger vil være at finde på programmets hjemmeside. For spørgsmål eller yderligere information kontakt Central Denmark EU Office.

Kontakt

Infopoint for Østersøregionen (Baltic Sea Region):
Joint Technical Secretariat
Rostock Grubenstrasse 20
DE-18055 Rostock
Telefon: +49 381 45484 5281
E-mail: info@eu.baltic.net

Interreg 5C: Hele Europa

Interreg Europe dækker hele Europa og er et af instrumenterne til gennemførelsen af EU’s samhørighedspolitik. Formålet med programmet er at forbedre gennemførelse af EU’s politikker og programmer for regional udvikling, hovedsagelig Regionalfonden og Socialfonden, ved at fremme policy og erfaringsudveksling mellem relevante kommuner, provinser og regioner i Europa.

Der er fire tematiske indsatsområder i perioden 2014-2020:

 1. Forskning, teknologisk udvikling og innovation.
 2. SMV’ers konkurrenceevne.
 3. Kulstoffattig økonomi.
 4. Miljø- og ressourceeffektivitet.

Hensigten med EU’s samhørighedspolitik er at skabe en harmonisk udvikling på tværs af EU-landene ved at styrke den økonomiske, sociale og territorielle samhørighed og dermed fremme vækst i EU’s regioner og medlemslande. Politikken har til formål at mindske de eksisterende uligheder mellem regionerne i EU med hensyn til deres økonomiske og sociale udvikling, samt miljømæssig bæredygtighed, under hensyntagen til deres specifikke territorielle funktioner og muligheder. For perioden 2014-2020 koncentrerer samhørighedspolitikken sig om at støtte målene i Europa 2020-strategien. Programmet kan kombineres med regionale udviklingsmidler.

Programmet er delt op i to forskellige projekttyper:

a) Interregionale samarbejdsprojekter (ICP):
Fase 1: Udveksling af politiske erfaringer og udarbejdelse af handlingsplan
Fase 2: Overvågning af hver enkelt partner(region)s gennemførelse af handlingsplan

b) Policy-læringsplatforme: Der etableres én policy-læringsplatform for hver af de fire tematiske mål. Hver platform har til formål at:

 • Bidrage til kapacitetsopbygning ved at støtte netværk og udveksle erfaringer mellem de relevante aktører i relation til investeringer i vækst og beskæftigelse- og ETS-programmer (europæisk, territorielt samarbejde)
 • Udnytte resultaterne af de interregionale samarbejdsprojekter og gøre resultaterne tilgængelige for et bredere publikum af regionalpolitiske aktører i hele Europa

Nationale, regionale og lokale offentlige myndigheder, som beskæftiger sig med ét af de fire indsatsområder samt andre aktører af relevans kan søge støtte.

Finansiering

Programmet finansieres af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU). Der er afsat et samlet budget på ca. 360 mio. EUR for hele programperioden. Budgettet fra EU fordeles ligeligt (25 %) på de fire tematiske områder.

EU finansierer op til 75 % af de samlede projektomkostninger. Der kan ikke anvendes andre EU-midler til finansiering ud over de 75 % fra EFRU.

Tidsplan

Næste ansøgningsrunde er endnu ikke offentliggjort, men du kan følge med her.

Yderligere information

Yderligere information, ansøgningsskemaer, indkaldelser og vejledninger vil være at finde på programmets hjemmeside. For spørgsmål eller yderligere information kontakt Central Denmark EU Office.

Kontakt

National Contact Point:
Niels Bjerring Hansen, Erhvervsstyrelsen
Telefon: +45 35 46 64 38
E-mail: nibjha@erst.dk

Samarbejde med lande uden for EU

Lande uden for EU kan deltage i mange af EU’s programmer (fx Horizon og Interreg), men derudover er der tilskudsprogrammer, der er direkte møntet på tredjelande. Disse programmer støtter op om EU’s aftaler og partnerskaber og har forskelligt fokus afhængig af partnerskabernes indhold.

EuropeAid: Udviklings- og bistandsprojekter

Bag om EuropeAid

EuropeAid er det Generaldirektorat, der er ansvarlig for at føre EU’s udviklingsstrategier og –politikker (også kaldet EU’s eksterne samarbejdsprogrammer) ud i praksis. Formålet er, at levere europæisk udviklingsbistand så  kompetent og effektivt som muligt. EuropeAid lægger vægt på god regeringsførelse, menneskelig og økonomisk udvikling samt at tackle globale udfordringer som sult og beskyttelse af naturressourcer. En primær målsætning er, at udviklingsbistanden bidrager både til EU’s udviklingsmål og til FN’s Millenium Development Goals.

Du kan læse mere om de konkrete indsatsområder i EU’s udviklingsbistand her.

Geografiske og tematiske programmer

EuropeAid-støtten består af en række forskellige geografiske og tematiske delprogrammer. For alle programmerne gælder det, at der udvikles årlige aktivitetsplaner, som mere detaljeret beskriver de konkrete aktiviteter, der støttes det pågældende år.

Geografiske, regionale områder

a. Europa, det sydlige Middelhavsområde, Mellemøsten og Naboskabspolitikken

b. Latinamerika

c. Afrika, Caribien og Stillehavsområdet

d. Asien og Centralasien

Tematiske områder

Herudover er der støtte til tematiske indsatsområder, der ikke hører til et bestemt geografisk område. Dette kan for eksempel være fødevaresikkerhed, miljøbeskyttelse, støtte til afholdelse af frie valg og gennemskuelige politiske systemer, menneskerettigheder, fremme af ikke-statslige aktører, civilsamfundet og lokale myndigheder, sundhed, migration m.fl.

Projektaktiviteter

EuropeAid udgiver en række årlige planer for hver af de regionale og landespecifikke samarbejdsprogrammer samt de tematiske programmer.

 • Årlige handlingsplaner (Annual Action Programmes, AAP): De årlige handlingsplaner viser de overordnede beslutninger for det pågældende års budget og fordeling af pengene mellem de forskellige indsatsområder. Find de aktuelle planer her.
 • Årlige arbejdsplaner (Annual Work Programmes, AWP): De årlige arbejdsplaner indeholder information om de konkrete tilskudsindkaldelser, der er planlagt for det kommende år, og som der kan søges støtte fra til et udviklingsprojekt. I planerne står der mere om de specifikke målsætninger og størrelsen på tilskud. Find de aktuelle planer her.

Det er en god ide at holde øje med de årlige planer, hvis du er interesseret i et EuropeAid-projekt, da de giver en god indikator for, hvad der bliver muligt at søge om støtte til i årets løb.

Ansøgning og indkaldelserne

Det fremgår af den enkelte indkaldelse:

 • hvilke overordnede målsætninger de skal opfylde
 • hvilke forventede resultater der er
 • antallet af projekter der støttes
 • ansøgningskravene og hvem der kan søge

Ansøgere skal som regel være offentlige eller private organisationer, der hører hjemme i enten et af EU’s medlemslande eller det direkte modtagerland. Men læs altid den enkelte indkaldelse, da der nogle gange er mulighed for flere typer ansøgere. Der kan også være krav om specifikke typer partnerskaber i projektet.

Budget

Projekttilskud kommer fra to primære kilder – EU’s generelle budget og Den Europæiske Udviklingsfond (EDF).

Projekter finansieres kun sjældent 100 %. Den maksimale støtte varierer fra indkaldelse til indkaldelse og er ofte afhængig af, hvem der ansøger. Støtten er fx ofte højere for de nye EU-medlemslande end til lande som Danmark, England eller Tyskland. Ansøgeren skal derfor næsten altid bidrage til projektet med egne midler eller finde en anden donor.

Yderligere information

Guidelines for ansøgere kan findes på Europa-Kommissionens side for EuropeAid-projektstøtte sammen med ansøgningsskemaer og andre relevante dokumenter.

Hold øje med nye indkaldelser her.

Læs mere om Europe-Aid her.

Du finder en udførlig guide til EuropeAid-projektansøgninger her.

Øvrige muligheder for samarbejde med lande uden for EU

Formålet med denne artikel er at give et større overblik over, hvilke EU-støttemuligheder der er for samarbejde med lande uden for EU. Herunder vil forskellige EU-politikker og -programmer blive omtalt, der specifikt sigter på samarbejde med lande uden for EU. Der findes flere forskellige EU-programmer, hvor det er muligt at få støtte til projekter, der har partnerlande uden for EU, men hvor det ikke er en specifik del af programmets mål, og de vil derfor ikke blive omtalt her.

EU’s eksterne politikker, strategier, instrumenter og missioner, som varetages af Udenrigstjenesten, har fire centrale mål. De støtter stabilitet,menneskerettigheder og demokrati og skal udbrede velstanden. Samtidig skal de støtte håndhævelse af retsstatsprincippet og god regeringsførelse. Politikkerne er meget forskellige og spænder fra bilaterale aftaler til retningslinjer og lovgivning. Se en liste over de forskellige muligheder nedenfor:

Rettigheds-, ligheds- og statsborgerskabsprogrammet

Programmet skal bidrage til at videreudvikle et område, hvor lighed og personlige rettigheder, som indskrevet i traktaten, chartret og den internationale menneskerettighedskonvention, promoveres og beskyttes.

Programmet indeholder 9 specifikke mål:

 • Promovere ikke-diskrimination
 • Bekæmpe racisme, xenofobi, homofobi og andre former for intolerance
 • Promovere handikappedes rettigheder
 • Promovere lighed mellem kvinder og mænd og kønsmainstreaming
 • Forebygge vold mod børn, unge, kvinder og andre udsatte grupper (Daphne)
 • Promovere børns rettigheder
 • Sikre højst mulige grad af databeskyttelse
 • Promovere de rettigheder, der følger med unionsborgerskabet
 • Styrke forbrugernes rettigheder

Aktiviteter, der støttes:

 • Uddannelsesaktiviteter (personaleudveksling, workshops, udvikling af træningsmoduler)
 • Fælles læring, samarbejdsaktiviteter, udveksling af bedste praksis, peerevalueringer, udvikling af IKT
 • Oplysningskampagner, distribution, konferencer, mv.
 • Støtte nøgleaktører (europæiske NGO’er og netværk, de myndigheder, der implementerer EU-lovgivningen i medlemslandene mv.)
 • Analytiske aktiviteter (studier, dataindsamling, udvikling af fælles metode, indikatorer, undersøgelser, forberedelse af guides mv.)

Europæisk merværdi

De aktiviteter, der opnår støtte gennem programmet, skal skabe resultater, der kommer mere end et enkelt medlemsland til gode. Overvej derfor følgende spørgsmål nøje: bidrager projektet til en reel, omfattende og konsekvent implementering af EU-retten og politikker? Vil projektet forbedre offentlighedens bevidsthed og viden om de rettigheder, værdier og principper, der følger af EU-retten? Vil det forbedre forståelsen af ​​potentielle problemer, der påvirker disse rettigheder? Er det sandsynligt, at udvikle gensidig tillid mellem medlemsstaterne og forbedre det grænseoverskridende samarbejde? Hvad er aktiviteternes transnationale virkninger? Bidrager aktiviteterne til udarbejdelsen og formidlingen af ​​bedste praksis? Vil det skabe praktiske værktøjer og løsninger, der adresserer grænseoverskridende eller europæiske udfordringer?

Finansiering

Der er afsat 439 mio. EUR i perioden 2014-2020 til programmet.

Alle EU-lande deltager i programmet

Yderligere information

Læs mere om Rettigheds, ligheds- og statsborgerskabsprogrammether.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til Central Denmark EU Office.

ESPON 2020 – støtte til studier af territorielle udviklingstendenser

ESPON 2020-programmet dækker de 28 EU-lande i EU samt Island, Norge, Lichtenstein og Schweiz. ESPON- programmet er under udarbejdelse og en offentlig høring er netop afsluttet.

Formål

Udkastet til program udstikker 4 mål for perioden 2014-2020:

 1. producere territorielle data via anvendt forskning
 2. opgradere videnoverførsel og støtte  til brugere gennem målrettede analyser og policy notater/arbejdsdokumenter
 3. forbedre den territorielle observation af Europa og analyseredskaber
 4. udvide rækkevidden og anvendelsen af territorielle analyser
 5. levere en mere strømlinet administrativ struktur til at informere i de politiske processer

EU-medlemsstater har sammen med fire partnerskabslande (Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz) arbejdet på udformningen af ​​samarbejdsprogrammet for ESPON 2020 og en foreløbig udgave af samarbejdsprogram er nu udarbejdet.
Ambitionen er at forny, omlægge og opgradere ESPON og gøre brug af erfaringerne fra ESPON 2013-programmets implementering. Det foreslås at etablere en ny administrativ struktur, ESPON EGTS, til at gennemføre det nye program. ESPON EGTS vil råde over flere in-house eksperter, der hurtigt kan tilvejebringe territorielle data med den rigtige timing ift. igangværende politiske processer.

Administrativt vil ESPON EGTS anvende udbud og servicekontrakter.

Tematiske mål

EU samhørighedspolitik for 2014-2020 foreslår elleve fælles tematiske mål med henblik på at sikre en reel effekt. ESPON 2020 samarbejdsprogrammet omhandler målsætning 11:

“Forbedring af den institutionelle kapacitet og en effektiv offentlig forvaltning gennem styrkelse af den institutionelle kapacitet og effektiviteten i den offentlige forvaltning og de offentlige tjenester i forbindelse med gennemførelsen af ​​EFRU, og til støtte for aktioner i den institutionelle kapacitet og effektiviteten i den offentlige administration støttet af ESF”.

I håndteringen af dette tema og for at levere territorielle data af høj kvalitet til den politiske udvikling, er ESPON 2020 samarbejdsprogrammet planlagt til indirekte at støtte alle elleve tematiske mål for Den europæiske Struktur-og Investeringsfond, ESIF, der dækker Europa 2020-prioriteterne for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

ESPON 2020’s mission er at fortsætte konsolideringen af ​​et europæisk territorielt observatorie netværk og øge levering og politiske brug af paneuropæiske, sammenlignelige, systematiske og pålidelige territorial data.

Finansiering

Programmet medfinansieres af Den Europæiske Fond for Regional Udvikling (EFRU) med et beløb på 41.300.000 EUR. Medlems- og partnerlande bidrager også og det samlede budget er på godt 50 mio. EUR i perioden 2014-2020.

Yderligere information

Yderligere information via www.espon.eu eller ved at rette henvendelse til Central Denmark EU Office.

 

Lad os hjælpe dig videre

Kontakt en af vores kompetente medarbejdere, som kan rådgive dig inden for netop dette område og hjælpe dig videre med dit projekt.

Thomas Steen Hansen
EU-specialkonsulent
Erhverv