Puljer

Uddannelse, ungdom og sport

Inden for uddannelsesområdet søges der primært inden for Erasmus+, som er det europæiske uddannelsesprogram, men der arbejdes også med læringsaspekter inden for andre EU-puljer som Horizon2020, Europa for Borgerne og EaSI for blot at nævne nogle få. Europa-Kommissionen vedtog En ny dagsorden for færdigheder i 2016, som særligt arbejder med kvalificering af færdigheder, at gøre erhvervsuddannelser attraktive og opkvalificering og beskæftigelse af flygtninge.

Erasmus+ Generelt

Erasmus+ er puljen for lærings- og uddannelsesaktiviteter, men dækker også både aktiviteter, der involverer unge og sport. Erasmus+ strækker sig over perioden 2014-2020 og har et samlet budget på 14,774 mia EUR.

EU’s medlemslande samt den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, Island, Liechtenstein, Norge og Tyrkiet (programlande) kan deltage i alle aktioner under Erasmus+.

For nogle aktioner er der åbent for deltagelse fra lande uden for EU (partnerlande).

Generelle målsætninger

Erasmus+ skal bidrage til opnåelse af en række politiske målsætninger på europæisk plan, som bl.a. er:

 • Målene i Europa 2020-strategien, herunder primært de to uddannelsesmål (reducere frafaldet til mindre end 10% af en årgang, øge andelen af unge med en videregående uddannelse til mindst 40% af en årgang)
 • Målsætningerne i den strategiske plan for europæisk samarbejde i uddannelse og læring (ET2020)
 • A New Skills Agenda for Europe blev lanceret i juni 2016 og har som mål at sikre at de rigtige kompetencer udvikles til fremtidens arbejdsmarked.
 • De overordnede målsætninger i den fornyede ramme for europæisk samarbejde på ungeområdet (2010-2018)
 • Udvikling af en europæisk dimension på sportsområdet, især sport på græsrodsniveau
Dertil kommer særlige prioriteter, som fx fokus på forebyggelse af radikalisering og integration af unge med flygtningestatus i 2016-ansøgningsrunden.

Uddannelse og unge

Erasmus+ har tre nøgleaktioner:

 • Læringsmobilitet
 • Samarbejde omkring innovation og udveksling af god praksis
 • Støtte til politiske reformer

Alle tre nøgleaktioner dækker både skole- og uddannelsesområdet og ungeområdet.

En mere detaljeret beskrivelse af mulige uddannelsesaktiviteter kan findes her.

En mere detaljeret beskrivelse af mulige ungeaktiviteter kan findes her.

Derudover fortsætter programmet Jean Monnet, som giver tilskud til universiteter, der udbyder undervisning i europæisk integration.

Sport

Erasmus+ er første egentlig pulje med klart fokus på sportsrettede projekter.

En detaljeret beskrivelse af mulige tilskudsområdet kan findes her.

Yderligere oplysninger

Erasmus+ og alle tilskudsmulighederne samt de formelle kriterier for at søge tilskud under de forskellige aktionsformer er beskrevet i detaljer i seneste version af programguiden.

Du kan læse mere om programmet på Europa-Kommissionens hjemmeside om Erasmus+, hvor du også finder links til forskellige dokumenter, eller på Styrelsen for Videregående uddannelsers hjemmeside. Har du spørgsmål eller behov for yderligere oplysninger, er du også velkommen til at kontakte Central Denmark EU Office.

Erasmus+ Unge

Unge-delen af Erasmus+ retter sig mod unge, ungdomsorganisationer og andre, der arbejder med unge. Der kan søges tilskud til transnationale udvekslings- og udviklingsprojekter inden for de tre nøgleaktioner

 • Mobilitet
 • Samarbejde
 • Politiske reformer

Specifikke målsætninger og prioriteter

På ungeområdet er de specifikke målsætninger bl.a. at:

 • Forbedre nøglekompetencer og færdigheder hos unge mennesker, foruden at fremme deltagelse i det demokratiske liv i Europa og i arbejdsmarkedet
 • Forbedre kvaliteten i ungdomsarbejdet
 • Støtte udviklingen af videns- og evidensbaseret ungepolitik og anerkendelse af non-formel og uformel læring, og politiske reformer på lokalt, regionalt og nationalt niveau.
 • Styrke den internationale dimension i ungeaktiviteter og medarbejdere og organisationers rolle

Der kan desuden være særlige årlige prioriteter, som projekter skal forholde sig til i ansøgningen, fx:

 • Fremme af unges sociale inklusion og velfærd, særligt gennem initiativer, der sigter mod at gøre noget ved ungearbejdsløsheden
 • Fremme sunde levevaner, særlig gennem fremme af udendørsaktiviteter og sport på græsrodsniveau
 • Højne opmærksomheden omkring EU medborgerskab og de rettigheder, der er forbundet med det, eller stimulere aktiv deltagelse af unge i EU’s politikudvikling
 • Udvikle grundlæggende og tværfaglige færdigheder, som iværksætteri, digitale færdigheder og flersprogethed gennem innovative og individorienterede pædagogiske tilgange
 • Styrke brugen af IKT i arbejdet med unge og inden for non-formel læring
 • Fremme en stærkere sammenhæng mellem forskellige europæiske og nationale værktøjer til anerkendelse af læring for at sikre, at færdigheder og kvalifikationer anerkendes på tværs af grænser

Mobilitet

Mobilitetsprojekter for unge er transnationale og skal involvere mindst to organisationer. Der kan opnås tilskud til samarbejde med organisationer fra både programlande og partnerlande. Mobilitetsprojekter dækker over fire aktivitetsformer:

Ungeudveksling er projekter, hvor grupper af unge kan få tilskud til at mødes og være sammen i en begrænset periode. Under en ungeudveksling gennemfører unge et program, der er planlagt før udvekslingen finder sted.

De unge, der deltager i en ungeudveksling skal være mellem 13 og 30 år. Opholdet skal være på mellem 5 og 21 dage.

Der skal mindst være 4 og max 60 deltagere på en ungeudveksling.

Bemærk! Akademiske studieture, kommercielle udvekslingsophold, turistrejser, ferierejser, festivaler, m.v. kan der ikke opnås tilskud til. Til gengæld er det muligt at søge tilskud til et besøg forud for ungeudvekslingen for at planlægge projektet.

Den europæiske voluntørtjeneste giver unge i alderen 17-30 år mulighed for at rejse ud og arbejde som frivillig i op til 12 måneder i et andet land inden for eller uden for EU. De frivillige kan indgå i det daglige arbejde i organisationer som fx arbejder med miljø, IKT og mediefærdigheder, kultur og kreativitet, udvikling, sociale organisationer, ungeorganisationer, mv.

Alle organisationer, der deltager i en aktivitet med tilskud fra Den europæiske Voluntørtjeneste skal være i besiddelse af en EVS Charter (European Voluntary Service Charter), der skal sikre, at minimum standarder i forhold til kvalitet og rettigheder overholdes.

Varigheden af et ophold kan være fra 2 til 12 måneder. Hvis der er tale om grupper på mere end 10 personer eller unge med særlige behov kan opholdet være kortere. Der kan max være 30 frivillige i et enkelt projekt.

Voluntørtjenesten kan finde sted i både programlande og partnerlande (se Erasmus+ generelt).

Bemærk! Der kan ikke opnås tilskud hvis det frivillige arbejde sker lejlighedsvist, i en ustruktureret form, som deltid, i en virksomhed, som et lønnet job, en del af en turistaktivitet eller som rekreation, i forbindelse med et sprogkursus, som udnyttelse af billig arbejdskraft eller har form af et studieophold. Til gengæld er det muligt at søge tilskud til et besøg forud for ungeudvekslingen for at planlægge projektet.

Stor-skala events med involvering af frivillige er en særlig del af Den europæiske Voluntørtjeneste, hvor tilskuddet går til frivillige i forbindelse med meget store events. Der skal være tale om europæiske eller internationale events, der involverer mindst 30 unge frivillige, fx World Youth Summits, Europæiske Kulturhovedstæder, Europæiske sportsmesterskaber.

Der gælder stor set de samme regler for frivilligevents i stor skala som for almindelig udsendelse af frivillige under Den europæiske Voluntørtjeneste.

Tilskudsberettigede under denne aktion er enhver privat eller offentlig organisation i et programland, som er direkte involveret i organiseringen af et europæisk/internationalt event inden for unge, kultur eller sport.

Varigheden af et projekt, der søger tilskud under denne ramme, er mellem 3 og 12 måneder.

Det er muligt at organisere sideaktiviteter som en del af et stor-skala frivillighedsevent, fx konferencer, seminarer, workshops og møder.

Medarbejdere ved ungdomsorganisationer (ungearbejdere) støtter ungemedarbejderes kompetenceudvikling gennem deltagelse i seminarer, kurser, studiebesøg, netværksmøder, mv. i udlandet og gennem læringsophold i en udenlandsk organisation, der er aktiv på ungeområdet. Der er ikke noget alderskrav.

Opholdet kan vare fra 2 dage til 2 måneder. Der kan max være 50 deltagere i et enkelt projekt.

Tilskudsramme

Tilskudsrammen er forskellig for de tre mobilitetsaktiviteter:

Ungeudveksling:

 • Rejsetilskud udregnet per deltager efter afstand. Tilskuddet ligger mellem 20 EUR per deltager ved en rejseafstand på mellem 10 og 99 km og 830 EUR per deltager ved en rejseafstand på 8000 km eller mere
 • Gennemførelse af projektet. Tilskuddet gives per aktivitetsdag per deltager ud fra en landebaseret sats
 • Særlige udgifter, som fx til visa, vaccination, særlige udgifter i forbindelse med deltagere med færre muligheder, dækkes med 100 % af de tilskudsberettigede udgifter.

Den europæiske Voluntørtjeneste

 • Rejsetilskud – ligger på mellem 180 EUR per deltager ved en rejseafstand på mellem 100 og 499 km og 1100 EUR per deltager ved en afstand på 8000 km og mere
 • Tilskud til gennemførelse af mobiliteten udregnet efter antal deltagere og varigheden af opholdet samt baseret på en sats for det land, opholdet finder sted i
 • Lommepenge til den frivillige, udregnet efter varigheden af opholdet og hvor opholdet finder sted
 • For ophold, der varer længere end 2 måneder kan der også fås tilskud til forudgående sprogundervisning
 • Særlige udgifter, som fx til visa, vaccination, særlige udgifter i forbindelse med deltagere med færre muligheder, dækkes med 100 % af de tilskudsberettigede udgifter.

Stor-skala events med involvering af frivillige

 • Rejsetilskud (som under Den europæiske Voluntørtjeneste)
 • Gennemførelse af projektet. Tilskuddet gives per aktivitetsdag per deltager ud fra en landebaseret sats
 • Særlige udgifter, som fx til visa, vaccination, særlige udgifter i forbindelse
 • Hvis der organiseres sideaktiviteter i forbindelse med eventet, kan der søges tilskud til udgifter, der er direkte forbundet med det. Tilskudsrammen er her på max 80 % af de totale tilskudsberettigede udgifter

Ungemedarbejderes mobilitet

 • Rejsetilskud (som under Den europæiske Voluntørtjeneste)
 • Gennemførelse af projektet. Tilskuddet gives per aktivitetsdag per deltager ud fra en landebaseret sats
 • Særlige udgifter, som fx til visa, vaccination, særlige udgifter i forbindelse med deltagere med færre muligheder, dækkes med 100 % af de tilskudsberettigede udgifter.

Ansøgningsfrist

Der er tre årlige ansøgningsfrister for hvert af de forskellige mobilitetsaktiviteter. De ligger i marts, april og oktober.

For stor-skala eventsprojekter er der én årlig ansøgningsfrist, der ligger i april.

Samarbejde

Samarbejdsprojekter på ungeområdet har form af ’kapacitetsopbygningsprojekter’, primært med sigte på samarbejde med organisationer i lande uden for EU (partnerlande). Kapacitetsprojekter sigter bl.a. mod at:

   • Fremme samarbejde og udveksling på ungeområdet
   • Forbedre kvalitet og anerkendelse af ungdomsarbejde, non-formel læring og frivilligt arbejde
   • Styrke udvikling, afprøvning og lancering af fx programmer inden for non-formel læringsmobilitet på regionalt niveau (inden for og mellem regioner i hele verden)
   • Fremme tværnational non-formel læringsmobilitet mellem programlande og partnerlande, især for unge mennesker med færre muligheder.

Konkrete aktiviteter i kapacitetsprojekter kan have form af seminarer, konferencer, workshops, udvikling af metoder, værktøjer og materiale til brug for kapacitetsopbygning i ungdomsarbejde.

Hvem kan deltage?

Kapacitetsopbygningsprojekter er åbne for alle typer private eller offentlige organisationer i et programland eller et partnerland, fx foreninger, skoler og læringscentre, virksomheder, fagforeninger, forskning og kulturinstitutioner. Ansøgeren skal være fra et programland og en offentlig enhed, nationalt uddannelsesråd eller en forening, NGO eller lignende.

Der er krav om mindst tre partnere fra mindst tre forskellige lande, hvoraf mindst en skal et programland og en et partnerland.

Varighed

Fra 9 måneder til 2 år.

Hvad er tilskudsrammen?

Et kapacitetsopbygningsprojekt kan max opnå 150.000 EUR i tilskud. Der gives tilskud til følgende aktivitetsformer:

   • Gennemførelse af projektet. Tilskuddet kan gå til udgifter direkte forbundet med gennemførelse af projektet, fx IKT-forbundne udgifter, rejseudgifter, udgifter til produktion af materiale, herunder også oversættelse, sprogmæssig og anden forberedelse af deltagerne inden projektet. Der kan søges op til 80 % af alle tilskudsberettigede udgifter.

Hvis ungeudveksling indgår som en del af et kapacitetsopbygningsprojekt, kan der søges tilskud til dækning af rejseudgifter og til gennemførelse af denne del, se under ungeudveksling. Det samme gælder, hvis frivillige under Den europæiske Voluntørtjeneste er en del af kapacitetsprojektet, eller hvis ungemedarbejdermobilitet indgår.

Ansøgningsfrist

Der er tre årlige ansøgningsfrister (februar, april og oktober).

Yderligere information

Læs mere på hjemmesiden for Styrelsen for Videregående Uddannelser, der skal have ansøgningen.

 Politiske reformer

Under ungedelen af Erasmus+ er det muligt at søge tilskud til ’strukturerede dialogmøder’, som dækker over møder mellem unge mennesker og beslutningstagere inden for ungdomsområdet.

Strukturerede dialogmøder på ungeområdet kan tage form af møder, konferencer, konsultationer og begivenheder (events). Målet er at fremme unges aktive deltagelse i det demokratiske liv gennem debatter, der er centreret omkring den politiske dagsorden på ungeområdet. Et konkret resultat er at give unge mennesker en stemme i forhold til hvordan ungdomspolitikker skal skabes og gennemføres i Europa.

Aktiviteterne i et struktureret dialogmøde skal ledes af unge mennesker, som defineres i aldersgruppen 13-30 år. Unge skal være direkte involveret i alle faser af projektet, fra forberedelsen til opfølgningen.

Hvem kan deltage?

Ikke-kommercielle organisationer, foreninger, NGO’er, europæiske ungdoms-NGO’er, samt offentlige enheder på lokalt plan. Deltagere i et struktureret dialogprojekt kan komme fra både programlande og partnerlande, men kun organisationer etableret i et programland kan være ansøger på et projekt.

Strukturerede dialogmøder kan være både nationale og internationale. Ved internationale dialogprojekter skal mindst to organisationer fra mindst to forskellige lande, hvoraf den ene skal være et programland, deltage. Et struktureret dialogprojekt skal involvere mindst 30 unge deltagere.

Varighed

Fra 3 til 24 måneder.

Tilskudsramme

Der gives tilskud til:

    • Rejser udregnet per deltager efter afstand. Tilskuddet ligger mellem 20 EUR per deltager ved en rejseafstand på mellem 10 og 99 km og 830 EUR per deltager ved en rejseafstand på 8000 km eller mere
    • Gennemførelse af projektet. Tilskuddet gives per aktivitetsdag per deltager ud fra en landebaseret sats
    • Særlige udgifter, som fx til visa, vaccination, særlige udgifter i forbindelse med deltagere med færre muligheder, dækkes med 100 % af de tilskudsberettigede udgifter.

Ansøgningsfrist

Der er to årlige ansøgningsfrister, henholdsvis februar og oktober.

Yderligere information

Læs programguiden på Europa-Kommissionens Erasmus+ hjemmeside.

Du kan læse mere om programmet generelt set på Europa-Kommissionens hjemmeside om Erasmus+, hvor du også finder links til forskellige dokumenter, eller på Styrelsen for Videregående uddannelsers hjemmeside. Har du spørgsmål eller behov for yderligere oplysninger, er du også velkommen til at kontakte Central Denmark EU Office.

Erasmus+ Uddannelse

Uddannelsesdelen af Erasmus+ retter sig mod alle uddannelsessektorer (skoler, ungdomsuddannelse, erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og voksenuddannelse). Der kan søges tilskud til internationale udvekslings- og udviklingsprojekter inden for de fire nøgleaktioner

 • Mobilitet
 • Samarbejde
 • Politiske reformer
 • Jean Monnet

 

Specifikke målsætninger og prioriteter

På uddannelsesområdet er de specifikke målsætninger bl.a.:

 • Forbedre niveauet inden for nøglekompetencer og færdigheder, særligt i forhold til relevansen for arbejdsmarkedet
 • Frembringe kvalitative forbedringer, innovation på højt niveau og internationalisering
 • Styrke fremvæksten af og opmærksomheden omkring et europæisk livslang læring område, som skal komplementere politiske reformer på nationalt plan og støtte moderniseringen af uddannelses- og læringssystemer.
 • Styrke den internationale dimension inden for uddannelse og læring, særligt gennem samarbejde med uddannelsesinstitutioner i lande uden for EU, som der er lavet særlige samarbejdsaftaler med (partnerlande)
 • Forbedre undervisning og læring i sprog

Der kan desuden være andre specifikke politiske prioriteter, som projekter skal forholde sig til i ansøgningen, fx:

 • Udvikle grundlæggende og tværfaglige færdigheder inden for bl.a. iværksætteri, digitale og flersprogede områder på alle uddannelses- og læringsområder gennem innovative og elevcentrerede pædagogiske tilgange
 • Styrke brugen af IKT i undervisning og læring gennem bl.a. åben uddannelse (OER – Open Educational Resourses), gennem IKT-baserede lærings- og vurderingspraksis og gennem at fremme gennemsigtighed inden for brugerrettigheder og –pligter
 • Fremme en stærkere sammenhæng mellem forskellige europæiske og nationale værktøjer til anerkendelse af læring og uddannelse, så der sikres en tværnational anerkendelse af færdigheder og kvalifikationer
 • Understøtte tilpasningen af tilskud og investering i uddannelse og læring til nye behov

Yderligere information

Læs programguiden på Europa-Kommissionens Erasmus+ hjemmeside.

Kontakt Central Denmark EU Office for yderligere information.

Mobilitet

Hvad er et mobilitetsprojekt?

Studerende, elever, lærere, undervisningspersonale og andre, der arbejder på skoler og uddannelsesinstitutioner inden for alle uddannelsessektorer kan få tilskud til at komme på studieophold, praktikophold, undervisnings- eller læringsophold.

Inden opholdet kan sættes i værk skal den sendende og den modtagende institution have indgået en ’Læringsaftale’ (studerende/elever) eller ’Mobilitetsaftale’ (lærere/personale), der beskriver, hvad der skal komme ud af opholdet og hvordan opholdet skal anerkendes. Når der er tale om mobilitet mellem to videregående uddannelsesinstitutioner, skal der udfærdiges en inter-institutionel aftale før opholdet sættes i værk.

Hvem kan deltage?

Studerende/elever, der ønsker at rejse ud, skal være indskrevet på en erhvervsskole eller en videregående uddannelsesinstitution eller have afsluttet uddannelsen inden for det seneste år.

Lærere/personale på skoler og uddannelsesinstitutioner inden for alle uddannelsessektorer kan komme på undervisningsophold eller læringsophold (jobshadowing), både på andre skoler/uddannelsesinstitutioner, men også i virksomheder, foreninger, organisationer, mv. Lidt afhængigt af, hvilken form for mobilitet, der søges tilskud til, vil også private virksomheder, offentlige enheder, NGO’er og andre kunne opnå tilskud til mobilitetsaktiviteter. Fx kan en medarbejder i en virksomhed få tilskud til at rejse ud og undervise i en videregåendeuddannelsesinstitution i et andet land.

Hvor lang tid kan/skal et mobilitetsprojekt vare?

Varigheden af et uddannelses- og læringsophold i udlandet kan være fra 2 dage til 2 år, afhængigt af projekttype og formål med opholdet. For de længere ophold dækker perioden over tre faser:

 • Forberedelse
 • Gennemførelse
 • Opfølgning

Hvad er tilskudsrammen?

Der er tre tilskudsrammer for mobilitetsprojekter:

 • Organisatoriske, hvor tilskuddet kan medfinansiere de udgifter som institutionerne har i forbindelse med mobilitetsprojektet (fx møder, information til studerende og personale, vejledning i forbindelse med opholdet, administrative udgifter forbundet med at forberede læringsaftaler)
 • Rejsetilskud, som går til delvis finansiering af rejse
 • Individuelle tilskud, som dækker udgifter til ophold

Det organisatoriske tilskud gives i form af 350 EUR pr person, der sendes ud (op til de første 100 deltagere, derefter 200 EUR pr deltager yderligere).

Rejsetilskuddet består af fastsat beløb pr deltager bestemt efter afstanden målt i km (jo længere man rejser væk, jo højere tilskud). Det mindste beløb er 180 EUR per deltager for rejser mellem 100 og 499 km; det største beløb er 1100 EUR per deltager og det dækker mobilitetsprojekter, hvor afstanden er 8000 km eller mere.

Det individuelle tilskud bestemmes af, om man er elev/studerende eller lærer/personal, hvilket land, der rejses til, og hvor lang tid, man er afsted. For elever/studerende udgør beløbet mellem ca. 20 og 100 EUR per dag afhængigt af opholdsland; for personale er beløbsrammen 50-160 EUR per dag.

Dertil gives der særlige tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med ledsagelse, hvis der er behov for, at fx en lærer følger med en elev på udlandsopholdet. De udgifter dækkes 100 %.

Hvornår er ansøgningsfristen?

Der er én årlig ansøgningsfrist, som ligger i februar.

Samarbejde

Hvad er et samarbejdsprojekt?

Under nøgleaktionen Samarbejde gemmer sig en lang række af de tidligere samarbejdsprojektmuligheder fra Livslang Læring programmet (Strategiske partnerskaber). Dertil kommer Vidensalliancer og Sektorspecifikke alliancer, som er nye tiltag.

Strategiske partnerskaber

Målet med denne aktion er at understøtte udvikling, gennemførsel og/eller overførsel af innovativ praksis på organisatorisk, lokalt, regionalt, nationalt og europæisk plan med det sigte bl.a. at styrke kvaliteten og relevansen af undervisningsudbuddene, fremme nøglekompetencer og brugen af IKT og åbne uddannelsesressourcer i undervisningen, forbedre kapaciteten på organisatorisk plan, fremme uddannelse inden for iværksætteri, m.m.

Under et strategisk partnerskabsprojekt kan man få tilskud til aktiviteter, der fx handler om erfaringsudvekling, om anerkendelse og validering af viden, færdigheder og kompetencer, eller til aktiviteter, der styrker samarbejde mellem regionale/lokale myndigheder.

Hvem kan deltage?

Strategiske partnerskabsprojekter er åbne for alle typer organisationer inden for uddannelse og læring og andre sektorer, samt for organisationer, som arbejder inden for områder, der går på tværs af flere sektorer (fx regionale og lokale myndigheder, erhvervsråd, fagforeninger, kulturelle organisationer). Også virksomheder, NGO’er og andre kan deltage i Strategiske partnerskabsprojekter.

Der er generelt krav om mindst 3 organisationer fra mindst tre forskellige programlande. I særlige tilfælde er der mulighed for at søge tilskud til et strategisk partnerskabsprojekt med kun to organisationer fra mindst to programlande. Det gælder for projekter, der:

 • Kun involverer skoler
 • Fremmer samarbejde mellem lokale/regionale skolemyndigheder (det tidligere Comenius Regio)

Hvor lang varighed kan et samarbejdsprojekt have?

To eller tre år.

Hvad er tilskudsrammen?

Der gives tilskud til følgende aktivitetsformer:

 • Projektstyring og gennemførelse. Den koordinerende organisation får 500 EUR per måned og partnerorganisationerne 250 EUR per måned, dog max. 2750 EUR pr. måned
 • Transnationale projektmøder. Tilskud til rejse og ophold beregnes ud fra afstand. For rejseafstande på mellem 100 og 1999 km er tilskuddet på 575 EUR per deltager per møde. For rejseafstande på 2000 km og over er tilskuddet 760 EUR per deltager per møde. Dog i alt max 23.000 EUR per år.
 • Indholdsproduktion. Tilskud til løn til medarbejdere i forbindelse med udarbejdelse af undervisningsmateriale, studier, analyser og andet konkret indholdsproduktion. En max sats per medarbejderkategori per dag
 • Større events. Tilskud til organisering af større events nationalt eller internationalt til udbredelse af projektets indholdsproduktion. Der kan opnås 100 EUR i tilskud per lokal deltager i eventet og 200 per international deltager.
 • Underleverance og indkøb. Max 75 % af de tilskudsberettigede udgifter og max 50.000 EUR per projekt.

Under Strategiske partnerskabsprojekter er der desuden mulighed for at få tilskud til mobilitetsaktiviteter, hvis det kan godtgøres, at mobilitetsaktiviteterne er vigtige for at gennemføre projekterne. Tilskuddet beregnes ud fra samme type principper som dem, der er anvendt under Mobilitetsaktionen.

Ansøgningsfrist

Der er én årlig ansøgningsfrist, som ligger i marts.

Vidensalliancer

Vidensalliancer er tværnationale, strukturerede og resultatorienterede projekter, især mellem videregående uddannelser og erhvervslivet. Målet er:

 • at udvikle nye, innovative og tværfaglige tilgange til undervisning og læring
 • at stimulere iværksætteri og iværksætterfærdigheder blandt personalet
 • at understøtte udveksling og skabelse af viden

Under Vidensalliancer kan der fx fås tilskud til udvikling af nye undervisningsmetoder, til organisering af uddannelsestilbud sammen med og inden for virksomheder, til introduktion af iværksætteruddannelser og til udveksling af elever, lærere, forskere og virksomhedspersonale for en begrænset periode.

Der er en række særlige krav til vidensallianceprojekter:

 • Der er et stærkt krav om innovation og innovation ses som projektspecifik ’state-of-the-art’ med sammenhæng til analyserede behov
 • Et stærkt og forpligtende partnerskab med balanceret fordeling mellem virksomheder og højere uddannelsesinstitutioner ses som et omdrejningspunkt
 • Der er krav om en effekt, der rækker ud over projektets levetid og partnerskabet. Man forventer at både partnerskabet og aktiviteterne vil eksistere også efter projektperioden.

Hvem kan deltage?

Videregående uddannelsesinstitutioner, virksomheder, forskningsinstitutioner, offentlige myndigheder, organisationer eller andre, som er aktive inden for uddannelse og ungdom, både fra programlande og partnerlande (se artiklenErasmus+ generelt). Videregående uddannelsesinstitutioner fra programlande skal være i besiddelse af et Erasmus Charter.

Der er krav om deltagelse af mindst seks uafhængige institutioner fra mindst tre programlande, og af dem skal mindst to være videregående uddannelsesinstitutioner og mindst to virksomheder.

Varighed

To eller tre år.

Tilskudsramme

Der gives tilskud til:

 • Implementering af projektet. Tilskuddet dækker alle udgifter forbundet med gennemførelsen af projektet (med undtagelse af evt. mobilitet). Tilskuddet udregnes efter medarbejderkategorier og efter landefastsatte maksimumsatser.
 • Rejser. Tilskuddet beregnes efter afstand. Tilskud til rejser på mellem 100 og 1999 km er 275 EUR pr deltager. For rejser på 2000 km og mere er tilskuddet 360 EUR per deltager.
 • Ophold. Tilskuddet er bestemt efter, om aktiviteterne involverer personale eller elever/studerende. For de første er tilskuddet på 100 EUR per dag for de første 14 dage, for elever/studerende er tilskuddet på 55 EUR per deltager per dag for de første 14 dage.

Ansøgningsfrist

Der er én årlig ansøgningsfrist, som ligger i februar måned.

Sektorspecifikke alliancer

Denne aktionsform retter sig mod sektorer, hvor der er identificeret et færdighedsbehov. Målet er at modernisere erhvervsuddannelserne, styrke udvekslingen af viden og praksis mellem erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedet og understøtte arbejdskraftmobilitet, gensidig tillid og anerkendelse af kvalifikationer på europæisk plan inden for de sektorer, som aktionen dækker.

Sektorspecifikke alliancer kan fx udvikle fælles erhvervsrettede uddannelsesprogrammer og undervisningsmetoder. Et særligt fokus vil blive lagt på arbejdsbaseret læring.

De sektorer, der er dækket under denne aktion, er:

 • Tekstil/klæde/læder
 • Handel
 • Avancerede produktionsprocesser (’Advanced manufacturing’)
 • IKT
 • Grøn teknologi
 • Kulturelle og kreative sektorer

Sektorspecifikke allianceprojekter kan fx få tilskud til udvikling af fælles curricula, erhvervsuddannelsesprogrammer og kvalifikationsstandarder inden for bestemte sektorer, til at understøtte anerkendelse og certificering af læringsresultater, og til integration af innovative undervisningsmetoder, især gennem brug af IKT.

I Sektorspecifikke allianceprojekter lægges der vægt på innovation og på en effekt, der rækker ud over projektets levetid og de organisationer, der har været involveret i projektet. Partnere i et projekt skal desuden være repræsentative organisationer inden for sektoren, i det mindste på nationalt plan, samt opfylde andre specifikke krav.

Hvem kan deltage?

Sektorspecifikke alliancer er åbne for alle offentlige og private organisationer både i programlande og partnerlande. Både skoler, virksomheder, forskningsinstitutter, vejledningscentre og andre kan deltage.

Der er krav om mindst 9 organisationer fra mindst 3 programlande. En organisation kan kun være med i én sektorspecifik allianceprojekt ad gangen. Der er desuden krav om mindst én partner fra hvert land under følgende tre kategorier:

 • Offentlige eller private institutioner, der udbyder erhvervsuddannelse
 • Offentlige eller private organisationer, som har sektorspecifik ekspertise og er repræsentativ inden for en given sektor, fx fagforeninger, faglige organisationer, sektorforbundne råd
 • Offentlige eller private enheder, som har en myndighedsrolle inden for uddannelse og læring, fx egentlige myndigheder, styrelser, vejledningsfunktioner

Varighed

To eller tre år.

Tilskudsramme

Der gives tilskud til:

 • Implementering af projektet. Tilskuddet dækker alle udgifter forbundet med gennemførelsen af projektet (med undtagelse af evt. mobilitet). Tilskuddet udregnes efter medarbejderkategorier og efter landefastsatte maksimumsatser.
 • Rejser. Tilskuddet beregnes efter afstand. Tilskud til rejser på mellem 100 og 1999 km er 275 EUR pr deltager. For rejser på 2000 km og mere er tilskuddet 360 EUR per deltager.
 • Ophold. Tilskuddet er bestemt efter, om aktiviteterne involverer personale eller elever/studerende. For de første er tilskuddet på 100 EUR per dag for de første 14 dage, for elever/studerende er tilskuddet på 55 EUR per deltager per dag for de første 14 dage.

Ansøgningsfrist

Der er én årlig ansøgningsfrit, som ligger i februar måned.

Politiske reformer

Under denne del af Erasmus+ vil Europa-Kommissionen åbne for særlige indkaldelser, som primært retter sig mod europæiske organisationer og netværk og myndigheder og offentlige enheder involveret i politikudvikling på uddannelsesområdet.

Tilskuddene vil gå til aktioner, der bl.a. støtter op om:

 • Tilvejebringelse af viden inden for uddannelses- og læringsområdet
 • Europæiske værktøjer til anerkendelse af færdigheder og kvalifikationer
 • Samarbejde med internationale organisationer som OECD

Jean Monnet

Under denne aktion gives der tilskud til universiteter og andre akademiske læreanstalter til særlige lærestole, moduler, forskningscentre og netværk – alt sammen med det sigte at fremme excellence i undervisning og forskning inden for studiet af den europæiske union. Målet er også at fremme en dialog mellem den akademiske verden og politiske beslutningstagere, især med henblik på at styrke kvaliteten i europæisk politisk ledelse.

Hvem kan deltage?

Jean Monnet-midlerne kan søges af videregående uddannelsesinstitutioner i besiddelse et Erasmus Charter, både i EU og uden for.

Varighed

Jean Monnet-midler gives generelt i op til 3 år, dog med undtagelse af Jean Monnet-projekter med fokus på politisk debat med den akademiske verden, hvor varigheden ligge på mellem 12 og 24 måneder.

Tilskudsrammen

Tilskuddet udregnes generelt som 80% af de tilskudsberettigede udgifter og med et bestemt maximum for de forskellige aktionsdele.

Ansøgningsfrist

Der er typisk én ansøgningsfrist årligt.

Erasmus+ Sport

Erasmus+ Sport støtter to aktionsformer:

Ud over det gives der også tilskud til analyser, undersøgelser, dataindsamling, m.v. med henblik på styrke politikudvikling på sportsområdet, og til fremme af dialogen med relevante europæiske aktører samt dialogen mellem medlemsstater. Denne del vil gennemføres enten direkte af Europa-Kommissionen selv, eller gennem Agenturet.

Ansøgninger skal sendes til Styrelsen for Videregående Uddannelser, hvor der også findes oplysninger om kommende ansøgningsfrister:

 • Samarbejdsprojekter
 • Events

Specifikke målsætninger:

 • Håndtere grænseoverskridende trusler mod sportsudøvelse, så som doping, ’match fixing’ og vold, samt alle former for diskrimination og intolerance
 • Fremme og understøtte god sportsledelse og atleters karriereudvikling
 • Fremme frivillige aktiviteter inden for sport, herunder social inklusion, lige muligheder og opmærksomhed omkring de sundhedsmæssige fordele ved fysiske aktiviteter gennem at sikre sport for alle

Der vil være en særlig fokus på sport på græsrodsniveau.

Samarbejdsprojekter

Samarbejdsprojekter sigter mod at udvikle, overføre eller gennemføre innovative praksis inden for forskellige områder med forbindelse til sport og fysiske aktiviteter og mellem forskellige organisationer inden for og uden for sport. Målet med samarbejdsprojekter er især:

 • At bekæmpe doping på græsrodsniveau, især i rekreative miljøer så som amatørsport og fitness
 • At forebygge og skabe opmærksomhed blandt aktører involveret i kampen mod ’match fixing’
 • At understøtte forebyggelse, uddannelsesmæssige og innovative tilgange til bekæmpelse af vold, racisme og intolerance i sport
 • At understøtte gennemførelsen af EU-politiske instrumenter inden for sport og andre relevante politikområder

Der vil især være fokus på projekter, der omhandler sport på græsrodsniveau.

Samarbejdsprojekter skal fremme udvikling af europæiske netværk på sportsområdet. Samarbejdsprojekter skal også styrke synergi med og mellem lokale, regionale, nationale og internationale politikker, der handler om at fremme sport og fysisk aktivitet og som tager fat på sportsrelaterede udfordringer.

Konkrete aktiviteter i et sportssamarbejdsprojekt kan fx være:

 • Identifikation og videndeling omkring god praksis
 • Udvikling og gennemførelse af uddannelses- og læringsmoduler
 • Aktiviteter, der kan styrke kompetenceudviklingen hos sportsaktører, og som kan udvikle benchmarking især inden for områder, der handler om moralsk adfærd
 • Opmærksomhedsskabende kampagner om værdien af sport og fysiske aktiviteter
 • Konferencer, seminarer, møder og begivenheder, som sætter fokus på nogle af de ovenfornævnte emner

Hvem kan deltage?

Sportsamarbejdsprojekter er åbne for alle typer af ikke-kommercielle og offentlige aktører.

Der er primært åbent for aktører i programlande (se artiklen omEramus+ generelt). Organisationer fra partnerlande kan dog godt inddrages, hvis det kan dokumenteres, at deres deltagelse bidrager med betydelig merværdi til projektet. Ansøger skal være fra et programland.

Varighed

Fra 12 til 36 måneder

Tilskudsramme

Der kan opnås max 500.000 EUR i tilskud med max 80 % af de tilskudsberettigede udgifter i EU-tilskud.

Tilskuddet kan dække udgifter til løn, rejser og ophold, udstyr, mad og forsyninger, underleverancer, m.v.

Ansøgningsfrist

Se linket ovenfor til Styrelsens hjemmeside.

Ikke-kommercielle europæiske sportsbegivenheder

Denne del af sportspuljen retter sig mod at støtte gennemførelsen af EU-strategier om social inklusion og lige muligheder for alle inden for sport. Desuden er målet at støtte op om gennemførelsen af EU’s Guidelines for Fysisk Aktivitet og at opmuntre til deltagelse i sport og fysiske aktiviteter.

Konkret kan der under denne del søges støtte til organiseringen af europæiske sportsbegivenheder og til nationale begivenheder, hvis de finder sted i adskillige EU-lande samtidigt og er organiseret af ikke-kommercielle organisationer eller offentlige aktører. Tilskudsberettigede aktiviteter under denne del er fx:

 • Organisering af læringsaktiviteter for atleter, trænere, organisatorer og frivillige op til afviklingen af begivenheden
 • Organiseringen af begivenheden
 • Organisering af sideaktiviteter, fx seminarer, konferencer
 • Gennemførelse af opfølgningsaktiviteter (evaluering, udkast til fremtidige planer, m.v.)

Der kan ikke opnås tilskud til sportskonkurrencer, som er regelmæssigt organiseret af internationale, europæiske eller nationale sportssammenslutninger på årlig basis, eller til sportskonkurrencer for professionelle.

Hvem kan deltage?

Alle offentlige aktører eller ikke-kommercielle organisationer inden for sportsområdet fra et programland.

Der er krav om deltagere fra mindst 12 forskellige programlande.

Varighed

Op til 1 år (fra forberedelse til opfølgning)

Tilskudsramme

Der kan opnås max 2 mio. EUR i tilskud til denne aktivitet. EU dækker op til 80 % af de tilskudsberettigede udgifter.

Tilskuddet kan gå til dækning af udgifter i forbindelse med løn, rejser og ophold, udstyr, forsyninger, underleverancer, skatter, mv. og andre udgifter direkte forbundet med aktiviteterne.

Ansøgningsfrist

Se linket ovenfor til Styrelsens hjemmeside.

Yderligere information

Læs programguiden på Europa-Kommissionens Erasmus+ hjemmeside.

Du kan læse mere om programmet på Europa-Kommissionenshjemmeside om Erasmus+, hvor du også finder links til forskellige dokumenter, eller på Styrelsen for Videregående uddannelsers hjemmeside. Har du spørgsmål eller behov for yderligere oplysninger, er du også velkommen til at kontakte Central Denmark EU Office.

 

Lad os hjælpe dig videre

Kontakt en af vores kompetente medarbejdere, som kan rådgive dig inden for netop dette område og hjælpe dig videre med dit projekt.

Julie Sand Jørgensen
EU-konsulent
Kultur og uddannelse
Lina Christensen
EU-specialkonsulent
Forskning, uddannelse og Aarhus Universitet
Elena Nielsen
EU-konsulent
Uddannelse, VIA og erhverv