Puljer

Udvikling af land og by

Byerne i Europa tiltrækker flere og flere mennesker. For at sikre, at livet i byerne er bæredygtigt, inklusivt og gør brug af moderne (IT-) teknologi, har EU sat ressourcer af til udviklingsprojekter rettet mod byer. Der er mange områder at arbejde med, herunder energi, IKT, kultur, sundhed, transport osv. Samtidig er der en erkendelse af, at landdistrikterne behøver udvikling, for at de kan bevare deres levestandard.

De europæiske målsætninger på landdistriktsudviklingsområdet er formuleret i:

 

H2020: Landdikstrikt

Som noget nyt har EU opprioriteret landdistrikterne i Horizon 2020 arbejdsprogrammet for 2016-2017. Formålet er at skabe økonomisk vækst, miljø- og erhvervsinnovation med særligt fokus på små og mellemstore erhvervsdrivende. En række støtteordninger til udvikling i landdistrikterne findes her indenfor.

Du kan danne dig et overordnet billede af EU’s politik indenfor landdistriktsudvikling ved at læse her.

arbejdsprogrammet kan du læse om de forskellige tilskudsordningen her:

På Participants Portal kan du se, hvilke ansøgningsrunder der er åbne. Der kan søges på to måder. Du kan enten søge tematisk ved f.eks. at skrive ”Rural development” eller søge på emnekoderne som de fremgår i arbejdsprogrammets emneoverskrifter. En emnekode kunne f.eks. være ”RUR-09-2017”, der stammer fra emneoverskriften ”RUR-09-2017: Business models for modern rural economies”.

Landdistriktsprogrammet 2014-2020

EU’s Landdistriktsprogram støtter op om en række af EU’s strategier og handleplaner, herunder 2020-strategien for bæredygtig og inklusiv vækst, ressourceeffektiviseringsstrategien, Natura 2000-direktiverne, EU’s biodiversitetsstrategi 2020 osv. Programmet er udmøntet i et dansk program, som blev godkendt af Europa-Kommissionen i december 2014.

Det danske Landdistriktsprogrammet 2014-2020 er opdelt inden for fire områder:

 • Vækst og konkurrenceevne
 • Økologi
 • Natur, miljø og klima
 • Landdistriktsudvikling

Derudover er det danske Landdistriktsprogram 2014-2020 fokuseret efter ønsket om:

 • At fokusere indsatsen og prioritering af de foranstaltninger, der har størst effekt indenfor det begrænsede budget
 • At reducere forvaltningsmyndighedens administrationsomkostninger
 • At opnå forenkling og reducere risikoen for underkendelser af administrationen af programmet
 • Et overskueligt antal foranstaltninger med enkle støttebetingelser og ansøgningsprocedurer.

Dette leder til følgende prioritering af Landdistriktsprogrammet 2014-2020:

 • Direktivløftende natur- og miljøindsatser fortsættes på det niveau, der var forudsat i forrige landdistriktsprogram med den nationale Grøn Vækst aftale gældende til og med år 2015.
 • Økologiindsatser fortsættes på et niveau, som understøtter regeringens målsætning om fordobling af det økologiske areal i 2020
 • Indsatser inden for målene for vækst og konkurrenceevne samt landdistriktsudvikling fortsættes men nedjusteres i lyset af den lavere finansielle ramme for programmet i forhold til 2007-2013
 • Der skal ske en forenkling af indsatserne under programmet.

Du kan læse mere om Landdistriktsprogrammet her.

Kontakt

NaturErhvervstyrelsen, Center for Erhverv

EU & Erhvervsudvikling

Tlf.: 33 95 80 00

E-mail: eu-erhvervsudvikling@naturerhverv.dk

Urban Innovative Actions

Urban Innovative Actions er en ny ansøgningspulje med formålet at teste nye tilgange til de udfordringer, som større byer står over for. Der er en tendens i byerne til at være tilbageholdende med investeringer i usikre projekter, men dette kan samtidig være med til at hindre nye, innovative løsninger. Denne pulje skal fungere som et ”Urban Lab”, hvor nye ideer kan fostres og afprøves, men uden den finansielle risiko ved at mislykkes.

Puljen er en del af EU’s Urban Agenda, der sætter fokus på udvikling i byer og byområder. Du kan læse hele artiklen om EU Urban Agenda og de muligheder, der er for partnerskaber og projekter her.

Innovation kan ske ad to veje: Den revolutionere vej, hvor man opdager en helt ny måde at gøre tingene på eller den evolutionære vej, hvor man bygger oven på de erfaringer, som tidligere projekter har gjort sig. For at ansøge i denne pulje er det et krav, at projekterne har undersøgt, hvad der sker andre steder i Europa eller verden – denne pulje skal støtte nye ideer, og det er derfor ikke nok at overføre allerede afprøvede ideer til et nyt miljø. Dog er det ikke kun den revolutionere form for innovation, der er plads til – det er også ok at bygge videre på eksisterende projekter, så længe, at man videreudvikler på projektet og tilfører noget nyt. Derfor er det også vigtigt i denne pulje, at man i designfasen er åben for nye ideer og inputs fra andre sider: Politikere, erhvervslivet, borgere, akademia mv. bør inddrages i projektudviklingen, da den bedste innovation opstår i partnerskaber med diversitet.

Man forventer en skarp konkurrence, hvorfor det kun er de absolut bedste og mest innovative projekter, der kommer videre, og det forventes, at man investerer tid i at udvikle et nyskabende projekt. Udover at udvikle nye løsninger på udvalgte udfordringer skal projektet også implementere og teste de foreslåede løsninger. Løsningerne skal testes for at vise, om de virker eller ikke – og det er også OK, hvis de ikke virker. Så er der mulighed for, at andre kan lære af de fejl, man selv har begået. Dette er vigtigt i udviklingen af fremtidige politikker for byudvikling. Derudover skal projekter vise, at der er en europæisk værdi ved, at de skal kunne overføres til andre byer og de skal kunne skaleres op i størrelse.

Det er et krav for projekterne, at de støtter op om bæredygtig byudvikling, har relevans på et europæisk niveau og er inden for rammerne af de temaer og prioriteter, som fastsættes ved hver ny indkaldelse. Til hvert projekt knyttes en ekspert fra UIA’s sekretariat; denne person skal indfange resultaterne, se på de fortløbende aktiviteter og implementeringen af projektet. Omfanget af rådgivningen er på 10 dage om året pr. projekt og denne rådgivning betales fra UIA’s sekretariat og er ikke en del af projektsummen.

Temaerne for ansøgningsrunderne vælges ud fra 12 temaer fra EU Urban Agenda: Jobs and skills in the local economy, Urban poverty, Housing, Inclusion of migrants and refugees, Sustainable use of land and Nature-Based solutions, Circular economy, Climate adaptation, Energy transition, Urban mobility,  Air quality, Digital transition, Innovative and responsible public procurement.

Vurderingskriterier

Udvælgelsesprocessen foregår i tre stadier.

 1. Er projektet i overensstemmelse med formelle kriterier for støtteberettigelse
 2. Strategisk vurdering à Panel af eksperter. Denne del udgør 80% af vægtningen.

Kriterie

Omfatter

Vægtning

Strategisk vurdering Innovation  

 • Ikke testet/implementeret før
 • Potentialet for ”added value”
 • Har man undersøgt ”best practices” på området Forhindringer for projektet
 • Link til eksisterende politikker/praksisser
40%
Partnerskaber  

 • Er alle relevante interessenter inddraget: Hvem og hvordan
 • Implementeringspartnere: Balanceret og komplementerende
 • Erfaring/kapacitet
15%
Målbarhed  

 • Resultaterne er beskrevet og kvantificeret
 • Relevante output, resultater og målgruppe i forhold til den beskrevne udfordring
 • Klare indikatorer og metode
 • Metoden kan måle de forandringer, som projektet skaber og sortere eksterne faktorer fra
15%
Overførbarhed  

 • Projektets relevans for andre myndigheder i EU
 • Bevis for, at projektet kan overføres og repliceres af andre
 • Hvordan skal projektet opskaleres
10%
Operationel vurdering Vurdere projektforslagets kvalitet, herunder:

 

 • Begrundelse for projektet
 • Gennemførlighed
 • Hænger arbejdsplanen logisk sammen og er konsistent
 • Kvaliteten af de foreslåede ledelses-strukturer
 • Hænger budgettet logisk sammen og realistisk proportioneret
 • Kvaliteten af de foreslåede kommunikationsaktiviteter

20%

For hele tabellen, se den engelske guide.

Det er muligt at aflevere projektansøgningen på alle officielle EU-sprog, men det anbefales kraftigt at aflevere på engelsk. Oversættelse betales af sekretariatet, men kan ikke kvalitetstjekkes.

Fakta:

Deadline

Den første ansøgningsrunde er lukket.
Dato for næste ansøgningsrunde er endnu ikke offentliggjort

Budget og

finansiering

Initiativet har et samlet budget på 372 Mio. EUR fra ERDF.

 

Hvert 3-årigt projekt støttes med maksimalt 5 mio. EUR. (Projekter med budget under 1 mio. EUR støttes som udgangspunkt ikke). Dækningsgraden er 80%, hvorfor man selv skal finde de sidste 20%. Det kan være egenfinansiering, privat eller offentlig støtte. Der opfordres til, at man sikrer de sidste 20% gennem offentlig støtte.

 

Projekterne baserer sig primært på forskudsbetaling. Ud af den støtte, men får fra ERDF overføres 50% ved projektet start, mens de næste 30% overføres, når den første overførsel er ved at være brugt (70% af de første 50%). De sidste 20% overføres ved slutningen af projektet og det forventes derfor, at man selv kan lave udlæg for denne del.

 

Der er afsat et år (ud over de tre, som projektet kører) til aktiviteter, der skal sikre overførelse af projektet til andre byer. Der er afsat 20.000 EUR til aktiviteter i denne periode uden for projektbudgettet.

Varighed

3 + 1 år

Hvem kan søge?

 

Generelt

Ansøgeren på projektet skal være en ”Urban Authoriy” og repræsentere en enkelt administration eller en forening af administrationer. Tillige er der et krav om befolkningstæthed, hvilket fastsættes på baggrund af tal fra Eurostat (2012)

 

En ”Urban Authority” er en lokal, administrativ enhed, med en demokratisk valgt ledelse. I en dansk kontekst vil det derfor være kommunerne/byrådet, der kan indgå som ansøger.

Enkelt

En enkelt administration med minimum 50.000 indbyggere.

Forening

En forening af administrationer med minimum 50.000 indbyggere tilsammen. Det anbefales at have maksimalt 3 deltagere og der skal være en geografisk sammenhængskraft. Det kan godt retfærdiggøres over landområder, men det skal argumenteres for.

 

Er det en forening af byer, der søger sammen, skal der være valgt en ”hovedansøger”, som har rollen som koordinator mellem byerne. Det kan være eksisterende foreninger eller de kan være skabt til formålet.

 

Den ansvarshavende administration koordinerer budgettet og skriver under på kontrakten med UIA. De andre indgår som associerede myndigheder og skal rapportere til koordinatoren.

Ansøgning

Man kan kun indsende et projekt pr. indkaldelse

Implementerings-partnere

Der opfordres kraftigt til, at man indgår i samarbejde med forskellige partnere i projektet, der fungerer som en implementeringspartner. Disse står for at udføre en del af projektet og kan også få del i budgettet, mens de med fordel kan inddrages i designfasen. Det er her, at interessenter som erhvervslivet, universiteter, NGO’er eller andre kan indgå i projektet.

Interessenter

Andre interessenter kan indgå i projektet – det kan være inddragelse af borgere eller lign. Disse har ikke en aktiv rolle i projektet, men er vigtige at inddrage.

Monitorering

Der skal indsendes en rapport en gang om året.

URBACT III-programmet

URBACT III er et europæisk udvekslings- og uddannelsesprogram, til formål at fremme bæredygtig byudvikling i perioden 2014-2020. Programmet giver europæiske byer mulighed for at samarbejde om at udvikle løsninger på bymæssige udfordringer og at dele god praksis, erfaringer og løsninger med interessenter involveret i bypolitik i hele Europa.

URBACT III finansieres i fællesskab af EU (via den Europæiske Fond for Regionaludvikling) og medlemslandene. Budgettet er forhøjet med 40 % og er på 74 mio. EUR (godt 550 mio. kr.). Programmet dækker alle 28 medlemslande i EU samt Norge og Schweiz.

Målet med URBACT III er at lette delingen af viden og god praksis mellem byer og andre offentlige organisationer på lokalt, regionalt eller nationalt niveau, med henblik på at fremme integreret, bæredygtig udvikling og styrke effektiviteten af regional- og samhørighedspolitikken. På den måde vil URBACT III bidrage til at nå Europa 2020-målene ved at tilvejebringe en mekanisme, der tillader interessenter, involveret i udvikling og iværksættelse af bypolitik, at udvikle deres viden og færdigheder. De nye kundskaber og færdigheder opnået ved at deltage i URBACT III-programmet vil bidrage til stærkere og mere dynamiske, europæiske byer, og hjælpe til at behandle en række nye, bymæssige spørgsmål i forbindelse med intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst (de tre Europa 2020-prioriteter).

URBACT III-programmet er organiseret omkring fire bærende målsætninger:

 1. Evnen til at levere politik: Forbedring af byers evner til at administrere bæredygtig bypolitik og -praksis på integreret og deltagende vis.
 2. Udformning af politik: Forbedret udformning af bæredygtig bypolitik og -praksis i byer.
 3. Iværksættelse af politik: Forbedret iværksættelse af integrerede og bæredygtige urbane strategier og handlinger i byer.
 4. Opbygning og deling af viden: For at sikre, at praktikere og beslutningstagere på alle niveauer har adgang til viden og deler know-how om alle aspekter af bæredygtig byudvikling, med henblik på at forbedre byudviklingspolitikker.

Fleksibelt fokus på tematiske målsætninger

Det operationelle program lægger op til, at programressourcerne, der er afsat til udveksling og læring om spørgsmål, koncentreres om fem tematiske målsætninger:

 1. Styrke forskning, teknologisk udvikling og innovation
 2. Støtte overgangen til en kulstoffattig økonomi inden for alle sektorer
 3. Beskytte miljøet og fremme ressourceeffektivitet
 4. Fremme beskæftigelse og støtte arbejdskraftmobilitet
 5. Fremme social integration og bekæmpe fattigdom

Finansiering

Indkaldelsens budget er på 74 mio. EUR, og for danske organisationer medfinansierer EU op til 70 % af de støtteberettigede projektomkostninger.

Partnere

For at få tildelt URBACT-støtte skal man indgå i et konsortium med deltagere fra minimum tre forskellige lande. Projekter om tematiske netværk skal have 8-12 partnere og to observationsbyer. Arbejdsgruppe-projekter skal bestå af 6-8 partnere og to observationsbyer. Indkaldelsen er åben for forslag indsendt af de 28 EU-medlemslande samt Norge og Schweiz.

Ansøgningsfrist

Næste ansøgningsrunde åbner i marts 2017. Du kan følge med i, hvornår der åbnes for indkaldelse her.

Yderligere information

Man kan læse mere om URBACT III på programmets hjemmeside.