God historie

22,4 mio. kr. i støtte fra EU: Omfattende grønt projekt skal gentænke vores arealanvendelse

29. september 2021

Den 1. oktober i år går startskuddet til BioScape – et spritnyt og meget ambitiøst, grønt projekt, som med CDEU’s assistance har opnået hele 22,4 mio. kr. i støtte fra EU’s LIFE-program. Projektet skal vise, hvordan vi ved at gentænke vores arealanvendelse kan kombinere CO2-reduktion med klimatilpasning og øget biodiversitet i landbruget.

Biodiversiteten er under pres, og den udfordring kræver, at vi udvikler og udforsker nye måder at anvende vores arealer på, navnlig når det kommer til landbrugsjord.

Det er baggrunden for projektet BioScape, der er udviklet i samarbejde mellem Region Midtjylland, CDEU, Lemvig Kommune, Horsens Kommune, Hedensted Kommune, SEGES, Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus Universitet, SAMN og European Landowners’ Organization.

En mere helhedsorienteret anvendelse af vores arealer

– Vi står med en udfordring i forhold til klima og biodiversitet, hvor der er behov for også at undersøge utraditionelle løsninger. Det er BioScape et eksempel på, at vi nu gør. Projektet skal samle erfaringer om, hvordan vi kan arbejde helhedsorienteret med anvendelsen af vores arealer, så vi får løsninger på bordet, der sikrer livsgrundlaget for fremtidige generationer uden at ødelægge livsgrundlaget for de mennesker, der bruger jorden i dag, siger formand for Regionsrådet i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S).

At EU LIFE er med på vognen viser, at tankerne bag BioScape er yderst relevante, også i en global kontekst. Det haster med at finde løsninger på den krise, vi står over for, og jeg er glad for, at Region Midtjylland kan være med til at trække det arbejde frem. – Anders Kühnau, regionsrådsformand (S)

Projektet er også relevant i en international kontekst

Anders Kühnau glæder sig over, at det i samarbejde mellem Region Midtjylland, de otte øvrige BioScape-partnere og regionens EU-kontor, CDEU, er lykkedes at få tilsagn fra EU om støtte til projektet:

– At EU LIFE er med på vognen viser, at tankerne bag BioScape er yderst relevante, også i en global kontekst. Det haster med at finde løsninger på den krise, vi står over for, og jeg er glad for, at Region Midtjylland kan være med til at trække det arbejde frem, lyder det fra Anders Kühnau.

Fokus på europæisk merværdi

CDEU har taget aktiv del i hele ansøgningsprocessen:

  • Vi har fra CDEU’s side deltaget i hele processen – fra konceptudvikling over tolkning af EU’s krav til selve ansøgningsskrivningen. Vores projektmedarbejder Lea Graugaard var først en del af kontoret i Bruxelles, hvorefter hun blev ansat til at sidde i Viborg for at tage sig af denne specifikke ansøgning. Dermed var Lea i stand til at kombinere sin viden om EU’s målsætninger inden for biodiversitet med den værdi, som BioScape-projektet bibringer, fortæller leder af CDEU’s grønne team, chefkonsulent Birgitte Karnøe Frederiksen, inden hun uddyber:
  • Den særlige kombination gjorde, at ansøgningen kunne fokusere på projektets europæiske merværdi, og det er meget vigtigt, da netop den dimension er en forudsætning for at opnå støtte. Det lykkedes, og vi er simpelthen så stolte over, at projektet nåede igennem nåleøjet, fortæller leder af CDEU’s grønne team, chefkonsulent Birgitte Karnøe Frederiksen.

Vil løse udfordringer ved at omlægge jord til nye formål

De tre pilotområder i BioScape-projektet er Byn Sø i Lemvig Kommune, Endelave i Horsens Kommune og Åstrup Kær i Hedensted Kommune. Herunder kan du læse nærmere om de tre pilotområder:

Endelave, Horsens Kommune

Her ligger hovedfokus på at genetablere økosystemtjenesten, der beskytter den eneste grundvandsressource på øen. Denne ressource trues ellers af forurening med nitrat og pesticider.

Byn Sø, Lemvig Kommune

Her ligger hovedfokus på genopretning af selve Byn Sø, hvor der enten stadigvæk er/har været et helt særligt dyre- og planteliv. Her er formålet at genoprette økosystemtjenesten, der fjerner næringsstoffer fra oplandet. Ved samme lejlighed oprenses Byn Sø for slam, som er opstået gennem forurening med næringsstoffer og okker.

Aastrup Kær, Hedensted Kommune

Her er hovedfokus på at genetablere oplandets evne til at tilbageholde vand, som ellers oversvømmer Kirkholm.

Baseres på frivillighed

I alle tre områder skal projektet – i tæt samarbejde med lodsejerne og baseret på frivillighed – vise, hvordan klima- og biodiversitetsmæssige udfordringer kan løses ved for eksempel at omlægge tidligere intenst dyrket landbrugsjord til f.eks. nye natur- og vandområder.

Hermed kan vigtige økosystemer i de tre pilotområder genoprettes og understøttes, idet der arbejdes med f.eks. at tilbageholde vand/øge klimatilpasningen, forbedre CO2-lagringen, forøge biodiversiteten og med at gøre den rekreative værdi større.

Kommuner skal kunne udveksle erfaringer på tværs

Projektets aktiviteter går på tværs af de tre projektområder. Det skal give kommunerne mulighed for at udveksle erfaringer og hjælpe hinanden med konkrete tiltag i projekterne. De første synlige aktiviteter i BioScape kommer til at finde sted i løbet af oktober 2021.

Fakta om BioScape

Baggrund for projektet

Den aktuelle klima- og biodiversitetskrise kræver, at vi som samfund – både globalt og lokalt – arbejder med nye måder at bruge vores jord på. Også bogstaveligt talt. Hele syv af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling har med arealanvendelse at gøre, og jordbrug har i sagens natur indflydelse på både CO2-udslip, fødevareproduktion, drikkevand og håndtering af øget nedbør. Det er baggrunden for, at Region Midtjylland sammen med otte partnere nu lancerer projektet BioScape med fokus på såkaldt “multifunktionel jordfordeling”.

Projektperiode

BioScape-projektet løber fra oktober 2021 til oktober 2026.

Finansiering

Projektet er støttet af EU-programmet LIFE med 22,4 mio. kroner, og dermed finansierer EU 60% af projektet. Projektets ni partnere deler den resterende finansiering på 14,8 mio. kroner. Det forventede budget er 37 mio. kroner, og der søges fortsat midler gennem fonde og offentlige ordninger til projektets fulde realisering.

Partnere

Projektets partnere er Region Midtjylland, Lemvig Kommune, Horsens Kommune, Hedensted Kommune, SEGES, Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus University, Samn Forsyning A/S samt European Landowners’ Organization.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Signe Waltoft Madsen
EU-specialkonsulent
Grøn omstilling
Birgitte Karnøe Frederiksen
Souschef og EU-chefkonsulent
Grøn omstilling