EU for dig

Grøn omstilling

Team Grøn Omstilling arbejder med følgende områder: Energi (vedvarende energi/energieffektivisering), klima (klimatilpasning/nedbringelse af CO2), cirkulær økonomi, fødevarer, bioøkonomi, transport samt natur- og biodiversitet.

For at skabe holistisk og vedvarende udvikling arbejder vi for at skabe synergier for at fremme den tværfaglige dagsorden, både internt i teamet og med de andre teams på CDEU. Det gælder ikke mindst i forhold til erhvervsudvikling, sundhed, forskning og uddannelse.

Vores team henter inspiration og opgaver fra vores midtjyske ejerkreds’ høje ambitioner inden for den grønne omstilling området. Der sker tilsvarende en stærk udvikling i det europæiske fællesskab på dette område, så der er mange samarbejdspartnere at kontakte og tilskudsmuligheder at gøre brug af.

Her kan du læse nogle gode eksempler på, hvorledes vi har hjulpet Midtjylland inden for det grønne område.

Circular Economy Beyond Waste

CE Beyond Waste  har i 2021 fået 75 mio. kr. fra EU’s LIFE IP-program til at understøtte omstillingen til cirkulær økonomi i hele Danmark. Region Midtjylland er ejer af projektet, der samler 40 partnere, herunder 18 fra Midtjylland, om at løfte den store opgave, og projektet får særligt fokus på kompetenceopbygning og systemforandring. CDEU har understøttet hele vejen fra idéudvikling og frem til aflevering af den færdige ansøgning.

Læs nærmere her

Coast 2 Coast Climate Challenge

Coast 2 Coast Climate Challenge er et 6-årigt klimatilpasningsprojekt, der støttes af LIFE-programmet med ca. 52 mio. kr. og har et samlet budget på ca. 90 mio. kr. Projektet ledes af Region Midtjylland, der i tæt samarbejde med de øvrige 30 partnere vil arbejde for at skabe en klimarobust region.

Læs mere om Coast 2 Coast Climate Challenge her.

Aarhus Kommune og EU's Bymission

EU har som målsætning at blive klimaneutralt i 2050, og 100 byer skal vise vejen ved at opnå klimaneutralitet allerede i 2030. Aarhus Kommune er med CDEU’s hjælp blevet en af de 100 byer, og i december 2021 var kommunens nyansatte projektudvikler, Ingeborg Mark Jacobsen, på intensiv studietur hos CDEU for at blive klædt bedst muligt på til opgaven.

Læs meget mere her.

Aarhus som Pilotby i EU's Klimaneutrale Mission

I 2024 har Aarhus Kommune modtaget 4,4 mio. kr. fra EU’s Horizon Europe-program for sin deltagelse i projektet CO-SHAPE, som skal implementere innovative løsninger for hurtig dekarbonisering for at understøtte arbejdet frem mod målet om at være klimaneutrale inden 2030.

Projektet fokuserer på energiplanlægning, borgerinddragelse og tværfagligt samarbejde. I projektet vil Aarhus sammen med 25 andre europæiske byer udvikle bæredygtige løsninger, som kan skaleres og anvendes i lignende bymiljøer i Europa.

CDEU har bistået i hele processen fra idé til færdig ansøgning.

Læs nærmere i artiklen her

Puljer

Herunder kan du læse om EU-puljerne inden for grøn omstilling:

LIFE

LIFE-programmet støtter udviklingen og gennemførelsen af målene i EU’s miljø- og klimapolitik. LIFE består af to underprogrammer: delprogrammet for miljø og delprogrammet for klima. Miljø programmet støtter projekter, der fokuserer på miljø, ressourceeffektivitet, natur, biodiversitet samt miljøforvaltning og -information. Klima programmet fokuserer på forebyggelse af klimaændringer, klimatilpasning, samt klimaforvaltning og -information.

HVEM KAN SØGE?

Programmet er åbent for alle aktører, herunder offentlige myndigheder, andre offentlige institutioner, private virksomheder og organisationer (inkl. NGO’er) med base i EU.

BUDGET

For perioden 2021-2027 er der afsat et budget på 5,4 mia. EUR, hvoraf størstedelen er øremærket miljøprojekter og klimaindsatser. Medfinansieringssatserne varierer, men kan være op til 60 % af de støtteberettigede udgifter generelt, og op til 75 % for visse særlige projekttyper.

Læs mere om LIFE her.

ELENA

ELENA

ELENA (European Local Energy Assistance) er et initiativ, som er et samarbejde mellem Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og Europa-Kommissionen. Programmet støtter investeringer inden for energieffektivitet, vedvarende energi og bæredygtig urban transport.

HVEM KAN SØGE?

Offentlige og private aktører, der arbejder med projekter inden for energieffektivitet, vedvarende energi eller bæredygtig transport, kan ansøge om støtte fra ELENA.

BUDGET

ELENA fokuserer på større investeringsprojekter, typisk med budgetter over 30 mio. EUR. Der er en høj gearingseffekt, hvor energiprojekter kan opnå en leverage-faktor på op til 20, og transportprojekter en leverage-faktor på op til 10. EU-tilskuddet, som oftest udgør op til 90% af de støtteberettigede omkostninger, dækker teknisk assistance til forberedelse af investeringerne, herunder markedsundersøgelser, udarbejdelse af udbudsmaterialer og dækning af personaleomkostninger.

Læs mere om ELENA her.

Interreg Europe

Interreg Europe dækker hele Europa og er et central instrument i gennemførelsen af EU’s samhørighedspolitik. Formålet med programmet er at forbedre implementeringen af EU’s politikker og programmer for regional udvikling ved at fremme policy- og erfaringsudveksling mellem relevante kommuner, provinser og regioner i Europa.

For den nuværende periode 2021-2027 fokuserer Interreg Europe på følgende tematiske indsatsområder:

 1. Smartere Europa: Fremme af innovative og smarte økonomiske transformationer.
 2. Grønnere, CO2-fri Europa: Fremme af ren og fair energiovergang, grøn innovation og cirkulær økonomi.
 3. Mere socialt engageret Europa: Styrke arbejdsmarkedets inklusion og uddannelsesmuligheder.
 4. Et Europa tættere på borgerne: Fremme af lokalt og regionalt styrket samarbejde.

 

HVEM KAN SØGE?

Programmet henvender sig primært til nationale, regionale og lokale offentlige myndigheder, der arbejder inden for de tematiske indsatsområder.

 

FINANSIERING

Interreg Europe finansieres af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU). For den aktuelle periode er der afsat et samlet budget på cirka 379 mio. EUR. EU finansierer op til 80% af de samlede projektomkostninger.

Læs mere om Interreg Europe her.

Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

INTERREG ØRESUND-KATTEGAT-SKAGERRAK er et grænseoverskridende samarbejdsprogram, der omfatter Danmark, Sverige og Norge, hvoraf Norge deltager med egne midler. Formålet med programmet er at gøre Øresund-Kattegat-Skagerrak-regionen til et mere attraktivt og konkurrencekraftigt område, præget af vidensbaseret samarbejde og bæredygtig udvikling.

 

Programmet fokuserer på fire tematiske mål for den aktuelle periode:

 

 1. Styrke forskning, teknologisk udvikling og innovation.
 2. Støtte overgangen til en CO2-neutral økonomi i alle sektorer.
 3. Fremme bæredygtig transport og afskaffe flaskehalsproblemer.
 4. Fremme beskæftigelse og arbejdskraftens bevægelighed.

 

HVEM KAN SØGE?

Programmet er rettet mod offentlige aktører, samt private aktører, både non-profit og profit-aktører.

 

FINANSIERING

Programmet medfinansieres af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) samt af de deltagende lande. Der er afsat et samlet budget på omkring 140 millioner EUR for den aktuelle programperiode, som inkluderer EU-midler samt nationale bidrag. EU finansierer op til 60% af de samlede projektomkostninger.

Læs mere om INTERREG ØRESUND-KATTEGAT-SKAGERRAK her.

Interreg Nordsøen

INTERREG NORDSØEN-programmet dækker Danmark, Norge (deltager for egne midler), samt dele af Sverige, Tyskland, Frankrig, Holland og Belgien. Formålet med programmet er at forbedre livskvaliteten for borgerne i Nordsøregionen gennem bæredygtig vækst og innovation.

 

For den aktuelle periode 2021-2027 fokuserer INTERREG NORDSØEN-programmet på følgende indsatsområder:

 

 1. Understøtte innovativtion og styrke økonomier
 2. Accelere den grønne omstilling
 3. Fremme klimarobusthed, et rent miljø og en rigere biodiversitet.
 4. Styrekelse af samarbejde på tværs af landegrænser

 

HVEM KAN SØGE?

Programmet er åbent for offentlige og private aktører, der arbejder med at fremme bæredygtig vækst og udvikling i Nordsøregionen.

 

FINANSIERING

INTERREG NORDSØEN-programmet medfinansieres af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og nationale midler. Der er etableret et samlet budget på omkring 160 millioner EUR for den nuværende periode. EU finansierer op til 60% af de samlede projektomkostninger.

Læs mere om INTERREG NORDSØEN her.

Østersøregionen

Interreg – Østersøregionen-programmet omfatter de 8 EU-medlemsstater omkring Østersøen, og Norge. Formålet med programmet er at fremme integreret, territoriel udvikling og samarbejde for at skabe en mere innovativ, tilgængelig og bæredygtig Østersøregion.

 

For den aktuelle periode 2021-2027 fokuserer programmet på følgende 4 tematiske indsatsområder:

 

 1. Innovative samfund: Modstandsdygtige økonomier & effektiv offentlig administration
 2. Intelligent vand håndtering: Bæredygtig håndtering af vand & Blå økonomi
 3. Klimaneutrale samfund: Cirkulær økonomi, overgang til vedvarende energi & grøn mobilitet
 4. Styrke samarabejde: Stærkere samarbejde på tværs af EU-projekter & stærker kommunikation og samarbejde på tværs østersøregionen

 

HVEM KAN SØGE?

Programmet er åbent for offentlige aktører på lokalt, kommunalt, regionalt, nationalt og europæisk plan. Private aktører kan også deltage, men ikke som koordinator.

 

FINANSIERING

Interreg – Østersøregionen finansieres af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU). Der er afsat et samlet budget på cirka 236 millioner EUR for den nuværende periode. EU finansierer op til 80% af de samlede projektomkostninger.

Læs mere om Interreg Østersøregionen her.

Horizon Europe

Horizon Europe er EU’s rammeprogram for forskning og innovation. Horion Europe sigter mod at fremme videnskabelig excellence, bidrage til konkurrencedygtige industrier og sikre et mere innovative og bæredygtigt samfund.

I perioden 2014 – 2020 hentede danske aktører mere end €1.6 mia. hjem fra programmet (UFM.dk).
Programmet er målrettet forskning, og størstedelen af disse penge også går til de højere uddannelsesinstitutioner, men forskningen har også brug for offentlige aktører for at teste implementeringen ud mod borgerne.

Danmarks kommuner og regioner spiller derfor en ikke ubetydelig rolle i at sikre, at Danmark får del af EU-finansieringen. Gennem årene har disse enheder demonstreret deres evne til at skabe værdifulde projekter og tiltrække betydelige midler til landet. I perioden 2014-2020 hentede danske kommuner ca. 27.5 mio. EUR, mens de fem danske regioner hentede ca. 23.5 mio. EUR

Offentlige aktørers deltagelse vil ofte afhænge af mulighederne i de såkaldte Arbejdsprogrammer, hvor Kommissionen lancerer en lang række af indkaldelser inden for forskellige områder. Arbejdsprogrammerne og deres fokus kan findes her.

Se CDEU’s webinar om Horizon Europe for Kommuner og Regioner

INDSATSOMRÅDER FOR 2021-2027:

Foruden støtte til fri forskning har Horizon Europe strategisk sigte på at støtte den grønne og digitale transition, mens også opbygningen af et resilient Europe er i fokus. Mindst 35% skal gå til klimahandlinger, 10% til biodiversitet og mindst 13 mia. skal investeres i digitale teknologier (Strategisk Plan 2025-2027).

I Perioden 2021-2027 har Horizon Europe oprettet fem missioner:

 1. Tilpasning til klimaforandringer: støtte mindst 150 europæiske regioner og samfund til at blive klimarobuste inden 2030.
 2. Kræft: arbejde med Europas kræftplan for at forbedre livet for mere end 3 millioner mennesker inden 2030 gennem forebyggelse, helbredelse og løsninger til at leve længere og bedre.
 3. Genoprette vores have og farvande inden 2030
 4. 100 klimaneutrale og intelligente byer inden 2030
 5. En jordbundsaftale for Europa: 100 levende laboratorier og fyrtårne, der skal lede overgangen til sund jord inden 2030.

Se CDEU’s webinar med Connie Hedegaard om EU’s Missioner

HVEM KAN SØGE?

Horizon Europe er åben for universiteter, forskningsinstitutioner, virksomheder (inkl. SMV’er), NGO’er og offentlige aktører. Særligt Søjle II er relevant for offentlige aktører.

FINANSIERING

Horizon Europe har et samlet budget på cirka 95,5 milliarder EUR, hvilket gør det til et af verdens største forsknings- og innovationsprogrammer. EU finansierer projekter med forskellige medfinansieringsrater afhængig af projekttypen og deltagernes rolle.

For mere information om Horizon Europe og ansøgningsprocessen her.

For more information omkring muligheder for midtjyske kommuner og Region Midtjylland, kontakt CDEU’s grønne team.

EU'S Innovation Fund

EU’s Innovation Fund er et af de største finansieringsprogrammer for demonstration af innovative lav-emissionsteknologier. Målet med fonden er at hjælpe med at bringe nye teknologier på markedet inden for industrier som energi, industri og transport for at opnå EU’s klimamål.

Indsatsområder for 2021-2030:

 1. CO2-fattig teknologi: Fremme af udviklingen og demonstrationen af innovative teknologier, der reducerer drivhusgasemissioner.
 2. Vedvarende energi: Støtte til stor-skala implementering af vedvarende energikilder.
 3. Energieffektivitet: Forbedring af energieffektiviteten i industrielle processer.

HVEM KAN SØGE?

EU’s Innovation Fund er åben for virksomheder, universiteter og forskningscentre, både alene og i internationale konsortier, fra EU-medlemsstater og lande, der er associerede med Horizon Europe-programmet.

FINANSIERING

Fonden planlægger at investere omkring 10 milliarder EUR over ti år, finansieret fra auktioner af emissionskvoter under EU’s emissionshandelssystem. Projekter kan modtage finansiering på op til 60% af de ekstra omkostninger forbundet med at teste og opskalere innovative teknologier.

Læs mere om Innovation Fund her.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Birgitte Karnøe Frederiksen
Souschef og EU-chefkonsulent
Grøn omstilling
Signe Waltoft Madsen
EU-specialkonsulent
Grøn omstilling
Maria Helene Louwrier
EU-konsulent og Office Manager
Grøn omstilling og administration