EU for dig

Grøn omstilling og bioøkonomi

Team Grøn Omstilling og Bioøkonomi arbejder med følgende områder: Energi (vedvarende energi/energieffektivisering), klima (klimatilpasning/nedbringelse af CO2), cirkulær økonomi, fødevarer, bioøkonomi, transport samt natur- og biodiversitet.

Selvom vi primært arbejder inden for to spor – grøn omstilling og bioøkonomi – arbejder vi også for at skabe synergier for at fremme den tværfaglige dagsorden, både internt i teamet og med de andre teams på CDEU. Det gælder ikke mindst i forhold til erhvervsudvikling, sundhed, forskning og uddannelse.

Vores team henter inspiration og opgaver fra vores midtjyske ejerkreds’ høje ambitioner inden for den grønne omstilling området for bioøkonomi. Der sker tilsvarende en stærk udvikling i det europæiske fællesskab på disse områder, så der er mange samarbejdspartnere at kontakte og tilskudsmuligheder at gøre brug af.

Cases

Her kan du læse nogle gode eksempler på, hvorledes vi har hjulpet Midtjylland inden for det grønne område.

Circular Economy Beyond Waste

CE Beyond Waste  har i 2021 fået 75 mio. kr. fra EU’s LIFE IP-program til at understøtte omstillingen til cirkulær økonomi i hele Danmark. Region Midtjylland er ejer af projektet, der samler 40 partnere, herunder 18 fra Midtjylland, om at løfte den store opgave, og projektet får særligt fokus på kompetenceopbygning og systemforandring. CDEU har understøttet hele vejen fra idéudvikling og frem til aflevering af den færdige ansøgning.

Læs nærmere her

Coast 2 Coast Climate Challenge

Coast 2 Coast Climate Challenge er et 6-årigt klimatilpasningsprojekt, der støttes af LIFE-programmet med ca. 52 mio. kr. og har et samlet budget på ca. 90 mio. kr. Projektet ledes af Region Midtjylland, der i tæt samarbejde med de øvrige 30 partnere vil arbejde for at skabe en klimarobust region.

Læs mere om Coast 2 Coast Climate Challenge her.

Aarhus Kommune og EU's Bymission

EU har som målsætning at blive klimaneutralt i 2050, og 100 byer skal vise vejen ved at opnå klimaneutralitet allerede i 2030. Aarhus Kommune er med CDEU’s hjælp blevet en af de 100 byer, og i december 2021 var kommunens nyansatte projektudvikler, Ingeborg Mark Jacobsen, på intensiv studietur hos CDEU for at blive klædt bedst muligt på til opgaven.

Læs meget mere her.

Siemens Gamesa

Efter coronavirus-pandemien lancerede Europa-Kommissionen en omfattende genopretningsplan med et stærkt grønt og digitalt sigte. Planen kaldes React EU, og det er herfra, at Siemens Gamesa har hentet 36 mio. kr. i støtte til at videreudvikle deres Power to X-teknologi. Ptx-begrebet dækker over fremstillingen af brint og flydende brændstoffer ved hjælp af strøm fra vedvarende kilder. 

Læs mere lige her

Puljer

Herunder kan du læse om puljerne indenfor grøn omstilling og fødevarer:

LIFE

LIFE støtter udvikling og gennemførsel af målene i EU’s miljøpolitik og lovgivning. LIFE består af to underprogrammer, delprogrammet for miljø og delprogrammet for klima. Miljøprogrammet støtter projekter, der omhandler miljø, ressourceeffektivitet, natur, biodiversitet samt miljøforvaltning og -information. Klimaindsatset støtter forebyggelse af klimaændringer, klimatilpasning samt klimaforvaltning og -information.

Hvem kan søge?

Programmet er åbent for alle aktører, såsom offentlige myndigheder, andre offentlige institutioner, private virksomheder og organisationer (inkl. NGO’er) med base i EU-området.

Budget

Der er afsat 3,4 mia. EUR til perioden 2014-2020, hvoraf 2,5 mia. EUR er øremærket miljøprojekter og 8,8 mia. EUR er øremærket klimaindsatsen. Der er varierende medfinansiering, men den kan komme op på 60 % af de støtteberettigede udgifter og 75 % for visse særlige projekttyper.

Læs mere om LIFE her.

ELENA

ELENA (European Local Energy Assistance) er et fælles initiativ mellem den Europæiske Investeringsbank og Europa-Kommissionen, som investerer i projekter indenfor energieffektivitet, vedvarende energi og bæredygtig urban transport.

Hvem kan søge?

Offentlige eller private aktører, der arbejder med projekter indenfor energieffektivitet, vedvarende energo eller bæredygtig transport.

Budget

ELENA støtter typsik større investeringsprojekter, gerne med budget på over 30 mio. EUR. Energiprojekter har en leverage factor på 20, mens transportprojekter har en leverage factor på 10. Selve EU-tilskuddet går til teknisk assistance og udgør 90% (markedsundersøgelser, udarbejdelse af udbudsmaterialer og personaleomkostninger i forbindelse med investeringsforberedelserne).

Læs mere om ELENA her.

Interreg Europe

Interreg Europe dækker hele Europa og er et af instrumenterne til gennemførelsen af EU’s samhørighedspolitik. Formålet med programmet er at forbedre gennemførelse af EU’s politikker og programmer for regional udvikling, ved at fremme policy og erfaringsudveksling mellem relevante kommuner, provinser og regioner i Europa.

Der er fire tematiske indsatsområder i perioden 2014-2020:

 1. Forskning, teknologisk udvikling og innovation.
 2. SMV’ers konkurrenceevne.
 3. Kulstoffattig økonomi.
 4. Miljø- og ressourceeffektivitet.

Hvem kan søge?

Programmet retter sig primært mod nationale, regionale og lokale offentlige myndigheder, som beskæftiger sig med ét af de fire indsatsområder.

Finansiering

Programmet finansieres af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Der er afsat et samlet budget på ca. 360 mio. EUR for hele programperioden. EU finansierer op til 85 % af de samlede projektomkostninger.

Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak

Programmet dækker Danmark, Sverige og Norge. Norge deltager dog for egne midler. Formålet med programmet er at gøre Øresund-Kattegat-Skagerrak regionen til et attraktivt og konkurrencekraftigt område, kendetegnet ved vidensbaseret samarbejde og holdbar udvikling.

Programmet har fire tematiske mål, som der kan søges midler indenfor:

 • Styrke forskning, teknologisk udvikling og innovation.
 • Støtte overgangen til en CO2 neutral (grøn) økonomi i alle sektorer.
 • Fremme bæredygtig transport og afskaffe flaskehalsproblemer.
 • Fremme beskæftigelse og arbejdskraftens bevægelighed.

Hvem kan søge?

Programmet retter sig mod offentlige aktører, men også private aktører, både non-profit og profit-aktører

Finansiering

Programmet medfinansieres af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og af de tre lande. Der er afsat et samlet budget på 143 millioner EUR for hele programperioden. Hertil kommer nationale midler. EU finansierer op til 50 % af de samlede projektomkostninger.

Interreg Nordsøen

Interreg Nordsøen dækker Danmark, Norge (deltager for egne midler) samt dele af Sverige, Storbritannien, Tyskland, Holland og Belgien. Formålet med programmet er at gøre Nordsøområdet til et bedre sted for borgerne at bosætte sig i, arbejde i og investere i.

Programmet har fire indsatsområder i perioden 2014-2020:

 1. Vækst: Revitalisering af økonomierne i Nordsøregionen
 2. Økoinnovation: Stimulering af den grønne økonomi
 3. Bæredygtig Nordsøregion – være førende inden for bæredygtig vækst
 4. Grøn mobilitet – være førende inden for grøn transport og logistik

Finansiering

Programmet medfinansieres af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og af nationale midler. Der kan ydes en maksimal støtte til projekter på 50 mio. EUR. Hertil kommer nationale midler. EU finansierer op til 50 % af de samlede projektomkostninger.

Østersøregionen

Interreg – Østersøregionen dækker 11 lande omkring Østersøen, inklusiv Norge, Hviderusland og Rusland. Formålet med programmet er at styrke integreret, territoriel udvikling og samarbejde med henblik på at skabe en mere innovativ, tilgængelig og bæredygtig Østersøregion.

Programmet har fire tematiske indsatsområder i perioden 2014-2020:

 1. Innovationskapacitet
 2. Effektiv forvaltning af naturressourcer
 3. Bæredygtig transport
 4. Institutionel kapacitet til makroregionalt samarbejde

Hvem kan søge?

Offentlige aktører på lokalt, kommunalt, regionalt, nationalt og europæisk plan. Private aktører kan også deltage, men dog ikke som koordinator.

Finansiering

Programmet finansieres af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Der er afsat et samlet budget på ca. 235 mio. EUR for hele programperioden. EU finansierer op til 75 % af de samlede projektomkostninger.

 

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Birgitte Karnøe Frederiksen
Souschef og EU-chefkonsulent
Grøn omstilling
Signe Waltoft Madsen
EU-specialkonsulent
Grøn omstilling
Maria Helene Louwrier
EU-konsulent og Office Manager
Grøn omstilling og administration