God historie

Skive Kommune leder nyt EU-projekt: Vil forbedre lokale økosystemer og kickstarte nye forretningspotentialer inden for den cirkulære bioøkonomi

9. november 2022

Under titlen ’Blue-Green Bio Lab across the Baltic Sea Region’ vil Energibyen Skive i Skive Kommune sammen med partnere fra Danmark, Sverige og Letland fremme og udveksle koncepter for bio-industrielle symbioser, der både forbedrer lokale økosystemer, kickstarter nye forretningspotentialer inden for den cirkulære bioøkonomi og bidrager til europæisk selvforsyning af ressourcer i en krisetid. CDEU har støttet projektet i hele ansøgningsfasen og hjulpet med at finde partnere, og i slutningen af oktober var der kick-off på projektet, hvor alle partnerne mødtes i Skive.

Partnerne fra Danmark, Sverige og Letland var sammen til kick-off på projektet den 26. oktober i Skive.

Industrielle symbioser skal forstås som økosystemer, hvori industrier og virksomheder deler og udveksler ressourcer (f.eks. overskudsvarme, bioaffald og vand) samt produktionsinfrastrukturer til gensidig økonomisk, social og miljømæssig gevinst.

I ’Blue-Green Bio Lab across the Baltic Sea Region’ er fokus på at fremme og udveksle koncepter for bio-industrielle symbioser på tværs af Østersø-regionen, der både forbedrer lokale økosystemer, genopretter natur og åbner døren for nye forretningspotentialer inden for den cirkulære bioøkonomi.

Akut behov for at nedbringe udledningen af næringsstoffer

Baggrunden for projektet er, at der er akut behov for at nedbringe udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet i Østersø-regionen, hvis man skal leve op til EU’s målsætninger på området. Samtidig er der presserende behov for at reducere CO2-udledninger fra landbruget og øge recirkulering af næringsstoffer, hvis Danmark skal lykkes med at omstille landbrugserhvervet og samtidig bidrage til EU’s Farm to Fork-strategi.

Vi ser den værktøjskasse, som skal udvikles i dette projekt, som en køreplan for os og andre lokale myndigheder til at gøre drømmen om bioindustrielle symbioser til virkelighed med reelle fordele for landmænd, fiskere og hele samfundet – Cathy Brown Stummann, projektleder fra Skive Kommune

Overgang tilbyder også nye muligheder

Samtidig tilbyder overgangen til cirkulær bioøkonomi andet og mere end et øget hensyn til miljø og klima: Overgangen er både nødvendig og interessant for såvel virksomheder som industrier, fordi den åbner for lokale indtjeningsmodeller og bidrager til Europas selvforsyning af fødevarer, foder, energi og andre vitale produkter.

Det er i dette lys, at man skal se det nye EU-projekt, som Energibyen Skive i Skive Kommune står i spidsen for, og som den 26. oktober mødtes til kickoff i Skive for at sikre et tæt samarbejde fra projektets start.

Vil udvikle værktøjskasse, der skal gøre drøm om bioindustrielle symbioser til virkelighed

Gennem deltagelse og inddragelse af lokale myndigheder, forskningsinstitutioner og erhvervsstøttende organisationer på tværs af Østersø-området vil Blue Green Bio Lab-projektet udvikle en værktøjskasse til at støtte lokale myndigheders arbejde med at navigere i de komplekse udviklings- og inddragelsesprocesser, der er nødvendige, når der skal etableres bioindustrielle symbiosesystemer.

Cathy Brown Stummann, projektleder fra Skive Kommune, forklarer om den transnationale værdi af projektet:

  • Lokale myndigheder i Østersø-området og i Europa som helhed er oppe imod en række klimaudfordringer med reelle effekter på fremtidens landbrug og akvakultur. Vi ser den værktøjskasse, som skal udvikles i dette projekt, som en køreplan for os og andre lokale myndigheder til at gøre drømmen om bioindustrielle symbioser til virkelighed med reelle fordele for landmænd, fiskere og hele samfundet.

Flere myndigheder indgår i projektet

Fire lokale myndigheder i Østersø-området er involveret i projektet: Skive Kommune, Lysekil Kommune i Sverige og regionerne Zemgale og Kurzeme i Letland. De har hver især en bred vifte af primærproducenter (landbrug og akvakultur) samt en lang historik med at håndtere klimaudfordringer. LEVA, som er en lokal el- og spildevandsvirksomhed i Lysekil i Sverige, er også partner i projektet.

Deltagelsen i Blue Green Bio Lab-projektet vil styrke vores kapacitet til at facilitere erhvervsnetværk med fokus på tværsektorielle samarbejder som f.eks. industrielle symbioser. Vi ser denne kapacitet som afgørende i fremtiden – Thine Hahnbak, udviklingskonsulent hos Klimafonden Skive

Lokal inddragelse sikret gennem erhvervsstøttende organisationer

Flere erhvervsstøttende organisationer er involveret i projektet for at sikre inddragelsen af lokale aktører gennem bl.a. workshops i hvert at de tre deltagende lande. I Danmark er det Klimafonden Skive, som også var vært for kick-off, og Food and Bio-Cluster Denmark, der er involveret, i Sverige er det Innovatum Science Park, og endelig er det i Letland de erhvervsstøttende kontorer i Zemgale og Kurzeme-regionerne, som vil inddrage deres netværk med virksomheder og iværksættere i projektet.

Thine Hahnbak, udviklingskonsulent hos Klimafonden Skive, udtaler:

  • Deltagelsen i Blue Green Bio Lab-projektet vil styrke vores kapacitet til at facilitere erhvervsnetværk med fokus på tværsektorielle samarbejder som f.eks. industrielle symbioser. Vi ser denne kapacitet som afgørende i fremtiden, når virksomheder skal dokumentere bæredygtighedseffekter – ikke bare i egne organisationer, men i hele værdikæden og de erhvervssystemer, som de er en del af.

Samarbejde om bioindustrielle symbioser på et videnskabeligt grundlag

For at sikre det videnskabelige grundlag og bygge ovenpå allerede eksisterende forskning inden for bioindustrielle symbioser deltager tre forskningsinstitutioner desuden i projektet som associerede partnere: Aarhus Universitet (der er europæisk førende på dette felt), Latvian Institute of Aquatic Ecology samt Chalmers Industriteknik fra Sverige.

Vi var med fra ansøgningens start

CDEU har været involveret i ansøgningen fra begyndelsen, hvor vi identificerede det rette program, var med til at skrive ansøgningen og fandt partnerne til projektet.

Fakta om projektet

Ledende projektpartner: Energibyen Skive, Skive Kommune

Projektet løber fra oktober 2022 til marts 2024 (18 måneder i alt)

Projektbudget: er på 500.000 euro, hvoraf Interreg Baltic Sea Region finansierer 400.000 euro.

Danske partnere: Skive Kommune (lead), Klimafonden Skive, Aarhus Universitet og Food & Biocluster.
Svenske partnere: Lysekil Kommune, Chalmers Industriteknik, Innovatum og vandforsyningen LEVA.
Lettiske partnere: Zemgale og Kurzeme regioner samt Latvian Institute of Aquatic Ecology.

Mere om bio-industrielle symbioser

Bio-industrielle symbioser bygges ofte op omkring bioraffinaderier, der forarbejder f.eks. grøn biomasse såsom græs og kløver eller blå biomasse, der omfatter muslinger, søstjerner, tang, mm.

Omlægning til græs i landbruget kan binde kulstof og reducere kvælstofudvaskning. Af græsset ekstraheres fødevare- og foderprotein, mens fiberfraktionen kan udnyttes til kvægfoder og tekstil, og derudover kan væskefraktionen udnyttes til biokemikalier, osv.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Signe Waltoft Madsen
EU-specialkonsulent
Grøn omstilling