Aktuelt

Renovation Wave – sådan bygger EU en grøn fremtid

6. januar 2021

Hvis EU-landene skal opnå klimaneutralitet i 2050 og leve op til forpligtelserne knyttet til Parisaftalen, så er det nødvendigt at styrke den bæredygtige omstilling af bygnings- og renoveringssektoren. Derfor har EU lanceret Renovation Wave, som kan give blandt andre midtjyske kommuner og lokale aktører en række nye, grønne muligheder for EU-finansiering.

Som et led i Europa-Kommissionens European Green Deal-dagsorden, der skal gøre EU klimaneutralt inden 2050, annoncerede Von der Leyen mod slutningen af 2020 initiativet Renovation Wave. Det skal fremme den grønne omstilling af byggebranchen, forbedre bygningers energimæssige ydeevne og reducere EU’s samlede CO2-niveau. Renovation Wave er også et led i Kommissionens plan om at stimulere den europæiske økonomi, der er blevet svækket under Covid-19.

Ved at støbe et nyt fundament for grønne og bæredygtige levemiljøer har Kommissionen skitseret et skelet, der skal hjælpe EU27 med at nå klimamålene for 2050 og med at leve op til Parisaftalen.

Hvorfor overhovedet energirenovere?

Der er rigtig god grund til at se nærmere på at energirenovere i større omfang, end det allerede gøres. I dag er bygninger således ansvarlige for 40 % af EU’s energiforbrug, og de står for 36 % af medlemslandenes samlede udledning af drivhusgasser. Det er dog kun 1 % af EU’s bygninger, der hvert år undergår en energieffektiv renovering, og så er det under 0.2 % af renoveringerne i EU’s 27 medlemslande, der medfører en reel energibesparelse.

I Danmark alene ville man kunne spare 42.000 ton CO2 om året ved at gøre offentlige bygninger energieffektive.

Danmark ville kunne spare 42.000 ton CO2 om året

Kigger vi isoleret på vores land, så er der også rigtig meget at vinde ved at energirenovere yderligere: I Danmark alene ville man således kunne spare 42.000 ton CO2 om året ved at gøre offentlige bygninger energieffektive. Renovation Wave taler dermed også ind i DK2020 målsætningerne om, at kommunerne skal være netto-nuludledende inden 2050. Så skal EU, og Danmark, opnå klimaneutralitet og leve op til forpligtelserne knyttet til Parisaftalen, så er det nødvendigt at styrke den bæredygtige omstilling af bygnings- og renoveringssektoren og derigennem sikre større energi- og ressourceeffektivitet.

Centrale temaer og hovedpunkter i Renovation Wave

Renovation Wave ligger i krydsfeltet mellem en række politiske områder, heriblandt digitaliserings-, klima-, sundheds- og regionalpolitik.

Initiativets hovedpunkter inkluderer, men er ikke begrænset til:

1) Stærkere regulering
2) Målrettet økonomisk støtte
3) Mere teknisk assistance og
4) Introduktion af en integreret, bydelsbaseret tilgang.

Et nyt, europæisk Bauhaus-projekt

Derudover er der fokus på at skabe et bæredygtigt byggemiljø og på at skabe flere grønne jobs, og så introduceres der også et nyt europæisk Bauhaus-projekt, der skal bestå af fem hubs på tværs af EU.

Integreret finansiering, målrettet lovgivning samt påvirkning af udbud og efterspørgsel

Renovation Wave er således baseret på et tre søjle-princip: Integreret finansiering, målrettet lovgivning samt påvirkning af udbud og efterspørgsel. Dette skal medføre gradvise reformer af bygningssektoren og skabe økonomiske incitamenter for gennemførelsen af grønne bygningsprojekter samt udvide markedet for bæredygtige byggevarer og tjenester.

Programmer og finansiering – sådan søges støtte til at bygge grønt

Europa-Kommissionen forestiller sig, at finansieringen til Renovation Wave skal komme flere steder fra, herunder Next Generation EU, som er et omfattende, økonomisk tiltag, der vil skyde 750 mia. EUR ind i genopretning af økonomien efter corona. I Next Generation EU er 37% af midlerne øremærket til klimarelaterede spørgsmål, herunder bæredygtigt byggeri.

Støtter velkendte EU-programmer

Next Generation EU-midlerne vil understøtte de velkendte EU-programmer som LIFE, Horizon Europe, Invest EU samt ELENA. Sidstnævnte har været meget populært blandt midtjyske aktører og ført til succesfulde projekter som CEDEPI (med deltagelse af mange kommuner) og Aa+ (Aarhus Kommune).

Mest relevant at se mod Horizon Europe og LIFE

Men da Midtjylland således allerede har modtaget ELENA-midler ad flere omgange, vil det være mere relevant for midtjyske aktører fremadrettet at gøre brug af Horizon Europe- og LIFE-programmerne. Horizon Europe vil eksempelvis inkludere projekter, der centrerer sig omkring energieffektive bygninger, udvikling af CO2-neutrale varme- og kølesystemer, samt udvide brugen af byggeprodukter med lave livscyklusomkostninger.

Skal understøtte kommunernes nul-udledning

Renovation Wave kan dermed give midtjyske kommuner og lokale aktører en række nye, grønne muligheder for EU-finansiering. Samtidig er målet at skabe EU-projekter, der skal øge kapaciteten af bæredygtige renoveringer og bidrage til energibesparelser i offentlige bygninger – altså projekter, der ikke kun kan sikre besparelser i de lokale energiregnskaber, men også bidrage til, at kommunerne når målene i f.eks. DK2020-initiativet.

Renovation Wave kan særligt bidrage til, at kommunerne kan foretage de gennemgribende tiltag, der skal føre til nul-udledning fra energiforbrug i bygninger, transport og industri.

I denne sammenhæng kan Renovation Wave særligt bidrage til, at kommunerne kan foretage de gennemgribende tiltag, der skal føre til nul-udledning fra energiforbrug i bygninger, transport og industri.

Den digitale omstilling skal særligt skabe nye muligheder for SMV’er, startups og byggebranchen.

Digitalisering – den smarte vej til bæredygtigt byggeri

Renovation Wave er i øvrigt baseret på Kommissionens vision for den dobbelte omstilling af EU til et både klimaneutralt og digitalt kontinent. Der er blandt andet fokus på, hvordan digitale løsninger skal bidrage til udvikling af intelligente bygninger, der er energieffektive, CO2-neutrale og har et bedre indeklima. Kommissionen ønsker blandt andet at støtte oprettelsen af en online markedsplatform, der skal etablere et tværeuropæisk marked for genbrugsmateriale, samt skabe økonomiske incitamenter for et øget optag af nye, digitale løsninger i byggeriprojekter. Den digitale omstilling skal særligt skabe nye muligheder for SMV’er, startups og byggebranchen samt være med til at udvikle og udvide markedet for genbrugsprodukter og udvide mulighederne for intelligent byggeri.

Renovation Wave taler, ligesom DK2020, altså ind i princippet om at skabe merværdi og inkludere større sociale, økonomiske og miljømæssige gevinster.

Byggeri skal også fremme folkesundheden

Intelligent byggeri skal også være med til at fremme folkesundheden hos EU’s borgere, da dårligt indeklima, særligt i ældre, offentlige bygninger, fører til dårligere trivsel, dårligere indlæring hos elever og luftvejsproblemer. Her kan digitale løsninger i offentlige bygninger være med til at sikre bedre ventilation og varmeregulering samt opdage fugt, lækage og varmespild hurtigere. Renovation Wave taler, ligesom DK2020, altså ind i princippet om at skabe merværdi og inkludere større sociale, økonomiske og miljømæssige gevinster.

En bydelsbaseret tankegang

Kommissionen vil med implementering af Renovation Wave gøre brug af en integreret bydelstilgang. Her vil der være fokus på lokalsamfund samt på, hvordan genbrugsløsninger og digitale løsninger kan blive inkorporeret i skabelsen af energineutrale områder. Dette inkluderer et øget fokus på projekter, der skaber lokale og kommunalt-baserede løsninger i omlægningen til energineutrale bygninger og CO2-neutrale bydistrikter.

Ny koalition af byer skal gå forrest

Det er blandt andet Covenant of Mayors, der vil understøtte processen ved oprettelsen af en ny koalition af byer, der skal gå forrest i udviklingen af langtidssigtede dagsordener for bæredygtigt byggeri og grønne indkøb i det offentlige. Renovation Wave imødegår konsekvenserne af klimakrisen og igangsætter strukturelle tiltag, der, i sammensætning med DK2020, kan fremme dekarboniseringen af bygninger og bymiljøer.

Med bl.a. COVID-19 som katalysator for en grøn fremtid vil det være muligt for EU’s medlemslande at skabe nye jobs, styrke Europas økosystemer, minimere CO2-udslippet samt fremme bæredygtig og kreativ byplanlægning.

Skal rykke borgerne tættere på beslutningsprocesserne

Derudover vil Kommissionen engagere lokale aktører igennem Klimapagten, der har til formål at fremme samfundsengagementet på klima- og miljøområdet, og som samtidig har til formål at yde målrettet støtte til lokale myndigheder i omlægningen til energieffektive boliger. Dermed rykker initiativet EU-borgerne tættere på beslutningsprocesserne og skal sikre, at den lokale viden bliver udnyttet til at skabe de mest målrettede løsninger på klimaproblematikken.

Meget mere end bare bæredygtigt byggeri

Renovation Wave er et politisk greb, der skal gøre EU’s bygninger mere bæredygtige, klimavenlige og prisoverkommelige. Sideløbende skal initiativet fremtidssikre EU’s byggerier ved at fremme digitaliseringen af bæredygtigt byggeri og opdyrke kreativt design. Ved at støbe et nyt fundament for grønne og bæredygtige levemiljøer har Kommissionen skitseret et skelet, der skal hjælpe EU27 med at nå klimamålene for 2050 og med at leve op til Parisaftalen, og med bl.a. COVID-19 som katalysator for en grøn fremtid vil det være muligt for EU’s medlemslande at skabe nye jobs, styrke Europas økosystemer, minimere CO2-udslippet samt fremme bæredygtig og kreativ byplanlægning.

Vil I vide mere om jeres muligheder?

Hvis I vil vide, hvilke konkrete og fremadrettede projekt- og programmuligheder, der ligger inden for energirenovering af bygninger, er I altid velkomne til at kontakte os i CDEU’s grønne team. I finder vores kontaktinformation herunder.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Birgitte Karnøe Frederiksen
Souschef og EU-chefkonsulent
Grøn omstilling