Aktuelt

“Turning the tables together” – Europa-Kommissionens ottende miljøhandlingsplan

27. januar 2021

I 40 år har miljøhandlingsprogrammerne (EAP’erne) sikret en koordineret og integreret indsats inden for EU’s klima- og miljøpolitik. Den ottende miljøhandlingsplan (EAP8) blev fremlagt den 14. oktober 2020 og vil, som led i European Green Deal og Europa-Kommissions forpligtelse om at nå Paris-Aftalens 2030-mål, danne den overordnede ramme for EU’s direktiver og programmer på det grønne område.

Styrkelse af den hidtidige politik

EAP’erne har i 40 år sikret en koordineret og integreret indsats inden for EU’s klima- og miljøpolitik. Miljøhandlingsplanerne reflekterer den politiske situation og de indsatsområder, som Europa-Kommissionen sætter, og som medlemslandene godkender. Hvor det overordnede tema for den tidligere miljøhandlingsplan EAP7 var at leve inden for planetens ressourcemæssige rammer, er temaet for EAP8 ”Turning the tables together”, hvilket signalerer en styrkelse af den hidtidige politik – men også på mange områder en fortsættelse.

EAP8 som en grøn accelerator

EAP8 skal således være en accelerator for fx Handlingsplanen for den cirkulære økonomi EU’s biodiversitetsstrategi for 2030 og den europæiske klimalov. EAP8 udgør, som de tidligere handleprogrammer, rammen for de øvrige indsatser, hvorved Europa-Kommissionen understøtter arbejdet med en holistisk og integreret implementering af handlingsplanen. EAP8 skal derfor ikke ses som et enkeltstående instrument, men et instrument, der i sammenspil med European Green Deal og FN’s verdensmål skal sikre langsigtede og bæredygtige løsninger for EU’s 27 Medlemslande.

EAP8 og FN’s Verdensmål

EAP8 er et konkret eksempel på, hvordan FN’s 17 verdensmål inkorporeres og former europæisk politik. Forpligtigelsen til FN’s verdensmål er sat i centrum for implementeringen af handlingsplanen, hvilket bl.a. kommer til udtryk igennem en ny moniteringsmekanisme. Her skal medlemslandenes rapportering på klima- og miljøspørgsmål fremadrettet måles i kontekst af bæredygtighed, velvære/trivsel samt modstandsdygtighed overfor klimaet. Denne nye mekanisme skal øge fokus på klimaforandringer og danne grundlag for et systematisk skift til et CO2-neutralt og energieffektivt kontinent.

EAP8 set med danske briller

Ser vi på danske forhold, danner verdensmålene for regionerne rammen for udviklingsstrategien for 2019-2030, hvor det også understreges, at de store udfordringer, med reference til verdensmål nr. 17, skal løses i partnerskaber på tværs af nationale og internationale grænser. På kommunalt niveau er engagementet til verdensmålene og klimakrisen udlagt i KL’s handlingsplan fra 2018, hvor KL bl.a. understreger, at der – i linje med verdensmål 13 – skal bidrages til EU’s fælles mål om at arbejde mod 32 % vedvarende energi og mindst 32,5 % energieffektivisering i 2030.

I praksis kan regionale, kommunale og private aktører (fx  SMV’er) altså synliggøre deres verdensmålsindsats ved at mobilisere investeringer fra EU’s programmer, heriblandt Renovation Wave, der skal sikre energieffektivisering af bygninger, eller det fremtidige Horizon Europe program, der skal underbygge implementeringen af European Green Deal.

Et systemisk skift til en cirkulær økonomi

Europa-Kommissionen vil med EAP8 yderligere styrke de politiske greb, der skal omlægge EU til et cirkulært og bæredygtigt samfund. I forlængelse af den (nye) cirkulære handlingsplan, der blev fremlagt i 2020, skal programmet fremme en såkaldt regenerativ økonomi i hele EU og sikre, at den industrielle produktion kan forenes med hensynet til vores miljø. EAP8 reflekteres også i den danske regerings Handlingsplan for cirkulær økonomi – National plan for forebyggelse og håndtering af affald, der pt. er i høring, ved at koble egne og europæiske ambitioner om at skabe en cirkulær økonomi og i den forbindelse vil knække affaldskurven inden 2030. EAP8, og dens forgænger EAP7, tegner dermed en direkte linje imellem den europæiske og danske politiske kurs om at fremme et paradigmeskift fra lineær til cirkulær økonomi. EU forventer at støtte denne udvikling igennem fremtidens Interreg-programmer, hvor der bl.a. i Interreg ØKS vil være fokus på projekter, der understøtter omlægningen til en cirkulær og klimasmart region. Ligeledes vil Life-programmet have fokus på cirkulær økonomi.

Biodiversitet – EAP8-vejen til et sundt økosystem

Biodiversitet og genopretning af Europas økosystemer er et af de centrale emner i den nye handlingsplan, og et blomstrende økosystem skal være vejen til et sundt miljø for EU’s borgere. Handlingsplanen skal derfor understøtte det fremtidige forsvar for, samt bevare og genoprette, naturlig kapital som blandt andet vand, luft og jord. Europa-Kommissionens plan skal udføres i samarbejde med lokale, regionale, nationale og europæiske aktører for at sikre, at der mobiliseres forandringer på alle niveauer.

Søg EU-midler til danske natur- og biodiversitetsprojekter BIODIVERSITETSPROJEKTER

I Danmark har finansloven afsat 888 mio. kr. fra 2021 til 2024 til en natur- og biodiversitetspakke. Danske natur- og biodiversitetsprojekter kan også tænke i EU-baner og søge midler i de programmer, der støtter netop de formål – fx LIFE 2021-2027. I det nye LIFE-program vil der være en søjle specifikt dedikeret til biodiversitetsprojekter på 1,3 mia. Disse projekter skal understøtte Europa-Kommissionens målsætninger om genopretning og forebyggelse af forandringer i den europæiske natur. Kommuner og aktører i Region Midtjylland kan gøre brug af det nye LIFE-program til at understøtte implementeringen af EAP8 samt Region Midtjyllands udviklingsstrategi, hvor regionen vil gå forrest inden for bl.a. jordforurening. Et eksempel på et LIFE-projekt, der har beskæftiget sig med jordoprensning, er projektet NorthPestClean – Et demonstrationsprojekt ved Høfde 42, der skulle være med til at finde nye, bæredygtige løsninger på miljøtekniske problemer, og som modtog 6 mio. kr. fra LIFE-programmet.

EAP8 – vejen til 2050-målene for et klimaneutralt EU

Hovedformålet med Handlingsplanen er at bidrage til, at EU skal nå de målsætninger, der er sat i forbindelse med Paris-Aftalen og 2050-målene for et klimaneutralt EU. Ud over de ovenstående tiltag vil Europa-Kommissionens miljø- og klimahandlingsplan i tillæg understøtte en reduktion af CO2-udledning bl.a. igennem et stop for brugen af fossile brændstoffer, ved at styrke EU’s klimatilpasningsstrategi og ved at fremme den generelle klimabæredygtighed. Her er der masser af muligheder for midtjyske aktører for projekter inden for den grønne omstilling. Dette kan i samspillet med EAP8’s fokus på innovation, forskning og udvikling, og med særligt fokus på programmet Horizon Europe, spille en rolle i videreudviklingen af nye, danske teknologier og løsningsmodeller for EU’s klimatilpasningsstrategi. Midtjyske aktører kan igennem projekter dermed være med til skabe de løsninger, der sikrer, at EU når de ambitiøse klimamål, der er sat i forbindelse med Europa-Kommissionens Green Deal.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Birgitte Karnøe Frederiksen
Souschef og EU-chefkonsulent
Grøn omstilling